Ο Δήμος Κηφισιάς πρόκειται να προβεί στη χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για το έτος 2016 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με επισυναπτόμενα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να ενταχθούν στη διαδικασία επιλογής.

Για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεως ενημερώνει ο αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας & Αγοράς Εργασίας του Δήμου Κηφισιάς Ευάγγελος Αυλήτης:

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι και η διαδικασία επιλογής ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 22 και 23 του Ν. 4264/2014.

Δικαιούχοι είναι (παρ. 1, αρθρ. 22 του ν. 4264/2014):

Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.

Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

 1. μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυφλούς,
 2. μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα,
 3. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α΄ 82),
 4. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,
 5. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,
 6. μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας
 7. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 22 του Ν. 4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α΄) στην περίπτωση που απομένουν αδιάθετες άδειες, αυτές χορηγούνται με κλήρωση μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει αίτηση.

Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου.

Αν ο αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση μόνο για τη συγκεκριμένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια. Η κλήρωση διενεργείται δημόσια μια φορά κάθε χρόνο.

Με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη μετά από πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίζεται ο τόπος, ο χρόνος, η διαδικασία της κλήρωσης της προηγούμενης παραγράφου και η συγκρότηση τριμελών επιτροπών διενέργειας της κλήρωσης, οι οποίες αποτελούνται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ως Πρόεδρο και από δύο μέλη που επιλέγονται από τον περιφερειάρχη.

Δικαιολογητικά:

Για τη χορήγηση της άδειας υπαιθρίου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Ν. 4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α΄) στον Δήμο:

 1. Αίτηση υπό τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος.
 2. Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ καθώς και πιστοποιητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες με τα οποία αποδεικνύεται κατά περίπτωση ανήκει σε μία από τις κατηγορίες της  παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν 4264/2014.
 3. Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της ΔΟΥ για τα εισοδήματα της τελευταίας τριετίας του/της ενδιαφερόμενου/ης, του συζύγου και των προστατευόμενων μελών ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (επικυρωμένο).

Επιπλέον για τη χορήγηση της άδειας υπαίθριου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στον Δήμο:

 1. βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) περί υποβολής δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (Α΄ 47) και 1642/1986 (Α΄ 125),
 2. πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν,
 3. βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων- ποτών,
 4. δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του.

Ο ενδιαφερόμενος επιδεικνύει, επίσης, την άδεια κυκλοφορίας, την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας και βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων – ποτών.

Με τις υπ΄ αριθμ. 482/2015 και 483/2015 Αποφάσεις το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε προς την περιφερειάρχη Aττικής σχετικά με τον αριθμό των αδειών και το ύψος και τον τρόπο είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση και στη συνέχεια η περιφερειάρχης με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1448/2016 απόφασή της καθόρισε τις κάτωθι άδειες που είναι δυνατό να χορηγηθούν από τον Δήμο ως εξής:

Αιτήσεις χωρίς την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών δεν θα γίνονται δεκτές.

Ως ημερομηνίας λήξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 11 Απριλίου 2016.