Απόφαση «βόμβα» του ΣτΕ για πολεοδομικές και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του πρώην Δήμου Νέας Ερυθραίας το 2008-2009, βάσει των ερευνητικών προγραμμάτων του ΕΜΠ

Ως «μη νομίμως τελειωθείσες», δεδομένου ότι έτυχαν εφαρμογής, ελλείψει ρητής εγκριτικής πράξεως από την Περιφέρεια Αττικής και «για λόγους ασφαλείας δικαίου», το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε στο σύνολό τους τις προσβαλλόμενες αποφάσεις 278/2008 και 210/2009 του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Νέας Ερυθραίας, σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Καστρί, Πολιτεία και στο ιστορικό κέντρο της πόλης.
Πρόκειται για απόφαση «βόμβα» που τινάζει στον αέρα το σύνολο των αναπλάσεων και παρεμβάσεων (ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι, οδοί ήπιας κυκλοφορίας, μονοδρομήσεις κ.α.), τις οποίες δρομολόγησε και υλοποίησε η διοίκηση της Βασιλικής Ταμβάκη στα τελευταία χρόνια της θητείας της, βάσει των ερευνητικών προγραμμάτων που εκπόνησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, για την επίλυση των πολεοδομικών και κυκλοφοριακών ζητημάτων της Νέας Ερυθραίας.
Την αίτηση ακύρωσης των συγκεκριμένων αποφάσεων του πρώην Δήμου Νέας Ερυθραίας στο ΣτΕ κατέθεσε κάτοικος της οδού Τροίας (η κα Πολυξένη Νικολετοπούλου-Δόξα) και δικαιώθηκε, συνεπικουρούμενη και από εκατοντάδες κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι είδαν ξαφνικά την περιοχή τους να δέχεται όλη τη διαμπερή και υπερτοπική κυκλοφορία των οχημάτων που παρέκλιναν από την κεντρική λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου, λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του δήμου και ιδιαίτερα της μονοδρόμησης της Γ. Παπανδρέου.
Ο Δήμος Κηφισιάς πλέον, όπου θα κοινοποιηθεί εντός της εβδομάδας η απόφαση του ΣτΕ, υποχρεούται να επαναφέρει τα πράγματα στην πρότερη κατάσταση. Και αν για την περίπτωση των μονοδρομήσεων των οδών, η αλλαγή κατεύθυνσης μπορεί να γίνει με την αντίθετη τοποθέτηση των απαγορευτικών σημάτων, όπως έχει πράξει ήδη ο δήμος, βάσει της προσωρινής διαταγής του προέδρου του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ (31/1/2011), για τη Γ. Παπανδρέου, την Κ. Βάρναλη και τις άλλες οδούς, όπου έχουν γίνει παρεμβάσεις ποδηλατοδρόμων και πεζοδρομήσεων, δημιουργείται μείζον θέμα, καθώς η τελική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επιβάλλει στην ουσία το «ξήλωμα» των έργων και των λοιπών αναπλάσεων, που έγιναν σύμφωνα με το ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΜΠ για τη «σύνδεση του ιστορικού κέντρου με το Καστρί».
Οι προσφεύγοντες, θεμελιώνοντας βάσιμα το έννομο συμφέρον τους στο γεγονός ότι κατοικούν στην περιοχή όπου πραγματοποιήθηκαν οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα επί της οδού Τροίας, προσέβαλαν τις πράξεις που εκτίθενται ανωτέρω και ζήτησαν την ακύρωσή τους με προσφυγή τους στο ΣτΕ, αλλά και στην ειδική επιτροπή του άρθρου 152 της Περιφέρειας Αττικής.
Ισχυρίστηκαν δε πως δεν υφίσταται η κατά το νόμο αναγκαία μελέτη για τη θεμελίωση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ερυθραίας και ότι οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν δημοσιευτεί νόμιμα και θα πρέπει για το λόγο αυτό να ακυρωθούν για λόγους ασφαλείας δικαίου ως ανυπόστατες.
Επί της ουσίας των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, τόνιζαν πως αυτές εφαρμόσθηκαν για πρώτη φορά το Νοέμβριο του 2010 με την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων, οπότε και έμαθαν για πρώτη φορά τη θέσπισή τους, με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη κυκλοφοριακή φόρτιση στην οδό στην οποία κατοικούν και κίνδυνοι για την ασφαλή κίνηση των πεζών.

Η απόφαση του ΣτΕ

Με βάση την υπ’ αριθμ. 1115/2012 απόφαση του ΣτΕ (Τμήμα Δ’), που συνεδρίασε στις 13 Δεκεμβρίου 2011 και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στις 27 Μαρτίου 2012:
• Επειδή, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας [κυρωθείς µε το άρθρο πρώτο του ν. 2696/1999 (Α’ 57)] στο άρθρο 52 παράγραφος 1 αυτού, το οποίο είναι εφαρµοστέο εν προκειµένω, όπως η ρύθµισή του αντικαταστάθηκε από το άρθρο 46 παρ. 1 ν. 3542/2007 (ΑΌ 50), ορίζει τα εξής: «1. Μέτρα που αφορούν στη ρύθµιση της κυκλοφορίας, στον καθορισµό των µονόδροµων, ποδηλατοδρόµων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, στην προτεραιότητα οδών, στην αλλαγή της διατοµής του οδοστρώµατος ή της οδού, στον προσδιορισµό και τη λειτουργία των χώρων στάθµευσης οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά στον καθορισµό χώρων στάθµευσης και στην επιβολή περιορισµών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθµευσης, λαµβάνονται µε αποφάσεις του Νοµαρχιακού ή Δηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου µε βάση µελέτες, που έχουν εκπονηθεί από τις αρµόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι αποφάσεις αυτές εγκρίνονται από τον Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας… Αν από τη λήψη των µέτρων της παρούσας παραγράφου επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής µαζικής µεταφοράς, απαιτείται και η σύµφωνη γνώµη του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) για την περιοχή αρµοδιότητάς του ή των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για τις άλλες περιοχές της χώρας». Στην παράγραφο 3, εξ άλλου, του αυτού άρθρου 52 του Κώδικα ορίζονται τα εξής: «3. Με αποφάσεις των κατά τις διακρίσεις των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 1 αρµόδιων οργάνων και µε την αυτή διαδικασία, µπορούν να καθορίζονται, σε κατοικηµένες περιοχές, πεζόδροµοι ή περιοχές µόνο για την κυκλοφορία πεζών ή ατόµων µε ειδικές ανάγκες ή περιοχές ήπιας κυκλοφορίας. Όπου από τις αποφάσεις αυτές επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής µαζικής µεταφοράς, εφαρµόζεται και η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Στις µελέτες, βάσει των οποίων εκδίδονται οι σχετικές αποφάσεις, θα περιλαµβάνεται και ο κανονισµός λειτουργίας του πεζοδρόµου». Τέλος η παράγραφος 7 του ιδίου άρθρου ορίζει τ’ ακόλουθα: «7. Τα µέτρα που παίρνονται βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήµανσης, των σηµατοδοτών ή των διαγραµµίσεων στο οδόστρωµα».
• Επειδή, από τις διατάξεις αυτές του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας συνάγεται ότι υπό την ισχύ του ν. 3542/2007 η διαδικασία θεσπίσεως των κυκλοφοριακών και συναφών ρυθµίσεων από τους Δήµους για τις οδούς της αρµοδιότητός τους δεν τελειώνεται, προτού εγκριθούν ρητώς οι σχετικές αποφάσεις των οργάνων τους από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας ύστερα από άσκηση πλήρους ουσιαστικού ελέγχου εκ µέρους του τελευταίου. Συνεπώς, πριν από την έκδοση της εγκριτικής ως άνω πράξεως, οι ρυθµίσεις αυτές των οργάνων των ΟΤΑ α’ βαθµού είναι ανυπόστατες ως µη τελειωθείσες.
• Επειδή, εν προκειµένω, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου Ν. Ερυθραίας µε την 278/2008 απόφασή του, η οποία ελήφθη στις 20.10.2008, απεφάσισε, όπως αναφέρεται στην πράξη, την έγκριση και τη σταδιακή εφαρµογή κυκλοφοριακών ρυθµίσεων για διάφορες οδούς του Δήµου, περιεχοµένων σε µελέτη, η εκπόνηση της οποίας είχε ανατεθεί από τον Δήµο στο παρελθόν. Η πράξη αυτή του Δηµοτικού Συµβουλίου θεωρήθηκε νόµιµη από την Περιφέρεια Αττικής, σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις του άρ. 149 παρ. 1 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, λόγω απράκτου παρόδου της εικοσαήµερης προθεσµίας από της περιελεύσεώς της, προς τούτο εξεδόθη η (άνευ ηµεροµηνίας) 21508/13653 πράξη του αρµοδίου Τµήµατος της Διευθύνσεως Τοπικής Αυτοδιοικήσεως & Διοικήσεως. Ούτε όµως από την πράξη αυτή ούτε από άλλο στοιχείο του φακέλου προκύπτει ότι ασκήθηκε ο κατά τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. ουσιαστικός εκ µέρους της Περιφέρειας έλεγχος, ώστε η ανωτέρω πράξη της Περιφέρειας να ερµηνευθεί ως ενέχουσα έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων, ο δε αντίθετος ισχυρισµός του Δήµου πρέπει ν’ απορριφθεί ως αβάσιµος. Ακολούθως, το αυτό Δηµοτικό Συµβούλιο εξέδωσε στις 5.8.2009 την 210/2009 πράξη του, µε την οποίαν αποφάσισε πεζοδροµήσεις, µετατροπές οδών σε ηπίας κυκλοφορίας και αλλαγές κατευθύνσεως σε συγκεκριµένες, αναφερόµενες στην πράξη οδούς. Ως αποτέλεσµα εκ του συνόλου των ρυθµίσεων επήλθε κατά τους ισχυρισµούς της αιτούσης επιδείνωση των συνθηκών της κυκλοφορίας επί της παρακειµένης οδού Τροίας, όπου αυτή κατοικεί. Εν σχέσει µε την τελευταία αυτή πράξη του Δηµοτικού Συµβουλίου Ν. Ερυθραίας δεν προκύπτει κάποια ενέργεια της Περιφέρειας Αττικής. Ακολούθως η αρµόδια για το νοµαρχιακό διαµέρισµα Αθηνών Επιτροπή του αρ. 152 του Κώδικα Δήµων & Κοινοτήτων, κατ’ αποδοχήν προσφυγής νοµιµότητος της αιτούσης και άλλων δύο κατοίκων Ν. Ερυθραίας, ακύρωσε τις πράξεις αυτές (278/2008 και 210/2009) του Δηµοτικού Συµβουλίου µε την απόφασή της υπό στοιχεία «Θέµα 1ο» του «Πρακτικού 1», από 26.1.2011. Πλην, η τελευταία αυτή πράξη της Επιτροπής ακυρώθηκε ήδη µε την 1114/2012 απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας κατόπιν αποδοχής αιτήσεως του ήδη νοµιµοποιουµένου Δήµου Κηφισιάς, συνεπώς η παρούσα δίκη διατηρεί το αντικείµενό της.
• Επειδή, οι προσβαλλόµενες πράξεις 278/2008 και 210/2009 του Δηµοτικού Συµβουλίου του τ. Δήµου Νέας Ερυθραίας εισήγαγαν βάσει των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ. κανονιστικές ρυθµίσεις οδικής κυκλοφορίας. Αυτές, όµως, αν και υπέκειντο κατά νόµον σε έγκριση, δεν ετελειώθησαν σύµφωνα µε τα προεκτεθέντα ελλείψει ρητής εγκριτικής αυτών πράξεως από την Περιφέρεια Αττικής. Εφ’ όσον δε οι ρυθµίσεις που εισήχθησαν µε τις προσβαλλόµενες αποφάσεις του Δηµοτικού Συµβουλίου, δεν έλαβαν, πάντως για τον ανωτέρω λόγο, νόµιµη υπόσταση, δεν δύναται να θεωρηθεί ότι κινήθηκε καθ’ οιονδήποτε τρόπο για την αιτούσα η προθεσµία για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά των σχετικών αποφάσεων (βλ. ΣτΕ 2103/2006, 1627/2010 κ. ά.), απορριπτοµένων ως αβασίµων των αντιθέτων ισχυρισµών του καθ’ ου Δήµου και του παρεµβαίνοντος Σωµατείου. Εποµένως, εµπροθέσµως προσβάλλονται οι εν λόγω αποφάσεις. Δεδοµένου δε ότι αυτές έτυχαν εφαρµογής, όπως προκύπτει από το φάκελο, µε την τοποθέτηση πινακίδων που αποδίδουν τις ρυθµίσεις τους, θα πρέπει για τον αυτεπαγγέλτως εξεταζόµενο λόγο της µη τελειώσεώς τους και για λόγους ασφαλείας δικαίου ν’ ακυρωθούν στο σύνολό τους. Κατόπιν αυτού παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων ακυρώσεως.
Δια ταύτα
Δέχεται την αίτηση. Απορρίπτει την παρέµβαση του Σωµατείου «Οι φίλοι του Καστριού». Δέχεται την παρέµβαση του Υπουργού Εσωτερικών. Ακυρώνει τις 278/20.10.2008 και 210/5.8.2009 αποφάσεις του Δηµοτικού Συµβουλίου του τ. Δήµου Ν. Ερυθραίας.

 

11 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Δηλαδή για να καταλάβω, επειδή η κα Πολυξένη Νικολετοπούλου – Δόξα (όπως αναφέρεται από την εφημερίδα) διαφωνούσε με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορες οδούς του Δήμου (βλέπε οδό Τροίας όπου προφανώς κατοικεί), προσέβαλε στο ΣτΕ το σύνολο των έργων ανάπλασης, (και τους ποδηλατοδρόμους και τα παρτέρια πρασίνου κλπ).
  Επειδή λοιπόν ο τότε Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας παρέλειψε να εκδώσει ειδική εγκριτική απόφαση για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά αυτό θεωρήθηκε νόμιμο από τη ίδια Περιφέρεια Αττικής (δηλαδή από τον ίδιο το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας), γιατί πέρασε άπρακτη η εικοσαήμερη προθεσμία έγκρισής του από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας (φαντάζομαι δεν το χάσατε !!! και ελπίζω να μπορείτε να παρακολουθήσετε το σκεπτικό του ΣτΕ), γι αυτό το ΣτΕ ακύρωσε τις αποφάσεις κατασκευής του έργου και το έκρινε παράνομο στο σύνολό του. ΕΛΕΟΣ
  Δυστυχώς αδυνατώ να κατανοήσω τι σχέση έχει ο ποδηλατόδρομος π.χ. της Παπαναστασίου ή της Βορείου Ηπείρου, με την κυκλοφορία στην οδό Τροίας, αλλά μάλλον η κα Πολυξένη Νικολετοπούλου – Δόξα ως νομικός/δικηγόρος θα ξέρει να μας εξηγήσει.
  Βέβαια το ερώτημα που τίθεται είναι: συνειδητά η κα Πολυξένη Νικολετοπούλου-Δόξα προσέφυγε όπως προσέφυγε στο ΣτΕ, γνωρίζοντας ότι τυχόν δικαίωσή της θα επέφερε και ανατροπή όλου του έργου (δηλαδή και των ποδηλατοδρόμων και του πρασίνου κλπ); Αλλά μάλλον δεν θα την αφορούσε η ποιότητα ζωής των υπολοίπων χιλιάδων κατοίκων της Νέας Ερυθραίας ! Εξάλλου γιατί να αφορά τους κατοίκους της «Ανατολικής Ερυθραίας» από πού διέρχεται η υπερτοπική κυκλοφορία; Αρκεί να μην περνά από την περιοχή τους. Παρόλο που οι αρχικές κυκλοφοριακές μελέτες προέβλεπαν τη διέλευση της υπερτοπικής κυκλοφορίας μέσω της Χαρ. Τρικούπη και της Γ. Παπανδρέου για ελάφρυνση της Ελ. Βενιζέλου (μάλλον θα ξεχάστηκε αυτό στην προσφυγή?).
  ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΞΗΛΩΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΠΛΕΟΝ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ;
  ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε., ΟΠΟΤΕ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.
  (ζητώ συγγνώμη για τη φλυαρία, αλλά κάποια πράγματα έχουν και ένα όριο)

  • Θέλω να πιστεύω οτι θα βρεθει λυση με νεο σχεδιο, ομως μου κανει εντυπωση οτι τα ιδια ατομα προσβαλουν και το νεο σχεδιο. Πλεον παμε στο ύποπτο, προσωπικα εχω τρακαρει δυο φορες στην συμβολη Αθ. Διακου και στον τελευταιο δρομο προς πολιτεια (δεν θυμαμαι ονομα) που ομως αν ισχυαν τα παλαιοτερα μετρα δεν θα εχει γινει ποτε. μαλιστα στην οδο τροιας μετα το μπαχαλο των πρωτων ημερων η κυκλοφορια ειχε ερθει στο κανονικο της

   Αγαπητέ κώστα μην ξεχνας οτι εδω εχεις να κανεις με την παλαια ελλαδα και με το τερας της γραφειοκρατιας. Ανετα αλλαζες στην σημανση στην ΤΡΟΙΑς κ τελειωσε η ιστορια. Μπορει ομως να θελουν καποιοι να κανουν την Γ.Παπανδρεου μπαρακια και σουβλατζηδικα..μην σου πω και σουπερ μαρκετ….δεν ξερεις.

   Εδω δεν μιλας ανθρωπους μορφωμενους και με οραμα για την γειτονια τους αλλα για ελληναραδες. Ελπιζω να καταλαβαινεις την διαφορα.

   Παντως λυση υπαρχει με τον σχεδιασμο νεου κυκλοφοριακου που θα λαμβανει υποψην την μονοδρομηση στην Τροιας, ομως το οτι κ την νεα προταση την κυνηγανε με τοσο μανια πλεον μας παει στο υποπτο. Ελπιζω να μας πουν κ αν το σουβλακι το θέλουν πιτα ή καλαμακι στα σουβλατζιδικα που ονειρευονται επι της Παπανδρεου και σε αλλες γειτονιες που ειναι αμοιγη κατοικια.

 2. Δηλαδή τόσες προσφυγές,τόση φασαρία, επειδή ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας δεν έγραψε στην απόφαση ρητή έγκριση αλλά τεκμαιρόμενη? Ακόμα και σήμερα όλες οι εγκρίσεις που δίνονται ανά την επικράτεια είνα τεκμερόμενες αφού η στελέχωση της αποκεντρωμένης διοίκησης δεν διαθέτει το εξειδικευμένο προσωπικό για τον έλεγχο που εννοεί το ΣτΕ (μια ματιά στο Διαύγεια θα σας πείσει). Δηλαδή και όλα τα άλλα έργα των Δήμων είναι ΑΚΥΡΑ? Και της ανάπλασης του κέντρου της Κηφισιάς και του Αμαρουσίου και της Αθήνας, αφού ο Γενικός Γραμαμτέας παντού έδινε τεκμαιρόμενες εγκρίσεις…. Άυτά μόνο στην Έλλάδα γίνονται…

  • Εάν θελήσει κάποιος να ασχοληθεί με την τυπική διαδικασία έγκρισης των έργων είναι σίγουρο 99,9% ότι κάτι θα βρει για να τα προσβάλει στα δικαστήρια, πολύ περισσότερο αν είναι δικηγόρος (αυτή είναι η δουλειά τους στο κάτω κάτω). Δεν διαφωνώ με την τήρηση της διαδικασίας και ειδικά σε ότι έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος ή την ποιότητα της ζωής. Από αυτό όμως, μέχρι να το κάνεις συστηματικά … μάλλον κάτι άλλο συμβαίνει. Που ήταν οι κυριοι/ες αυτοί όταν δημοσιοποιήθηκε η μελέτη του Πολυτεχνείου, να προβάλουν τις αντιρρήσεις τους, τεκμηριωμένα, ή ακόμη πιο πριν όταν συζητιόταν η τροποποίηση του ΓΠΣ που έδειχνε που πάει το πράγμα. Γιατί δεν υποστήριξαν τη μελέτη της παράλληλης λειτουργίας της Ελ. Βενιζέλου με τη Γ. Παπανδρέου; Γιατί όπως γράφεται προσβάλλουν και τη νέα μελέτη; Μα απλούστατα γιατί προσπαθούν να στείλουν όλη την κυκλοφορία αυτοκινήτων στην Ελ. Βενιζέλου και στον παλαιό οικισμό της Ερυθραίας, ώστε εκείνοι να έχουν την ησυχία τους και οι άλλοι ας υφίστανται την ταλαιπωρία. Βέβαια σε αυτό δεν είναι άμοιροι και κάποιοι πρώην και νυν δημοτικοί σύμβουλοι που μένουν στην περιοχή.

 3. Απο οσο ειδα μαζευονται υπογραφες, θα το δειτε και με ενα αφισακι που εχει μπει στα φωτα στον ποδηλατοδρομο, οποτε ζητηστε την αιτηση να υπογράψτε και εσεις.

 4. Παιδιά, εγώ είμαι αγράμματος, αλλά ξέρω ότι το ΣτΕ, είναι το ανώτερο δικαστήριο και κρίνει και τις πράξεις των Υπουργών (εκτός τις αποφάσεις των δημάρχων και της κλίκας του), για να ξοδέψουν τα λεφτά του κράτους, ή της ΕΕ, που προορίζονται για τις ανάγκες των κατοίκων ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το Δημοτικό συμβούλιο καταπάτησε ΒΊΑΙΑ το Δημόσιο Δρόμο (και με λεφτά που δίδονται για το γενικό καλό του λαού), το έκανε χώρο αναψυχής για την δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο κ. Κύρλο, τη Μουστάκη & μερικούς παρατρεχάμενους τους. Να σημειωθεί δε ότι η ν.Ερυθραία (που παλαιότερα ήταν στο Δήμο Κηφισιάς) & τα κτήματα ήταν στο Υποθηκοφυλάκιο Αθηνών. Οι εκτάσεις αυτές καταπατήθηκαν (σύμφωνα με κληρονόμους ιδιοκτητών που έχουν τίτλους από το 1825). Στην παραδοσιακή Ερυθραία των προσφύγων (που με την ψήφο τους) οι κάτοικοι όχι μόνο δεν ωφελήθηκαν από την κατάχρηση του Δημοσίου Χρήματος, αλλά πνίγηκαν από τα υπερκαταστήματα, & τις άλλες Υπεροχλούσες επιχειρήσεις που παράνομα εγκαταστάθηκαν (ΠΛΗΡΌΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ Μ’ ΕΥΚΟΛΙΑ ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥΣ)…

  • Δεν είναι κακό να είσαι αγράμματος, αρκεί να είσαι καλά ενημερωμένος, για τα πράγματα, που μιλάς.
   Αρχικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε χρήματα μόνο και μόνο για το συγκεκριμένο έργο των ποδηλατοδρόμων. ΓΙΑ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ. Έτσι απλά αν δεν γινόταν αυτό δεν θα γινόταν ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ στη θέση του.
   Το έργο δεν αφορά μόνο την Παπανδρέου, αλλά αν δείς υπάρχουν ποδηλατόδρομοι παντού (π.χ Σεβδικίου, Βάρναλη, ΕΘν. Αντιστασης, Παπαναστασίου και σε πολλά άλλα σημεία). Όλοι αυτοί, που αναφέρεις μένουν στη μεριά του δρόμου της Παπανδρέου, που είναι κανονικός και όχι ποδηλατόδρομος.
   Μετά μιλάς για τίτλους ιδιοκτησίας από το 1825 κτλ. Οι περισσότερες εκτάσεις ανήκαν στη Μονή ΠΕΤΡΑΚΗ, που με διάταγμα του το κράτος παραχώρησε στους πρόσφυγες μετά την Μικρασιατική καταστροφή. Είναι γνωστό μπορείς να το βρείς σχετικά εύκολά.
   Τελειώνεις μιλώντας για τους πρόσφυγες Ερυθραιώτες(όσους μέινανε), που πνίγηκαν από τα καταστήματα. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι γίνεται χαμός με τα μαγαζιά, που ανοίγουν τα ένα πίσω από το άλλο. Όμως οι ίδιοι άνθρωποι δεν παραπονιόντουσαν ότι με τα διάφορα έργα θα σταματήσουν να ανοίγουν μαγαζιά και θα μαραζώσει η αγορά. Τώρα που γίνεται χαμός θέλουν να σταματήσει αυτό και να γυρίσουμε σε πιο ήπιες χρήσεις. Επιτέλους κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε τί θέλουμε σαν λαός και σαν κάτοικοι αυτής της πόλης.

   • Πολύ σωστά ανέφερες οτι ”Αρχικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε χρήματα μόνο και μόνο για το συγκεκριμένο έργο των ποδηλατοδρόμων. ΓΙΑ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ. Έτσι απλά αν δεν γινόταν αυτό δεν θα γινόταν ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ στη θέση του.Για να βάλουμε τα πράγματα στην θέση τους λοιπόν ποδηλατοδρομο μπορούσαν να κατασκευάσουν με μια απλή διαγράμμιση και βαφή του δρόμου.Λιγότερο κόστος,ρύπανση και μόλυνση του περιβάλλοντος – σε σχέση με το Φαραωνικό έργο -πολύ περισσότερα χλμ ποδηλατοδρόμων. Όσο για τα λεφτά – επειδή είναι πολλά Αρη μου – ας σταματήσει η λαϊκίστικη πιπίλα ότι είναι της ΕΕ και έπρεπε να τα χρησιμοποιήσουμε – είναι Ευρωπαίων φορολογουμένων άρα και Ελλήνων. Το βασικότερο όλων όμως, Με ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΗ το ότι ΚΑΝΕΙΣ δεν αναφέρει το πόρισμα του Ελεγκτή Δημοσίας Διοικήσεως Κ.Ρακιτζή με Αρ.Πρωτ. ΓΕΔΔ/Φ 1487/10/1672 για σοβαρά ποινικά αδικήματα στο τμήμα της Ν. Ερυθραίας ,καθώς και οτι εκκρεμούν οι ποινές κατά του τότε Δημοτικού συμβουλίου και την τότε Δήμαρχο για την αυθαίρετη αλλαγή στις κυκλοφοριακές συνθήκες της περιοχής καθώς και τις γενικότερες πολεοδομικές παρεμβάσεις .Άρα αυτό το έργο ΑΠ’ΤΗΝ ΓΈΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ήταν παράνομο και έγινε μάλλον για άλλους σκοπούς.
    Η ουσία ωστόσο είναι το γενικότερο κυκλοφοριακό το οποίο αντιμετωπίζετε σαν να μην υπάρχουν αυτοκίνητα μποτιλιαρισμένα στους ανεπαρκέστατους βασικούς οδικούς άξονες του Δήμου. Θεωρώ απόλυτα φυσιολογική την αντίδραση των οδηγών για πιο σύντομες και ανθρώπινες συνθήκες μεταφοράς ,όταν μάλιστα ο Δήμος δεν κάνει ΤΙΠΟΤΑ υπέρ των πολιτών του -αστυνόμευση παρκαρίσματος,διαπλατύνσεις,δημοτικά πάρκινγκ,δημοτική συγκοινωνία.

    • οταν εισαι μποτιλιαρισμενος ή κανεις υπομονη ή πας με αλλα μεσα. πολυ απλο….και να αργησει λιγο ο φραπες θα σε περιμενει.

   • Mάλλον δεν θές να καταλάβεις. Στο εξηγώ λοιπόν πάλι.
    Η Ευρώπη έβγαλε συγκεκριμένο πρόγραμμα μόνο για ποδηλατόδρομους με αυτές τις συγκεκριμένες προδιαγραφές και για τίποτε διαφορετικό. Ασφαλώς και πρέπει να χρησιμοποιούμε τα κονδύλια για έργα στην Ελλάδα. Ακόμα και τώρα τέτοια προγράμματα, τρέχουν για τη χώρα μας και καλά θα κάνει η κεντρική εξουσία να υποβάλει αιτήσεις για αξιοποίηση τους. Μάλλον προτιμάς αυτό, που συμβαίνει τώρα δηλαδή να μην κινείται τίποτα.
    Ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει, αλλά αν ψάξεις λίγο, όπως και εγώ το έπραξα , θα δείς ότι για να πληρωθεί ο εργολάβος του συγκεκριμένου έργου ελέγχθηκε 2 φορές από ξένους μηχανικούς, που ήρθαν γι?αυτό το σκοπό και όχι από δικά μας λαμόγια. Η Ευρώπη δεν πετάει τα λεφτά της έτσι δεξιά και αριστερά πλέον.
    Οσα αναφέρεις για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μπορείς και εσύ και εγώ αν διαφωνούμε να βάλουμε ένα δικήγόρο και να προσφύγουμε στο συμβούλιο της επικρατείας. Αυτό έκαναν οι κάτοικοι της Τροίας, αυτό μπορεί να κάνει και ο καθένας στο μέλλον. Όμως αυτό, που δεν αναφέρει κανένας είναι ότι υπάρχει έγκριση των κυκλοφορικών ρυθμίσεων από το νομάρχη. Αυτά..

    • ρε παιδια αν δεν σας αρεσουν τα φαραωνικα εργασια μπορειται να ζησετε στα καμινια ή στο περαμα. βεβαια μετα μαγαζια κλπ που ολοι εκλαιγαν οτι θα κλεισουν μαλλον το κατω μερος παει να γινει μπουρναζι. Παντως δεν καταλαβαινω, δεν μπορει να εχει μια γειτονια ενα επιπεδο ζωης, τοσο σας χαλαει αυτο; το λεω γιατι 800 ανθρωποι που υπεγραψαν οτι συμφωνουν με το εργο δεν ειναι μικρος αριθμος. Δηλαδη να γινει παλι μπαχαλο και δρομος γιατι η κυρα κατινα δεν εχει που να παρκαρει; Δεν με αφορα, να παει αλλου αν δεν της αρεσει, μπορει να παει στον Αγιο Παντελημονα, στα καμινια, στην κοκκινια κλπ..οπου θελει αρκει να μην εχει πρασινο και ποδηλατοδρομο κλπ..να ειναι μονο μπετα και θορυβος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.