Επιστράφηκαν από την επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου αθεώρητα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Δήμου Κηφισιάς για το 2011, συνολικού ποσού 129.000 ευρώ, που είχαν εκδοθεί για την καταβολή χρηματικής επιχορήγησης στο όνομα των αθλητικών συλλόγων: Πανερυθραϊκός Αθλητικός Σύλλογος Ν. Ερυθραίας – Τμήμα Μπάσκετ, «Αθλητικός Όμιλος Ν. Κηφισιάς «Ελπιδοφόρος», Αθλητική Ένωση Νέας Κηφισιάς, Ζηρίνειος Αθλητικός Όμιλος Νέων Κηφισιάς (ΖΑΟΝ), Αθλητικός Όμιλος Πολιτεία, Αθλητικός Όμιλος Νεανίδων – Νέων Νέας Ερυθραίας «Αμαζόνες», Πανερυθραϊκός Αθλητικός Σύλλογος Ν. Ερυθραίας – Τμήμα Βόλεϊ, Αθλητικός – Μορφωτικός – Εκπολιτιστικός Σύλλογος Νέας Ερυθραίας «ΑΜΕΣ», Πανερυθράΐκός Π.Σ. 1931, Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Κηφισιάς (ΑΠΟΚ), Γυμναστικός Σύλλογος Κηφισιάς, Αθλητικός Όμιλος-Ολυμπιάδα Κηφισιάς «Ένωση Ομάδων Κλασικού Αθλητισμού», Πανερυθραϊκός Αθλητικός Σύλλογος Νέας Ερυθραίας – Τμήμα Ποδηλασίας, Αθλητικός Όμιλος Εκάλης και Κηφισιά 2010.

Τι αναφέρει το έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Σύμφωνα με το έγγραφο της επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Καλλιόπης Ράλλη, που φέρει ημερομηνία 30/12/2011, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη για τους παρακάτω λόγους:
Το άρθρο 202 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’ 114) ορίζει ότι: «Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του δήμου. Η απόφαση λαμβάνεται, εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό αυτόν, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή, εφόσον τα ποσά των χορηγούμενων ενισχύσεων από τους δήμους προς τους παραπάνω φορείς προέρχονται από έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις». Από τις διατάξεις αυτές, συνάγεται ότι για να είναι επιτρεπτή η κατά το άρθρο 202 του ν. 3463/2006 χρηματική επιχορήγηση, πρέπει ο αποδέκτης αυτής να εμπίπτει σε κάποιον από τους περιοριστικά απαριθμούμενους στις διατάξεις αυτούς φορείς, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα αθλητικά σωματεία, ενώσεις δηλαδή προσώπων που έχουν συσταθεί για την επιδίωξη αθλητικού σκοπού, που έχουν αποκτήσει νομική προσωπικότητα με την εγγραφή τους στο τηρούμενο στο Πρωτοδικείο της έδρας τους ειδικό δημόσιο βιβλίο (άρθρα 61,78 εδ. α’ και 83 του Αστικού Κώδικα).
Προεχόντως πολιτιστικό ή αθλητικό χαρακτήρα πρέπει να έχουν και οι εκδηλώσεις του σωματείου, η δε πραγματοποίησή τους πρέπει να αποδεικνύεται από τα στοιχεία του φακέλου. Επιπλέον, το σωματείο πρέπει να έχει την έδρα του εντός των ορίων της περιφέρειας του δήμου που παρέχει την επιχορήγηση, για την οποία πρέπει να έχει εγγραφεί στο δημοτικό προϋπολογισμό σχετική πίστωση που δεν υπερβαίνει το ένα και μισό (1,5%) εκατοστό των τακτικών εσόδων του, με εξαίρεση την περίπτωση που το ποσό της επιχορήγησης προέρχεται από έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις. Εξάλλου, πριν από την έγκριση της επιχορήγησης από το Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει το σωματείο να υποβάλλει προς αυτό αίτηση με την οποία να προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις, για την πραγματοποίηση των οποίων προτίθεται να διαθέσει την αιτούμενη επιχορήγηση και στην οποία αναγράφεται ο προϋπολογισμός εξόδων των εκδηλώσεων αυτών.
Η τήρηση της τελευταίας προϋπόθεσης επιβάλλεται από τις αρχές της ειδικότητας των πιστώσεων και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, καθώς στην περίπτωση του άρθρου 202 παρ.1 του ν.3463/2006, ο νομοθέτες επιτρέπει στη διοίκηση την κατά διακριτική ευχέρεια διάθεση του δημοσίου χρήματος και, συνεπώς, το αρμόδιο για τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας των σχετικών δαπανών δικαστήριο πρέπει να έχει υπόψη του τα σχετικά έγγραφα στοιχεία, τα οποία θα του επιτρέψουν τον έλεγχο της υπέρβασης ή μη των ακραίων ορίων της εκ μέρους της διοίκησης ασκούμενης διακριτικής εξουσίας. Τέλος, δεν είναι νόμιμη η καταβολή οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του επιχορηγούμενου σωματείου (βλ. Πράξεις VII Τμ. 326, 364, 412/2006, 46, 59,305/2007,120,212.223.239,254/2008, 83.383/2009,61/2010 κ.ά.).
Στην προκειμένη περίπτωση, από τα δικαιολογητικά των ανωτέρω χρηματικών ενταλμάτων, προκύπτει ότι δεν πληρούνται, κατά περίπτωση, όλες οι προϋποθέσεις του ως άνω νόμου. Ενόψει τούτων, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη και τα χρηματικά αυτά εντάλματα δεν μπορούν να θεωρηθούν.
Η «Ν.Ε.» είχε αναφερθεί εγκαίρως (σχετικό δημοσίευμα 20/1/2012) για το «ψαλίδι» του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη δημοτική επιχορήγηση των περισσότερων συλλόγων, που περιλαμβάνονταν στη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμος Κηφισιάς έριξε το μπαλάκι των ευθυνών και παρέπεμψε τους «κομμένους» συλλόγους στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο οποίο ανήκει ο έλεγχος των δαπανών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ωστόσο, με τη δημοσιοποίηση του σχετικού εγγράφου της επιτρόπου, περί «μη νόμιμης εντελλόμενης δαπάνης», γεννιούνται αρκετά ερωτηματικά, κυρίως, για τις ευθύνες του Δήμου Κηφισιάς σε αυτήν τη διαδικασία. Αν και η επίτροπος δεν διαφωτίζει σε ποιες ακριβώς προϋποθέσεις «σκόνταψε» η επιχορήγηση, κατά περίπτωση, αναφερόμενη συνολικά στον ισχύοντα νόμο, προκύπτει ζήτημα σχετικά με την ενημέρωση των συλλόγων για όλη αυτή τη διαδικασία που περιγράφεται και τα τυπικά δικαιολογητικά που θα έπρεπε να είχαν προσκομίσει.
Εντός του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε λόγος μόνο για απολογιστικά στοιχεία και πρόγραμμα δράσης των συλλόγων, χωρίς να εξειδικευτεί περαιτέρω το θέμα. Ο δήμαρχος Κηφισιάς Νίκος Χιωτάκης είχε επισημάνει πως το Ελεγκτικό Συνέδριο εφαρµόζει αυστηρή τακτική και «κόβει» δαπάνες για συλλόγους που δεν έχουν απολογισµούς ή υπάρχουν κολλήματα σχετικά µε το καταστατικό τους.
Πέραν αυτών, όμως, ποιος ήταν υπεύθυνος να ενημερώσει επακριβώς του συλλόγους για το «τυπικόν» της αιτούμενης επιχορήγησης;
Τελικά, φταίει μόνο η επίτροπος που «κόβει δαπάνες με το καλημέρα» ή έχει και ο δήμος τις δικές του ευθύνες; Ασφαλώς, και στο θέμα αυτό χρειάζεται απάντηση από τους πολιτικά υπεύθυνους πρωτίστως -για να μην αναφερθούμε σε επίπεδο υπηρεσιών-, αν γνώριζαν και οι ίδιοι την παραπάνω διαδικασία, αν έδρασαν εγκαίρως και αν τελικά είχαν το χρονικό περιθώριο, αλλά και την πολιτική βούληση να σώσουν την «κομμένη» στις 30/12/2011 επιχορήγηση, ειδοποιώντας για τα τυπικά τους συλλόγους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.