«Μήλον της έριδος» μεταξύ κατοίκων και δήμου το έργο ανάπλασης της Γ. Παπανδρέου και η επαναφορά της οδού σε διπλή κατεύθυνση

Για τυπικούς λόγους το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου είχαν προσφύγει κάτοικοι της οδού Τροίας, ακύρωσε ως μη νομίμως δημοσιευθείσες τις προηγούμενες αποφάσεις (278/2008 και 210/2009) του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ερυθραίας, κατά το μέρος που αφορούν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις οδούς Έλλης, Γεωργίου Παπανδρέου και Τροίας.
Η δημοτική αρχή υποχρεούται να επαναφέρει την κυκλοφορία στην πρότερη κατάσταση, βάσει της απόφασης αυτής του ΣτΕ, που αναμένεται εντός δυο μηνών να καθαρογραφεί και να αποσταλεί στον Δήμο Κηφισιάς. Και αν για την περίπτωση των οδών Έλλης και Τροίας, η αλλαγή κατεύθυνσης μπορεί να γίνει με την αντίθετη τοποθέτηση των απαγορευτικών σημάτων, όπως έχει πράξει ήδη ο δήμος, βάσει της προσωρινής διαταγής του προέδρου του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ (31/1/2011), για τη Γεωργίου Παπανδρέου δημιουργείται μείζον θέμα. Η τελική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δικαιώνει τους προσφεύγοντες κατοίκους, υπαγορεύει στην ουσία το «ξήλωμα» του ποδηλατοδρόμου και των λοιπών παρεμβάσεων, που έγιναν σύμφωνα με το ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΜΠ για τη «σύνδεση του ιστορικού κέντρου με το Καστρί», προκειμένου η παράλληλη οδός της Ελ. Βενιζέλου να αποκτήσει την πρότερη μορφή της, δηλαδή, αυτή της διπλής κατεύθυνσης. 

Το ΣτΕ έχει ζητήσει από τη διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του πρώην Δήμου Νέας Ερυθραίας να διαβιβασθεί κατεπειγόντως ο φάκελος της υποθέσεως, στον οποίον, όπως σημειώνει, θα πρέπει να περιέχονται απαραιτήτως οι σχετικές μελέτες που φαίνεται να έχουν ληφθεί υπόψη ή τυχόν εισηγήσεις, όπως και διάγραμμα όπου να εμφανίζεται η διάταξη και το πλάτος των οδών της περιοχής. Επίσης, αποδεικτικά δημοσιεύσεως των πιο πάνω κανονιστικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και την έγκρισή τους από τον γενικό γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής.

Οι προσφεύγοντες, θεμελιώνοντας βάσιμα το έννομο συμφέρον τους στο γεγονός ότι κατοικούν στην περιοχή όπου πραγματοποιήθηκαν οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα επί της οδού Τροίας, προσέβαλαν τις πράξεις που εκτίθενται ανωτέρω και ζήτησαν την ακύρωσή τους με προσφυγή τους στο ΣτΕ, αλλά και στην ειδική επιτροπή του άρθρου 152 της Περιφέρειας Αττικής.
Ισχυρίζονταν δε πως δεν υφίσταται η κατά το νόμο αναγκαία μελέτη για τη θεμελίωση των προσβαλλομένων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ερυθραίας και ότι οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν δημοσιευτεί νόμιμα και θα πρέπει για το λόγο αυτό να ακυρωθούν για λόγους ασφαλείας δικαίου ως ανυπόστατες. Επί της ουσίας των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, τόνιζαν πως αυτές εφαρμόσθηκαν για πρώτη φορά το Νοέμβριο του 2010 με την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων, οπότε και έμαθαν για πρώτη φορά τη θέσπισή τους, με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη κυκλοφοριακή φόρτιση στην οδό στην οποία κατοικούν και κίνδυνοι για την ασφαλή κίνηση των πεζών. Δικαιώθηκαν, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ως προς το σκέλος που αφορά στη διαδικασία δημοσιεύσεως των δυο αποφάσεων, η οποία δεν έγινε νόμιμα.
Ήδη, με απόφασή της η ειδική επιτροπή του άρθρου 152 της Περιφέρειας Αττικής (3/2/2011), είχε αποφανθεί επί της ουσίας για τα παραπάνω. Εν προκειμένω, κατέληγε: «Μολονότι, από τα στοιχεία του φακέλου της υποθέσεως, δεν προκύπτει η έκδοση ρητών εγκριτικών πράξεων από τον γενικό γραμματέα για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αποφασίστηκαν με τις υπ’ αριθμ. 278/2008 και 210/2009 προσβαλλόμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τη συζήτηση της προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής, προέκυψε ότι ο δήμος έχει ήδη εφαρμόσει τα μέτρα αυτά με την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων οδοσημάνσεως. Εξάλλου, από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων προκύπτει ότι οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου περί θεσπίσεως νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, πρέπει υποχρεωτικά, εκτός των άλλων, να δημοσιεύονται ολόκληρες με ανάρτηση στο οικείο Δημοτικό Κατάστημα.
Στα στοιχεία όμως του φακέλου δεν περιλαμβάνονται τα αποδεικτικά τοιχοκολλήσεως και τα λοιπά στοιχεία, από τα οποία θα έπρεπε να προκύπτει ότι οι ήδη προσβαλλόμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Ερυθραίας έχουν δημοσιευθεί νομίμως κατά τα προβλεπόμενα από τις προπαρατεθείσες διατάξεις για τις κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Επομένως, οι προσβαλλόμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Ερυθραίας είναι ανυπόστατες, ως μη νομίμως δημοσιευθείσες».

Τι ειπώθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο

Το θέμα τέθηκε στην προ ημερησίας διάταξης συζήτηση, στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς, την προηγούμενη Τετάρτη 4 Απριλίου, έπειτα από σχετική ερώτηση του Παναγιώτη Κανακάκη. Όπως απάντησε ο δήμαρχος Κηφισιάς Νίκος Χιωτάκης: «Ο πρώην Δήμος Νέας Ερυθραίας ακολούθησε μια διαδικασία, η οποία έπασχε σε ό,τι αφορά στην ενημέρωση και αυτό το έχουμε επισημάνει πολλές φορές. Δεν έβαλε στον πίνακα αναρτήσεων το σύνολο της απόφασης, έναντι περίληψης. Σε αυτό το σημείο επάνω έκαναν ένσταση οι κάτοικοι και προσέφυγαν στο ΣτΕ. Πρόκειται για μια τυπική παράλειψη και μπορεί να έχουν δίκιο, που ακυρώνει τις προηγούμενες αποφάσεις του 2008 και 2009. Εμείς σήμερα προχωράμε με καινούργια διαδικασία».
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Νέας Ερυθραίας, αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς, έχουν ήδη εγκρίνει μια νέα μελέτη για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή Ελ. Βενιζέλου, Χ. Τρικούπη, Κοκκιναρά, Ηροδότου, Πόντου, Παπαφλέσσα, σε Καστρί και Πολιτεία. Κάτοικοι προσέβαλλαν και πάλι στην Περιφέρεια Αττικής την απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νέας Ερυθραίας, αλλά η ένστασή τους απορρίφθηκε. Η δημοτική αρχή ευελπιστεί ότι με τη νέα διαδικασία θα εφαρμοστούν νομίμως οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή, ενώ θα προστατευθεί στη σημερινή μορφή του και το έργο της Γ. Παπανδρέου, διατηρώντας την οδό σε μονή κατεύθυνση.
Η συγκεκριμένη οδός αποτελεί ουσιαστικά το «μήλον της έριδος» για τις δυο πλευρές, καθώς στο παρελθόν απορροφούσε ικανό κυκλοφοριακό φόρτο από την κεντρική λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου, που σήμερα επιβαρύνει τις πιο πάνω περιοχές της Νέας Ερυθραίας, αλλά και της Κηφισιάς. Τέλος, σύμφωνα με νομικούς κύκλους του Δήμου Κηφισιάς, εφόσον η απόφαση του ΣτΕ αναφέρεται σε τυπικούς λόγους μη δημοσιότητας των προηγούμενων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ερυθραίας, τότε αυτή επιδέχεται «αιτήσεως θεραπείας», πράγμα που θα επιχειρήσει ο δήμος σε επόμενο στάδιο, εφόσον λάβει καθαρογραμμένη τη συγκεκριμένη απόφαση.

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Δηλαδη για ένα γραφειοκρατικό λάθος θέλου να μας πάνε 50 χρόνια πίσω; μήπως να ανοίξουν και κανα σουβλατζιδικο εκει; Πανως πιστευω οτι επειδη πανω απο ολα ειναι το κοινό συμφέρον και όχι που θα παρκάρει η κυρια κυρατσα δεν θα γίνει καμία αλλαγή.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.