γράφει ο Τσαλκούτης Μιλτιάδης
Οικονομολόγος, λογιστής, φοροτέχνης
μέλος της AFCgreece.g

Λίγες μέρες πριν την λήξη προγράμματος με επιδότηση 100% στις λειτουργικές δαπάνες.
Τριάντα μέρες μείνανε και συγκεκριμένα έως 15/01/2012 να μπορέσουν οι δικαιούχοι να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας σε πρόγραμμα, με ποσοστό κάλυψης 100% χωρίς να καταβάλουν δικά τους κεφάλαια. Οι δικαιούχοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με το σε ποια δράση ανήκουν (Δράση 1, Δράση 2).

Στη Δράση 1 δικαίωμα να ενταχθούν στο πρόγραμμα έχουν όσοι:
Έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την 1/1/2011 ή έχουν την ιδιότητα του ανέργου (κάρτα ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης).
Να διαθέτουν Α.Φ.Μ. (Αριθμό Φορολογικού Μητρώου).
Να έχουν κλείσει το 18 έτος της ηλικίας τους και έως 63 ετών.

Επιλέξιμες Δαπάνες:
• Ενοίκια (απαιτείται σε ισχύ μισθωτήριο έως 50% του προϋπολογισμού).
• Λογαριασμοί ΔΕΚΟ (ηλεκτρικού, θέρμανσης κτλ. έως 40% του προϋπολογισμού).
• Δαπάνες ίδρυσης της επιχείρησης (έναρξη σε εφορία κτλ. έως 10% του προϋπολογισμού).
• Δαπάνες παροχής υπηρεσιών – Νομική και Λογιστική υποστήριξη (απαιτείται σχετική σύμβαση κατατεθειμένη και θεωρημένη από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ. έως 10% του προϋπολογισμού).
• Δαπάνες σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου (απαιτείται σχετική σύμβαση κατατεθειμένη και θεωρημένη από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ. έως 5% του προϋπολογισμού).
• Δαπάνες κατάρτισης (συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης σχετικά με το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης από πιστοποιημένους φορείς επαγγελματικής κατάρτισης έως 20% του προϋπολογισμού).
• Αποσβέσεις παγίων (περιλαμβάνει αποσβέσεις εξοπλισμού που δεν έχει επιχορηγηθεί από το παρόν πρόγραμμα έως 5% του προϋπολογισμού).
• Δαπάνες αγοράς πάγιου εξοπλισμού, προμήθεια πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων (έως 10% του προϋπολογισμού).
• Νέα θέση εργασίας (περιλαμβάνει δαπάνες μισθοδοσίας για 1 χρόνο έως 15.000€).

Στη Δράση 2 δικαίωμα να ενταχθούν στο πρόγραμμα έχουν:
Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους θα πρέπει:
• Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ κατά την ημερομηνία της προκήρυξης.
• Να απασχολούν 5 εργαζόμενους και άνω.
• Να μην έχουν προβεί σε απόλυση εργαζομένων από την ημερομηνία προκήρυξης έως και την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης.
• Να λειτουργούν νόμιμα.
• Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την 01/01/2011 και να μην είναι προβληματικές κατά την ημερομηνία προκήρυξης.

Επιλέξιμες Δαπάνες:
Υπηρεσίες συμβούλων:
Τεχνική βοήθεια (σύνταξη σχεδίου προσαρμογής, σύνταξη φακέλου υποβολής, επίβλεψη υλοποίησης του σχεδίου και σύνταξη των περιοδικών εκθέσεων καθώς και της τελικής έκθεσης – αναφοράς).
Δαπάνες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας, ή προσωπικού ή σε οργανωτικά συστήματα- διαδικασίες.
Ενέργειες κατάρτισης
Δαπάνες πιστοποιημένων Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ).
Δαπάνες καταρτιζομένων (Αμοιβές καταρτιζομένων).
Δαπάνες επιχείρησης (δαπάνες υλοποίησης της πρακτικής άσκησης στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, πρώτες ύλες πχ γραφική ύλη ή αποσβέσεις εξοπλισμού).
Νέα θέση εργασίας (περιλαμβάνει δαπάνες μισθοδοσίας για ένα χρόνο έως 15.000€).
Ο Προϋπολογισμός κυμαίνεται από 10.000€ έως 20.000€ αν δε προβλέπεται νέα θέση εργασίας και έως 35.000€ αν προβλέπεται νέα θέση εργασίας, την οποία πρέπει να διατηρήσουν για ένα χρόνο τουλάχιστον.
Η ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραμμα πραγματοποιείται με βάση τη σειρά κατάταξης μέχρι εξαντλήσεως των διατιθεμένων πόρων 36.000.000€. Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων δε μπορεί να ξεπερνά τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής είναι από 15/11/2011 έως 15/01/2011. Ο φυσικός φάκελος των δικαιολογητικών προσκομίζεται εντός 60 ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Δικαιολογητικά Υποβολής
για τη Δράση 1:
Δελτίο ανεργίας ή βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας στην ΔΟΥ με επιλέξιμο ΚΑΔ.
Φωτοτυπία ταυτότητας.
Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης.
Ε.Π.Ε.: ΦΕΚ σύστασης και τυχόν τροποποιήσεων εκπροσώπησης.
Ο.Ε., Ε.Ε.: Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεων και πιστοποιητικό από το οικείο Πρωτοδικείο περί μη τροποποίησης, νόμιμα δημοσιευμένο.
Ατομικές επιχειρήσεις: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος του επιχειρηματία και όλες τις τροποποιήσεις.
Δικαιολογητικά νόμιμης λειτουργίας: Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης κατά την ημερομηνία ένταξης ή απαλλακτικό εκδοθέν από την οικεία αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται έκδοση άδεια λειτουργίας προσκομίζεται πρόσφατο πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι η επιχείρηση δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 3325/2005, περί άδειας λειτουργίας.
Ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτου. Τίτλο ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του σχεδίου (Ε9 επιχείρησης). Σε περίπτωση μίσθωσης απαιτείται μισθωτήριο συμβολαίου θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ του οποίου η λήξη θα καλύπτει την περίοδο υλοποίησης του σχεδίου.
Στοιχεία επιχειρηματία:
Α) Αντίγραφα τίτλων σπουδών
Β) Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας (ένσημα, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κλπ)
Γ) Επαγγελματική κατάρτιση (βεβαιώσεις από πιστοποιημένους φορείς)
Στοιχεία νέου απασχολούμενου προσωπικού. Αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ και αντίγραφο βιβλίου νεοπροσλαμβανομένου.
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα πρότασης, σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος.

Δικαιολογητικά Υποβολής
για τη Δράση 2:
Επιλεξιμότητα ΚΑΔ και αξιολόγηση οικονομικών στοιχείων.
Τα Ε3 των διαχειριστικών χρήσεων των ετών 2008, 2009 και 2010 ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης σε περίπτωση που έχει γίνει έναρξη το 2010. Σε περίπτωση ΑΕ ή ΕΠΕ προσκομίζονται και οι δημοσιευμένοι ισολογισμοί των αντίστοιχων χρήσεων.
Στοιχεία απασχολούμενου προσωπικού (υφιστάμενου και νέου)
Αντίγραφο κατάστασης ΙΚΑ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση) των προηγούμενων τριμήνων από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.
Αντίγραφο θεωρημένων καταστάσεων της Επιθεώρησης Εργασίας.
Αναγγελία πρόσληψης και αντίγραφο βιβλίου νεοπροσλαμβανομένου.
Στοιχεία πιστοποίησης και νόμιμης υπόστασης της επιχείρησης
Αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και όλες οι τυχόν τροποποιήσεις συμπεριλαμβανομένης της αντιστοιχίας των ΚΑΔ, μέχρι την ημερομηνία ένταξης.
Α.Ε., Ε.Π.Ε.: ΦΕΚ σύστασης και τυχόν τροποποιήσεών του και ΦΕΚ Εκπροσώπησης.
Ο.Ε., Ε.Ε.: Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεών του και πιστοποιητικό από το οικείο Πρωτοδικείο περί μη τροποποίησης , νόμιμα δημοσιευμένο.
Ατομικές επιχειρήσεις: Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος του επιχειρηματία και όλες τις τροποποιήσεις.
Δικαιολογητικά νόμιμης λειτουργίας.
Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρηση κατά την ημερομηνία ένταξης ή απαλλακτικό εκδοθέν από την οικεία αρμόδια αρχή. Στην περίπτωση που η άδεια λειτουργίας έχει λήξει χρονικά, θα προσκομίζεται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος για την ανανέωση της. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας προσκομίζεται πρόσφατο πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο.
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
ακινήτου.
Τίτλο ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του σχεδίου (Ε9 επιχείρησης). Σε περίπτωση μίσθωσης απαιτείται μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του οποίου η λήξη θα καλύπτει την περίοδο υλοποίησης του σχεδίου.
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα πρότασης, σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος.

Δεν Εντάσσονται
Στο Πρόγραμμα:
Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης όπως συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κτλ., ταξί, λεωφορεία, φορτηγά δημόσιας χρήσης, πλανόδιες επιχειρήσεις, καντίνες, περίπτερα, φαρμακεία, νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, κυλικεία σχολείων και γενικά επιχειρήσεις που λειτουργούν κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού, ανώνυμες εταιρείες, επιχειρήσεις franchising, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, επιχειρήσεις που λειτουργούν μόνο τις βραδινές ώρες (10μ.μ. – 6π.μ.), επιχειρήσεις που ασχολούνται με χωματουργικές εργασίες, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο τομέα της αλιείας, υδατοκαλλιέργειας, άνθρακα, πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ’ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις.r

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.