γράφει ο Τσαλκούτης Μιλτιάδης
Οικονομολόγος, λογιστής, φοροτέχνης
μέλος της AFCgreece.

Πλήρης απασχόληση
Πλήρης ή κανονική απασχόληση υπάρχει όταν συμφωνείται παροχή εργασίας που καλύπτει το ωράριο πλήρους απασχολήσεως που ισχύει στην επιχείρηση, το οποίο μπορεί να προκύπτει από τη σχετική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, τον Κανονισμό Εργασίας, τις ατομικές συμβάσεις εργασίας, την επιχειρησιακή συνήθεια κ.ο.κ.

Μερική απασχόληση
Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκειά της ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν, ημερήσια ή εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη ή μηνιαία εργασία, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, η οποία θα είναι μικρότερης διάρκειας από την κανονική. (Αναλύεται σε επόμενο κεφάλαιο)

Νόμιμο Ωράριο
Είναι εκείνο που καθορίζεται με διάταξη νόμου ή κατόπιν εξουσιοδοτήσεως νόμου. Οι διατάξεις αυτές ορίζουν ποιο είναι το ανώτατο όριο νόμιμης απασχόλησης μισθωτών και είναι υποχρεωτικές. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να εφαρμοστούν μόνο τα μικρότερα ωράρια και όχι μεγαλύτερα αυτών.

Συμβατικό Ωράριο
Το συμβατικό ωράριο είναι αυτό το που καθορίζεται με συλλογική ή ατομική σύμβαση εργασίας. Αυτό το ωράριο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το νόμιμο ενώ μπορεί να είναι μικρότερο.
Το ωράριο που αναφέρεται στην ατομική σύμβαση εργασίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από εκείνο που προβλέπεται στην αντίστοιχη συλλογική σύμβαση εργασίας ή τον κανονισμό της επιχείρησης.
Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με συμβατικό ωράριο μικρότερο του νομίμου δικαιούνται ολόκληρο το μισθό τους.
Από την 1/1/84 με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καθιερώνεται το ανώτατο συμβατικό ωράριο των 40 ωρών εβδομαδιαίας εργασίας για τον ιδιωτικό τομέα.

Τι είναι υπερεργασία
Σύμφωνα με τον Ν.3385/2005, η απασχόληση πέντε ωρών επιπλέον την βδομάδα μετά τις 40, για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πενθήμερο σύστημα απασχόλησης και 8 ωρών επιπλέον τη βδομάδα, για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα εξαήμερης απασχόλησης, θεωρείται υπερεργασία.
Πενθήμερη εργασία : Ώρες υπερεργασίας είναι η 41η -42η – 43η – 44η -45η.
Εξαήμερη εργασία : Ώρες υπερεργασίας είναι η 41η-42η–43η-44η-45η-46η-47η-48η.
Η πραγματοποίηση της υπερεργασίας ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη και εφ› όσον ζητηθεί από τον τελευταίο, ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να την παρέχει.
Οι ώρες αυτές που αναφέρονται αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20%. (από 40 έως 45/48 ώρες) + 20% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο

Τι είναι υπερωρία
Σύμφωνα με τον Ν.3385/2005 η απασχόληση περισσοτέρων από τις 45 ώρες την εβδομάδα για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πενθήμερο ή τις 48 ώρες τη βδομάδα για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν εξαήμερο, θεωρείται υπερωριακή απασχόληση και διέπεται απ όλες τις νόμιμες συνέπειες, διατυπώσεις και διαδικασίες έγκρισης.
Έτσι λοιπόν απαιτείται για πέραν των 45 σε περίπτωση πενθήμερης και 48 σε περίπτωση εξαήμερης απασχόληση, έγκριση από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας ή έγκριση με απόφαση Υπουργού, μετά από γνωμοδότηση του ΑΣΕ στην περίπτωση που εξαντλήθηκε το ανώτατο όριο που χορηγεί η Επιθεώρηση Εργασίας.
Για να είναι νόμιμη η υπερωρία πρέπει να τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
Ο εργοδότης να αναγγείλει την πραγματοποίηση τους στην Αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας. Η θεώρηση-έγκριση προηγείται της πραγματοποίησής τους.
Να τηρείται στην επιχείρηση βιβλίο υπερωριών, θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας .
Να υπάρχουν έκτακτες ή επείγουσες ανάγκες της επιχείρησης.
Πως υπολογίζεται η υπερωρία.
Για κάθε ώρα νόμιμης υπερωρίας (πέρα των 45 ωρών στην πενθήμερη εργασία ή των 48 ωρών στην εξαήμερη) και μέχρι τη συμπλήρωση 120 ωρών ετησίως, η αμοιβή είναι ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%.
Από 45 ώρες έως 120 = προσαύξηση 40% επι το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο.
Η υπέρβαση των 120 ωρών νόμιμης υπερωρίας ετησίως αμείβεται με προσαύξηση 60% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο.
Ανώτατο όριο υπερωριών.
Οι ώρες υπερωριακής εργασίας που χορηγούνται από τις οικείες Κοινωνικές Επιθεωρήσεις Εργασίας (ΣΕΠΕ) είναι 120 ώρες ετησίως όταν αφορά βιομηχανικές επιχειρήσεις και 30 ή 25 ώρες ανάλογα με τις κατηγορίες των βιομηχανικών επιχειρήσεων όπως αυτές καθορίζονται ανά εξάμηνο με κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών.
Η αμοιβή της 9ης ώρας.
Η 9η ώρα δεν χρειάζεται να δηλωθεί στην επιθεώρηση εργασίας και πληρώνεται με προσαύξηση 20 % ως υπερεργασία.
Σε περίπτωση εργασίας άνω των 9 ωρών ημερησίως όταν πρόκειται για πενθήμερη εργασία ή άνω των 8 ωρών ημερησίως όταν πρόκειται για εξαήμερη εργασία εάν τηρεί τις προϋποθέσεις ώστε να θεωρηθεί νόμιμη υπερωρία τότε προσαυξάνεται κατά 40% το νόμιμο ωρομίσθιο.
Σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται κατ΄ εξαίρεση υπερωρία και προσαυξάνεται κατά 80% το νόμιμο ωρομίσθιο.
Πως αμείβεται η Κυριακή.
Σύμφωνα με τον νόμο οι ημέρες εργασίας είναι έξι (6), όπου δεν έχει εφαρμοστεί το πενθήμερο. Η έβδομη ημέρα, κατά κανόνα Κυριακή είναι ημέρα ανάπαυσης.
Η ημέρα αυτή αποτελεί αναπόσπαστο δικαίωμα του μισθωτού και υποχρέωση του εργοδότη.
Το προσωπικό που θα απασχοληθεί νόμιμα Κυριακή αμείβεται με το νόμιμο ημερομίσθιο προσαυξημένο με 75%.
Υπερωρία κατ΄ εξαίρεση (μη νόμιμη υπερωρία)
Για κάθε ώρα που πραγματοποιείται και δεν θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες έγκρισης, θεωρείται κατ› εξαίρεση υπερωρία (μη νόμιμη υπερωρία) και καταβάλλεται στο μισθωτό αποζημίωση ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 80%.
Σε περίπτωση που ισχύει συμβατικό ωράριο μικρότερο των 40 ωρών τη βδομάδα, η απασχόληση πέραν του μικρότερου αυτού ωραρίου και έως 40 ωρών αμείβεται σύμφωνα με το άρθρο 659 του Α.Κ. ως πρόσθετη εργασία (απλό ωρομίσθιο).
Μερική απασχόληση υπάρχει όταν γίνεται συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου για παροχή εργασίας μικρότερης διάρκειας από την κανονική (πλήρη απασχόληση) και με μικρότερη αμοιβή.
Η σύμβαση μερικής απασχόλησης πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας μέσα σε 8 ημερολογιακές ημέρες από την κατάρτιση της.
Εάν δεν γνωστοποιηθεί στην Επιθεώρηση εργασίας τότε θεωρείται πως καλύπτει σύμβαση πλήρους απασχόλησης (μαχητό τεκμήριο).
Δικαιώματα μερικώς απασχολούμενων.
Οι μισθωτοί που απασχολούνται μερικώς δικαιούνται άδεια με αποδοχές καθώς και επίδομα αδείας με βάση τις αποδοχές που θα λάμβαναν εάν εργαζόντουσαν το συγκεκριμένο διάστημα.
Είναι σημαντικό να τονιστεί πως απαγορεύεται και είναι άκυρη η απόλυση του εργαζομένου αν γίνει λόγω άρνησης του εργαζομένου να μετατραπεί η σύμβαση του από πλήρης σε μερική απασχόληση.
Εργασία εκ περιτροπής
Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η εργασία λιγότερες μέρες εργασίας την εβδομάδα ή λιγότερες εβδομάδες τον μήνα ή λιγότερους μήνες το έτος ή και ο συνδυασμός τους σε πλήρες ωράριο.
Αυτό το δικαίωμα μπορεί να το έχει ο εργοδότης εάν περιοριστούν οι δραστηριότητες του αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει την διάρκεια των 6 μηνών για κάθε ημερολογιακό έτος και μόνο αφού προηγουμένως έχει ενημερώσει τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων ή το σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης.
Η απόφαση αυτή πρέπει να γνωστοποιηθεί στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας μέσα σε 8 ημερολογιακές ημέρες.

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. ΚΑΛΙΜΕΡΑ ΙΜΕ ΓΕΝΙΜΕΝΟΣ ΤΟ 25 07 1958 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2010 ΕΗΟ 3400 ΕΝΣΙΜΑ ΒΑΡΕΑ ΙΚΑ ΚΕ 3200 ΑΠΟ ΤΕΒΕ ΦΕΛΟ ΝΑ ΜΑΦΟ ΒΟΡΟ ΝΑ ΠΑΡΟ ΣΙΝΔΑΞΥ ΤΟΡΑ?

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.