ΝΙΚΟΣ ΚΟΖΩΝΗΣ

Πράσινες θέσεις εργασίας είναι εκείνες που προστατεύουν τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα, που συμβάλλουν στην ορθολογική χρήση της ενέργειας και των φυσικών πόρων, που μειώνουν την κατανάλωση νερού, που οδηγούν σε μια οικονομία χαμηλής έντασης άνθρακα και περιορίζουν την παραγωγή αποβλήτων και ρύπων. Στους κλάδους των τεχνολογιών πράσινης ενέργειας απασχολούνται διεθνώς περί τα 2,5 εκατ. άτομα (440.000 στα αιολικά, 190.000 στα φωτοβολταϊκά, 625.000 στα ηλιοθερμικά και πάνω από ένα εκατομμύριο στα βιοκαύσιμα και τη βιομάζα).»
«Μία προσέγγιση είναι να αναφερόμαστε σε “εργατοέτη” που δημιουργούνται από μία επένδυση, παρά σε θέσεις εργασίας γενικώς. Ως “εργατοέτος” θεωρούμε την απασχόληση ενός ατόμου για 8 ώρες ημερησίως, πέντε ημέρες εβδομαδιαίως για 46 εβδομάδες το χρόνο (1.840 ώρες ετησίως) ή ακόμη και την ισοδύναμη απασχόληση περισσότερων ατόμων για λιγότερες ώρες ετησίως (π.χ. 4 άτομα που απασχολούνται από 460 ώρες ετησίως). Στοιχεία για την Ελλάδα από λειτουργούντα αιολικά πάρκα έδειξαν ότι κατά τη φάση κατασκευής δημιουργούνται 1-1,5 εργατοέτη/MW (το 30-40% αυτής της απασχόλησης αφορά ντόπιο εργατικό δυναμικό), ενώ κατά την εικοσαετή φάση λειτουργίας 6,5-8 εργατοέτη/ΜW (0,32-0,4 εργαζόμενοι/MW, με 50-100% ντόπιο εργατικό δυναμικό). Σε περίπτωση βέβαια που υπάρξει εγχώρια παραγωγή ανεμογεννητριών ή και εγκατάσταση υπεράκτιων αιολικών πάρκων, οι εκτιμώμενες θέσεις εργασίας θα είναι περισσότερες.»
«Στην Ελλάδα υπάρχουν ήδη σε λειτουργία ή και ανάπτυξη πέντε μονάδες παραγωγής φωτοβολταϊκών συνολικής δυναμικότητας περί τα 200 MW ετησίως. Υπάρχουν επίσης ήδη εκατοντάδες εταιρίες εμπορίας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων. Η νέα κοινοτική νομοθεσία αλλά και μέτρα ενίσχυσης των ηλιοθερμικών σε άλλες χώρες δείχνουν ότι η τάση τα επόμενα χρόνια ευνοεί τη γρήγορη και εντυπωσιακή ανάπτυξη της αγοράς αυτής. Στην Ελλάδα βέβαια, απουσιάζει ακόμη το πλέγμα κινήτρων που θα έκανε δυνατή αυτή την απογείωση. Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι στην Ελλάδα δημιουργείται μία νέα θέση εργασίας στον τομέα για κάθε 87 τετραγωνικά μέτρα παραγόμενων συλλεκτών, μία εκτίμηση που δεν απέχει πολύ από στοιχεία άλλων χωρών. Είναι σαφές ότι τα ηλιοθερμικά είναι ένας κοιμώμενος γίγαντας που, αν αφυπνιστεί, θα συνεισφέρει σημαντικά στη δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας. Η εγχώρια τεχνογνωσία υπάρχει και ήδη δεκάδες βιομηχανίες παράγουν ηλιοθερμικά συστήματα έχοντας μάλιστα και έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα. Σε ότι αφορά στην ηλεκτροπαραγωγή με ηλιοθερμικά συστήματα, το σενάριο της Greenpeace προβλέπει την εγκατάσταση 300 MW ως το 2020. Κάτι τέτοιο, με βάση τη διεθνή εμπειρία αλλά και τις προσομοιώσεις που κάναμε θα οδηγούσε στη δημιουργία περίπου 900 νέων θέσεων εργασίας το 2020.»
«Σε ότι αφορά στη χρήση βιομάζας στην ηλεκτροπαραγωγή, εκτιμήσεις του ΕΜΠ αναφέρουν 47,7 εργατοέτη/MW, εκτιμήσεις που συνάδουν με στοιχεία από άλλες χώρες. Στα δύο σενάρια που εξετάζουμε οι θέσεις εργασίας το 2020 είναι 240 και 720 αντίστοιχα.»
«Οι προβλεπόμενες θέσεις εργασίας στην ηλεκτροπαραγωγή με γεωθερμία για το 2020 ανέρχονται σε 1.020. Θεωρώντας ότι το 2020 θα έχουμε μία αγορά 1.500 αντλιών θερμότητας για τη χρονιά εκείνη (μόλις 2,5% των νέων κτιρίων), αυτό μεταφράζεται σε 80 θέσεις πλήρους απασχόλησης.»
«H ελληνική εμπειρία από κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών (της τάξης των 5 MW), δείχνει ότι στη φάση κατασκευής απασχολούνται περίπου 10 άτομα/MW για ενάμιση χρόνο, ενώ στη φάση λειτουργίας-συντήρησής τους απασχολούνται σταθερά 1,2-2 άτομα/MW. Μελέτη του ΕΜΠ για κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού ισχύος 6 MW, δίνει συντελεστή 26,7 εργατοέτη/MW. Η ΔΕΗ τέλος απασχολεί 745 άτομα στα υδροηλεκτρικά της (συνολικής ισχύος 3.060 MW). Με άλλα λόγια, μόνο το κομμάτι της λειτουργίας-συντήρησης συνεπάγεται 0,24 θέσεις εργασίας/MW. Με βάση τα παραπάνω, οι θέσεις εργασίας αναμένεται να είναι περί τις 1.000 το 2020.»
«Ο τομέας των κατασκευών απασχολεί στην Ελλάδα περί τα 385.000-400.000 άτομα και είναι από τους τομείς εκείνους που επλήγησαν περισσότερο από την οικονομική κρίση. Είναι ταυτόχρονα ένας τομέας με εξαιρετικές προοπτικές σε ότι αφορά στην απασχόληση αρκεί η έμφαση να δοθεί όχι τόσο στην ανέγερση νέων κτιρίων όσο στην αναβάθμιση (ενεργειακή και περιβαλλοντική) του υπάρχοντος αποθέματος. Κατ’ εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών, δρομολογούνται ήδη προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος της χώρας. Βάση για τους υπολογισμούς αποτέλεσε σχετική μελέτη για λογαριασμό του ΥΠΑΝ που προβλέπει την ενεργειακή αναβάθμιση περίπου 800.000 κτιρίων ως το 2020, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό περί τα 22,5 δις € (ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις).»
Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση απορριμμάτων: «Οι εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις στην απασχόληση από μία τέτοια προοπτική προέρχονται από σχετική μελέτη που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, της Greenpeace, του WWF και του Δικτύου Μεσόγειος SOS. Η μελέτη αυτή εκτιμά ότι τα επόμενα χρόνια θα απαιτηθούν επενδύσεις της τάξης των 1,4 δις € για την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων και ότι οι επενδύσεις αυτές θα δημιουργήσουν 9.600 νέες θέσεις εργασίας, απασχολώντας εν τέλει 11.225 εργαζομένους με την ολοκλήρωση των απαραίτητων υποδομών.»
«Η στροφή στη βιολογική γεωργία δημιουργεί 10-30% περισσότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με τα συμβατικά αγροκτήματα. Αν το 20% των καλλιεργειών μετατραπεί σε βιολογικές την ερχόμενη δεκαετία, θα δημιουργούνταν 10.000-30.000 νέες θέσεις εργασίας στον αγροτικό τομέα (ή θα διασώζονταν αντίστοιχος αριθμός θέσεων εργασίας). Σημαντική συμβολή στη διάσωση θέσεων εργασίας αναμένεται να έχει και η στροφή σε ενεργειακές καλλιέργειες που μπορούν να υποκαταστήσουν άλλες καλλιέργειες (κυρίως σε μη βρώσιμα προϊόντα), οι οποίες είναι σήμερα προβληματικές και οικονομικά μη βιώσιμες.»
«Η πράσινη ανάπτυξη αναμένεται να αποφέρει συνολικά 98.500-155.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης ως το 2020 στους τομείς που περιγράψαμε. Συνυπολογίζοντας και τις έμμεσες θέσεις απασχόλησης που πυροδοτούνται από τη στροφή στην πράσινη οικονομία (λόγω τόνωσης της κατανάλωσης), η συνολική απασχόληση (άμεση και έμμεση) ως το 2020 υπολογίζεται σε 256.000-403.500 θέσεις εργασίας.»
(αποσπάσματα από την έκθεση του Ελληνικού Γραφείου της Greenpeace, με τίτλο: «Πράσινη Ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας», του Μαΐου 2009. Έρευνα-Κείμενο: Στέλιος Ψωμάς, Σύμβουλος Ενέργειας και Περιβάλλοντος)

Αυτά και… ΑΛΛΑ έχουν να μας πουν οι… «ακροβάτες» της… Greenpeace προς το παρόν!
Εξαιρετικά… ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΑ στον… «ισορροπημένο» κόσμο που… «έφτιαξαν» ΠΟΛΛΟΙ, από τους… ΞΕΡΟΛΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΥΣ αλλά και ΨΕΥΤΟΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥΣ «νοικοκυραίους», της μεταπολεμικής και μεταπολιτευτικής γενιάς! Παραδίδετε στις επόμενες γενιές… ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΟ αξιακό, κοινωνικό,  πολιτικό, οικονομικό και… φυσικό περιβάλλον… «προκομμένοι»!
Στην περιοχή μας; Θα… «προκύψει» καμιά… ΠΡΑΣΙΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δήμαρχε;
Και ΔΕΝ «μιλάμε» βέβαια για το… «πρόγραμμα»-ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ προς τις…  ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ-ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΚΕΣ «αρχές»… ΚΑΤΟΧΗΣ με την ονομασία «ΗΛΙΟΣ»! Οι… ΑΝΕΡΓΟΙ στο Δήμο μας… «ψηφίζουν» να το… ΨΑΞΕΙΣ στα… ΣΟΒΑΡΑ, ΕΛΛΗΝΟΚΕΝΤΡΙΚΑ και… ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ!
«Οδηγήσαμε» λοιπόν ΚΑΙ στη… ΛΕΩΦΟΡΟ από τους ΑΝΤΙ-ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΥΣ δρόμους, την… ΟΙΚΟ-ΛΟΓΙΚΗ και ΠΡΑΣΙΝΗ οικο-νομία για την οποία… «ΔΕΣΜΕΥΟΤΑΝ» προεκλογικά και ο…  ΜαντάρΑρχηγός πρώην  «Πρωθυπουργός»-ΠΡΩΤΟΜΑΣΤΟΡΑΣ της νεοκατοχικής-δοσιλογικής  υποτέλειας υπό την… ΥΠΑΤΗ ΝΕΟ-ΑΠΟΙΚΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ-ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ της… ΤΡΟΪΚΑΣ!
Γιατί δεν ξεκινήσαμε από… ΕΚΕΙ αντί για τη… μνημονιακή «σφαγή» της… κοινωνίας;
Τι να περιμένουμε όμως ΚΑΙ από την παρούσα ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ-ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ «Κυβέρνηση» εξ-ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ… τραπεζιτών και «δανειστών»-ΜΕΓΑΛΟτοκογλύφων, «ΚΑΛΥΠΤΟΥΣΑ»… κρατικοδίαιτα ΜΕΓΑΛΟλαμόγια μαζί με τους «λαδιάρηδες» και… ΑΡΧΙδοσίλογους ΜΕΓΑΛΟπολιτικούς του… διαχρονικά ΞΕΝΟΔΟΥΛΟΥ κλεφτο-ΔΙΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΥ;
Αποτέλεσμα; Ένας… ΚΛΕΨΙΜΕΪΚΟΣ και ΠΡΟΔΟΤΙΚΟΣ-τοκογλυφικός «λογαριασμός» στο… «τραπέζι» του… «κυρίαρχου» ΛΑΟΥ, «ΤΡΙΠΛΟΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟΣ»- σερβιρισμένος πλέον και ΤΡΙΚΟΜΜΑΤΙΚΑ-ΣΥΝΕΝΟΧΙΚΑ με… ΑΝΕΡΓΕΙΑ-ΑΝΕΧΕΙΑ και ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟ ξύλο, συνοδεία «ηρεμιστικών» δακρυγόνων αλλά και ΤΗΛΕ-ναρκωτικών ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΟΥ «φρονηματισμού»!
Επομένως; Εκλογές… ΑΥΡΙΟ «στρίβοντας»… ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ στην… ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ «στροφή»!

Υ.Γ.: «Η αποτυχία της οικονομικής πολιτικής και τα αδιέξοδα είναι ορατά. Λύσεις υπάρχουν, τις έχουμε προτείνει.» (Μιχάλης Τρεμόπουλος, Ευρωβουλευτής των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ)

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.