γράφει ο Τσαλκούτης Μιλτιάδης
Οικονομολόγος, λογιστής, φοροτέχνης
μέλος της AFCgreece.

Σε συνέχεια του άρθρου της προηγούμενης εβδομάδας σας ενημερώνουμε για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης αναλυτικά.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΜΕ 4.500 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΔΡΕΣ
Παραμένουν στο 65ο έτος της ηλικίας τους με 4.500 ημέρες εργασίας.
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Παραμένουν οι χρονικές προϋποθέσεις (4.500), αυξάνεται όμως το όριο ηλικίας από 1/1/2011 κατά ένα έτος για κάθε έτος και μέχρι το 2015 οπότε το όριο ηλικίας φθάνει στο 65ο έτος.
  Αυτή η αύξηση ισχύει για όσες γυναίκες δεν έχουν συμπληρώσει μέχρι 31/12/2010 τις 4.500 ημέρες εργασίας και το 55ο έτος.
  Αντίθετα για όσες έχουν συμπληρώσει μέχρι 31/12/2010, τις 4.500 ημέρες και το 55ο έτος, δεν υπάρχει καμία αύξηση από 1/1/2011.
Δεν πρέπει να λαμβάνουν άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή άλλο οργανισμό κύριας ασφ/σης (Πλην ΟΓΑ).
ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
  Δεν αναζητείται κάθε χρόνο αυξημένο όριο ηλικίας, αλλά το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης του 60ου έτους της ηλικίας τους.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ 10.500 ΗΜΕΡΕΣ
Το όριο ηλικίας που είναι σήμερα το 58ο, αυξάνεται κατά ένα έτος κάθε έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού το 2013.
  Οι ημέρες ασφάλισης, 10.500, αυξάνονται ανά 300 κάθε έτος και μέχρι τη συμπλήρωση των 12.000 το 2015.
Εάν οι 10.500 ημέρες έχουν συμπληρωθεί (και με αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας), μέχρι 31/12/2010, η συνταξιοδότηση γίνεται όποτε συμπληρωθεί το 58ο έτος της ηλικίας.
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ 10.500 Η.Ε ΚΑΙ 7.500 ΒΑΡΕΑ
Παραμένει ο χρόνος ασφάλισης στις 10.500 η.ε. αλλά αυξάνεται το όριο ηλικίας της πλήρους και της μειωμένης σύνταξης κατά 9 μήνες κάθε έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού και του 58ου έτους αντίστοιχα το 2017.
 Όσοι συμπληρώνουν μέχρι 31/12/2010 10.500 η.ε από τις οποίες 7.500 στα βαρέα (και με αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας), συνταξιοδοτούνται με τα όρια ηλικίας που ίσχυαν μέχρι 31/12/2010 για πλήρη και μειωμένη σύνταξη, δηλαδή με τη συμπλήρωση του 55ου και του 53ου έτους αντίστοιχα.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΜΕ 10.000 Η.Ε.
ΑΝΔΡΕΣ:
Παραμένουν οι 10.000 Η.Ε. αλλά αυξάνεται το όριο ηλικίας από το 62ο στο 63ο για το έτος 2011 και κατά 6 μήνες για κάθε επόμενο έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους το 2015.
  Παραμένει η μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 60ού έτους αλλά από το 2011 και μετά το ποσοστό μείωσης υπολογίζεται με βάση τους μήνες που υπολείπονται από το διαμορφούμενο κατά περίπτωση όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησής τους.
ΓΥΝΑΙΚΕΣ:
Αυξάνονται τα όρια ηλικίας κατά ένα έτος για κάθε έτος και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους το 2015.
Αντίθετα, παραμένει το 55ο έτος για όσες έχουν συμπληρώσει μέχρι τις 31/12/2010 τις απαιτούμενες 4.500 ημέρες ασφάλισης από τις οποίες 3.600 στις διατάξεις του Κ.Β.Α.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ
Με 11.100 ημέρες ασφάλισης, χωρίς όριο ηλικίας
Μόνο εξαρτημένη εργασία.
Μέχρι 300 ημέρες ασφάλισης/έτος.
Δεν πρέπει να λαμβάνουν άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλο οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΗΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΧΗΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Παραμένουν οι 5.500 ημέρες ασφάλισης αλλά από 1/1/2011 αυξάνονται τα όρια ηλικίας πλήρους και μειωμένης σύνταξης.
Όριο ηλικίας των 55 ετών για πλήρη σύνταξη και των 50 για μειωμένη, εξακολουθεί να ισχύει για όσους μέχρι την 31/12/2010 είχαν 5.500 η.ε. και κατά τη συμπλήρωση των 5.500 ημερών είχαν ανήλικο τέκνο.
  Δεν πρέπει να λαμβάνουν άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή άλλο οργανισμό κύριας ασφ/σης(πλην ΟΓΑ).
  Η μείωση ανέρχεται σε 1/200 για κάθε μήνα που λείπει μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση διαμορφούμενου ορίου ηλικίας
  Το ποσό της σύνταξης γήρατος που χορηγείται στις μητέρες με ανήλικα παιδιά ή τους χήρους πατέρες δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το εκάστοτε ισχύον πλήρες κατώτατο όριο γήρατος.
ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΟΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
Μητέρες ή πατέρες με 7.500 ένσημα, (από 3.4.2008) με ποσοστό αναπηρίας τέκνου 67% και άνω, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής τους στην ασφάλιση. Για τη συνταξιοδότηση του πατέρα απαιτείται η υποβολή Υ.Δ. της μητέρας ότι δεν θα ασκήσει το ίδιο δικαίωμα.
Λίγα λόγια για τα εργατικά δικαιώματα
Από αυτήν την εβδομάδα και για πέντε εβδομάδες τουλάχιστον θα αναλύσουμε εργατικά θέματα με την βοήθεια της λογίστριας φοροτεχνικού Ψωμά Ευπραξίας. Είναι μια προσπάθεια , για να ενημερωθούν όλοι και σύμφωνα με το cd εργατικά δικαιώματα 2011 της AFCgreece.
Σύμβαση εργασίας είναι η συμφωνία με την οποία ο εργαζόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσφέρει τις υπηρεσίες του για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα στον εργοδότη, κάτω από τις οδηγίες και τον έλεγχο του εργοδότη και ο εργοδότης υποχρεούται την παροχή μισθού.
Ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγείλει την πρόσληψη εργαζομένου στον ΟΑΕΔ μέσα σε 8 ημερολογιακές ημέρες ή μέσα σε 30 ημέρες αν πρόκειται για νεοϊδρυθείσα επιχείρηση.
Επίσης ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει αναλυτικά στον εργαζόμενο τους όρους εργασίας, δίνοντάς του έγγραφο που περιγράφει τη μορφή της εργασιακής σχέσης και τους όρους της, ανεξαρτήτως αν η σύμβαση εργασίας καταρτίστηκε προφορικά ή γραπτά.(άρ.2 Π.Δ. 156/94)
Σύμβαση έργου υπάρχει όταν ένα άτομο (εργολάβος) αναλαμβάνει έναντι ενός άλλου ατόμου ή οργανισμού την υποχρέωση εκτέλεσης ορισμένου έργου έναντι αμοιβής.
Το κύριο στοιχείο που διακρίνει τη σύμβαση εργασίας από τη σύμβαση έργου είναι ότι στην περίπτωση της σύμβασης εργασίας ενδιαφέρει η παροχή της εργασίας ανεξαρτήτως συγκεκριμένου αποτελέσματος, ενώ στην περίπτωση της σύμβασης έργου ενδιαφέρει το αποτέλεσμα της εκτέλεσης ορισμένου έργου.
Όταν ο εργαζόμενος παρέχει αντί μισθού τις υπηρεσίες του χωρίς να υπόκειται στον έλεγχο και στην εποπτεία του εργοδότη ή στις εντολές και οδηγίες αυτού.
Υπάρχει και σε αυτές τις συμβάσεις δέσμευση αλλά η συμμόρφωση του εργαζόμενου προς τους όρους της συμβάσεώς του σχετικά με τον τόπο ή το χρόνο παροχής της εργασίας δεν υποδηλώνει εξάρτηση από τον εργοδότη.
Γενικά, όταν ο απασχολούμενος δεν τηρεί ωράριο εργασίας, δεν αμείβεται με σταθερό μηνιαίο μισθό, αλλά ανά ώρα απασχόλησης και δεν ασφαλίζεται στο ΙΚΑ, ενώ η πληρωμή του γίνεται με έκδοση θεωρημένων αποδείξεων, τότε δεν προκύπτει εξάρτησή του από τον εργοδότη και συνεπώς δεν πρόκειται για σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, αλλά για παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών.
Την επόμενη εβδομάδα 22/06/2012 θα σας αναλύσουμε τους όρους και τις λεπτομέρειες για τα εξής.
Πλήρης ή μερική απασχόληση.
Νόμιμο Ωράριο.
Συμβατικό Ωράριο.
Η Υπερεργασία και πως αμείβεται.
Η Υπερωρία και πως αμείβεται.
Υπερωρία κατ΄ εξαίρεση.
Η αμοιβή της 9ης ώρας.
Αμοιβή Κυριακής.
Νυχτερινή εργασία και πως αμείβεται.
Την Παρασκευή 29/06/2012 θα σας αναλύσουμε τους όρους και τις λεπτομέρειες για τα εξής.
Ύψος Μισθού.
Ποιες είναι οι Τακτικές Αποδοχές.
Κατώτατα και ανώτατα όρια μισθών και μισθός σε είδος.
Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
Χρόνος Καταβολής – Εκκαθαριστικό μισθοδοσίας.
Καθυστέρηση Μισθού – Συνέπειες.
Ημερομίσθιο.
Ωρομίσθιο και ο Υπολογισμός τους.
Εκτός έδρας απασχόληση.
Την Παρασκευή 06/07/2012 θα σας αναλύσουμε τους όρους και τις λεπτομέρειες για τα εξής.
Ετήσια άδεια .
Άδεια πριν την πάροδο ενός έτους.
Αριθμός ημερών αδείας (μέχρι 10 έτη στον ίδιο εργοδότη ή μέχρι 12 προϋπηρεσία).
Αριθμός ημερών αδείας (10 έτη και συνολική 12η σε οποιοδήποτε εργοδότη)
Ποιες ημέρες υπολογίζονται στην άδεια.
Χρόνος χορήγησης της άδειας.
Τμηματική χορήγηση άδειας.
Καταβολή αποδοχών κατά την άδεια.
Χρόνος καταβολής των αποδοχών.
Διπλασιασμός αποδοχών.
Εργασία κατά την άδεια.
Απόλυση κατά την άδεια.
Άδεια με την λήξη της σύμβασης.

Περιμένουμε ερωτήσεις για να σας απαντήσουμε σε κάθε προβληματισμό στο email ή στα τηλέφωνα της εφημερίδας.

2 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Μπορειτε να μου πειτε με 3950 ένσημα βαρέα ΙΚΑ 1200τεβε και τέσσερα χρόνια ογα πως παίρνω σύνταξη? Είμαι 23/6/54 και τελευταία ένσημα είναι 53 βαρέα ΙΚΑ το 2015

  2. ΙΜΕ ΓΕΝΙΜΕΝΟΣ ΤΟ 1958 ΑΠΟΤΟ 1973 ΕΗΟ 3400 ΕΝΣΙΜΑ ΙΚΑ ΒΑΡΕΑ ΕΗΟ ΕΠΙΣΙΣ ΚΕ 3200 ΤΕΒΕ ΜΕΗΡΙ ΤΟ 2010 ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΜΕΗΡΙ ΣΙΜΕΡΑ ΙΜΕ ΑΝΕΡΓΟΣ ΕΗΟ ΚΕ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΦΕΛΟ ΝΑ ΞΕΡΟ ΑΝ ΔΙΚΕΟΥΜΕ ΣΙΝΔΑΞΗ ΤΟΡΑ ΕΣΤΟ ΚΕ ΜΙΟΜΕΝΙ ΕΦΧΑΡΙΣΤΟ…

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.