γράφει ο Τσαλκούτης Μιλτιάδης
Οικονομολόγος, λογιστής, φοροτέχνης
μέλος της AFCgreece.

Εν αναμονή της εκκίνησης του β’ κύκλου ΠΕΠ  

Οι σημαντικές αλλαγές που θέτει το νέο πρόγραμμα επιδότησης επιχειρήσεων όλων των κλάδων (εμπόριο, παροχή υπηρεσιών, τουρισμού, μεταποίησης) από τον προηγούμενο κύκλο είναι οι εξής:
Η ίδια συμμετοχή μπορεί να είναι και με την χρήση ειδικού μακροπρόθεσμου δανείου με επιδοτούμενο το επιτόκιο.
Οι επιχειρήσεις πρέπει να απασχολεί από 0 μέχρι 250 άτομα, χωρίς την προϋπόθεση πρόσληψη νέου προσωπικού αλλά μόνο με την προϋπόθεση διατήρησης υφιστάμενων επιχειρήσεων.
Είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις με βαθμολογία 60 έναντι 40 στο προηγούμενο πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα αναμένεται εντός των ημερών με (ΚΥΑ), κοινή υπουργική απόφαση
Η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ανακοίνωσε την τροποποίηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού για τις Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων digi-lodge, digi-content, digi-retail και digi – mobile, σύμφωνα με τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ 1450/Β’/2-5-2012).
Ειδικότερα, η συνολική δημόσια δαπάνη για τη δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε ‘έξυπνες’ συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές − ταμπλέτες (digi−mobile)» αυξάνεται σε 30.150.000,00€ από 15.000.000,00€ που είχε ορισθεί αρχικά (ΦΕΚ B 2651/9.11.2011). Οι πίνακες με τις αιτήσεις συμμετοχής που εντάσσονται στο πλαίσιο της δράσης θα δημοσιοποιηθούν με νεώτερη ανακοίνωση, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησής τους.
Όσον αφορά στη δράση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων Λιανεμπορίου για την Υλοποίηση Ψηφιακών Επενδύσεων (digi−retail)», η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης διαμορφώνεται σε 98.776.783€. Σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση, αυξάνεται η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη για το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση καθώς και για τα ΠΕΠ «Μακεδονίας – Θράκης (Δυτική Μακεδονία)» και «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου», γεγονός που θα επιτρέψει την ένταξη επιπλέον προτάσεων επιχειρήσεων στη δράση. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της δράσης «digi-retail» έχουν ενταχθεί από τις αρχές Ιουλίου έως σήμερα 2.161 επενδυτικά σχέδια με συνολικό προϋπολογισμό 98,5 εκατ. ευρώ και συνολική δημόσια δαπάνη 57,2 εκατ. ευρώ.
Όσον αφορά στη δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου (digi−content)» η νέα συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται σε 16.643.081,45€. Με βάση τη σχετική Yπουργική Aπόφαση αυξάνεται η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη για το ΠΕΠ Αττικής και ξεκινά η διαδικασία ένταξης όλων των αιτήσεων των επενδυτικών σχεδίων που είχαν κριθεί ως επιλαχούσες. Στη δράση digi-content έχουν ενταχθεί 212 επενδυτικά σχέδια από ολόκληρη την Ελλάδα, συνολικού προϋπολογισμού 26,1 εκατ. ευρώ.
Τέλος, με την αντίστοιχη σχετική Υπουργική Απόφαση, η συνολική δημόσια δαπάνη για τη δράση «Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων (digi-lodge)» διαμορφώνεται σε 34.430.135,95€. Επισημαίνεται ότι η τροποποίηση του προϋπολογισμού για τη δράση digi-lodge δεν έχει καμία επίπτωση στην κατάσταση των ενταγμένων και επιλαχόντων επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη δράση.
Στο πλαίσιο της δράσης digi-lodge έχουν ολοκληρωθεί έως σήμερα 1.500 επενδύσεις ενισχυόμενου προϋπολογισμού €22 εκατ. ευρώ από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικά καταλύματα, ενώ έχουν ήδη καταβληθεί επιχορηγήσεις ύψους €10 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία πληρωμών είναι συνεχής, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων και οι επιχειρήσεις ενημερώνονται απευθείας για τις διαδικασίες εκταμίευσης των επιχορηγήσεων.
Οι δράσεις κρατικών ενισχύσεων digi-mobile, digi-retail, digi-content και digi-lodge υλοποιούνται από την «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και χρηματοδοτούνται κατά 80% από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από Εθνικούς πόρους.
Την ένταξη 2228 επιχειρηματικών σχεδίων, ανέργων και επιχειρήσεων, σε Πρόγραμμα του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων», ύψους 73 εκ. ευρώ υπέγραψε ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα, του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μανώλης Πατεράκης. Συνεχίζονται οι υποβολές για τη δράση e-security, για τις Περιφέριες της Αν. Μακεδονία-Θράκης, Βόρειου Αιγαίου, Δυτ. Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Πελοποννήσου, Δυτ. Μακεδονίας και Νότιου Αιγαίου μέχρι τις 31 Μαϊου 2012. Στόχος της δράσης είναι οι εταιρίες που θα ενισχυθούν να μπορούν να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τους ψηφιακούς κινδύνους / απειλές (κακόβουλες ή μη), που μπορεί να δεχτούν σημαντικοί πόροι της εταιρίας, όπως η διαχειριζόμενη πληροφορία, τα πληροφοριακά της συστήματα, λογισμικό κλπ. Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους (όχι ενώσεις  επιχειρήσεων), που ασκούν οικονομική δραστηριότητα νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια.
Οι Κατηγορίες Δαπανών (Κ.Δ.) που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της δράσης, είναι οι ακόλουθες:
Κ.Δ. (1): «Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού»
Κ.Δ. (2): «Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού»
Κ.Δ. (3): «Δαπάνες Προμήθειας Υπηρεσιών»
Εξοπλισμός Ασφαλείας (Εξυπηρέτες (servers) , Security Appliances, Firewalls, Intrusion Detection/Protection Systems (IDS/IPS), hardware antivirus)
Εξοπλισμός Δικτύου (Μεταγωγείς (switches), δρομολογητές (routers), εγκαταστάσεις δικτύου (LAN, wi-fi))
Εξοπλισμός Backup / Data recovery
Εξοπλισμός Ελέγχου Πρόσβασης χώρου (έως 10% του προϋπολογισμού)
Τυποποιημένο Λογισμικό Ασφαλείας – Προστασίας (Malicious Software Detection/Protection, Firewalls, Content Filters)
Λογισμικό ανίχνευσης και επεξεργασίας αστοχιών (Intrusion Detection Software, Log related software, Log analysers)
Ανάπτυξη Ειδικού Λογισμικού για Ασφάλεια (π.χ. script)
Λογισμικό για Backup/Data Recovery
Λογισμικό κρυπτογράφησης
Κόστος Παραμετροποίησης (έως 10% του προϋπολογισμού)
Υπηρεσίες Μετάπτωσης δεδομένων από προηγούμενη κατάσταση
Υπηρεσίες Ελέγχων (έλεγχοι καλής εγκατάστασης, Penetration Testing, Security Auditing).
Υπηρεσίες Διαμόρφωσης Πολιτικής Ασφαλείας πληροφοριών και συστημάτων. Το κόστος αυτό θα πρέπει να οδηγεί και σε αντίστοιχο πιστοποιητικό ασφαλείας.
Υπηρεσίες υποστήριξης στη διαχείριση του έργου (project management) (έως 5% του προϋπολογισμού)
Το ποσοστό επιχορήγησης φτάνει το 70% του συνολικού Προϋπολογισμού.
Προϋπολογισμός: Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στις €5.000 και ο μέγιστος μέχρι του ποσού των €70.000 ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την ανάγκη της για ψηφιακή ασφάλεια.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.