γράφει ο Τσαλκούτης Μιλτιάδης
Οικονομολόγος, λογιστής, φοροτέχνης
μέλος της AFCgreece.

Μέσα στην Άνοιξη του 2012 σωρεία προγραμμάτων επιδότησης σε εφαρμογή.

  • Αναμενόμενο πρόγραμμα επιδότησης ΠΕΠ 2012 (Μάιος 2012)
  • Αναπτυξιακός Νόμος (Λήξη 30/04/2012 )
  • Εκσυγχρονισμός Χερσαίων μεταφορών (Λήξη 18/05/2012)
  • Πρόγραμμα Νεανική καινοτομία
  • (Έναρξη 07/05/2012)

Για το μεν πρώτο πρόγραμμα επιδότησης (ΠΕΠ 2012) που αναφέρουμε ισχύουν τα εξής για να ενταχθεί μια επιχείρηση:
• να είναι εγκατεστημένοι στην Ελληνική επικράτεια
• να έχουν συμπληρώσει δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις δωδεκάμηνες και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
• να λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.
• ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυμαίνεται:
– από τριάντα ευρώ (30.000 €) μέχρι πενήντα εκατομμύρια
ευρώ (50.000.000 €) το μέγιστο για τις θεματική ενότητα «Τουρισμός»
– από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) μέχρι πενήντα εκατομμύρια ευρώ (50.000.000 €) το μέγιστο για τις θεματική ενότητα «Υπηρεσίες»
– από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) μέχρι πενήντα εκατομμύρια ευρώ (50.000.000 €) το μέγιστο για την θεματική ενότητα «Εμπόριο»
– από πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 €) μέχρι πενήντα εκατομμύρια ευρώ (50.000.000 €) το μέγιστο για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση». Για τους δυνητικούς δικαιούχους της ενίσχυσης που λειτουργούν για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) ετών και δεν έχουν τρεις πλήρεις και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, για την τήρηση των ορίων του εδαφίου αυτού, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των δύο (2) ετών.
• να τηρούν βιβλία Β΄ή Γ΄κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Κατ’ εξαίρεση στη Θεματική Ενότητα «Τουρισμός» είναι επιλέξιμες και οι επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η επιδότηση είναι στο ποσοστό 50% και οι δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα αφορούν:
Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων, ανακαίνιση, διαμόρφωση, εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων (υδραυλικές εργασίες, ηλεκτρολογικές εργασίες, χρωματισμοί, πλακάκια, γυψοσανίδες κτλ), δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού (μηχανήματα παραγωγής, συσκευασίας, κλαρκ, φωτοτυπικά, τηλεφωνικά κέντρα κτλ) και λοιπού εξοπλισμού (ράφια, έπιπλα, ξενοδοχειακός εξοπλισμός κτλ)
Αγορά ηλεκτρονικού και εξοπλισμού μηχανοργάνωσης (Η/Υ, εκτυπωτές, λογισμικά, κλπ.), προϊόντα και εφαρμογές πληροφορικής (erp, crm, λογιστικά προγράμματα κτλ)
Συστήματα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας, συστήματα ασφαλείας (κάμερες, συναγερμοί κτλ)
Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των αγαθών ή υπηρεσιών (ISO – HACCP κτλ)
Αγορά Δικαιωμάτων Τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης για την εισαγωγή των καινοτομιών στις διαδικασίες της επιχείρησης.
Δαπάνες προώθησης, διαφήμισης, συμμετοχής σε εκθέσεις κτλ
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος  και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Συστήματα αυτοματοποίησης
Αμοιβές Συμβούλων
Αναμένεται να δοθεί δυνατότητα να ενταχθούν και νεοσύστατες επιχειρήσεις.
Τα σημαντικότερα σημεία του νέου Αναπτυξιακού Νόμου έχουν ως εξής:
Ενισχύονται οι υφιστάμενες νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις που δεν ελέγχονται από το δημόσιο, έχουν τη νομική μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού, τηρούν βιβλία Β› ή Γ› κατηγορίας και δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας στην γεωργία, μεταποίηση, τουρισμό και υπηρεσίες.
Οι ενισχυόμενες δαπάνες αφορούν υλικά και άυλα (έως 50% του προϋπολογισμού) περιουσιακά στοιχεία όπως:
Την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου έως το 40% του προϋπολογισμού.
Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας καθώς και των φορτηγών ψυγείων μόνον εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της μονάδας.
Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
Μελέτες και αμοιβές συμβούλων μόνο για Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις έως 5% και έως 50.000 ευρώ.
Δαπάνες εφαρμοσμένης έρευνας στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες προσωπικού (ερευνητές, τεχνικοί και άλλο υποστηρικτικό προσωπικό στο βαθμό που απασχολούνται στα ερευνητικά σχέδια).
Δαπάνες απόκτηση και επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (μόνο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 15% έως 55% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την γεωγραφική περιοχή της επένδυσης, η δε ενίσχυση μπορεί να είναι ένας συνδυασμός επιχορήγησης, επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης και φορολογικής απαλλαγής.
Στα επενδυτικά σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας χορηγείται η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής μόνο και εντάσσεται το σύνολο των επιλέξιμων δραστηριοτήτων.
Στα επενδυτικά σχέδια Περιφερειακής Συνοχής χορηγείται η επιχορήγηση ή επιδότηση leasing κατά 70% της ενίσχυσης και φορολογική απαλλαγή το υπόλοιπο 30% της ενίσχυσης, ενώ εντάσσεται το σύνολο των επιλέξιμων δραστηριοτήτων.
Στα επενδυτικά σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης χορηγείται η επιχορήγηση ή επιδότηση leasing κατά 80% της ενίσχυσης και φορολογική απαλλαγή το υπόλοιπο 20% της ενίσχυσης, ενώ εντάσσεται το σύνολο των επιλέξιμων δραστηριοτήτων του μεταποιητικού τομέα, της πληροφορικής και της έρευνας.
Η υποβολή των φακέλων σύμφωνα με τον νόμο θα ξεκινήσει την 1/4/2012 έως την 30/4/2012, οπότε θα ακολουθήσει η αξιολόγηση και η έγκριση των επιλέξιμων προτάσεων με την καλύτερη βαθμολογία μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της κάθε κατηγορίας.
Μέχρι και τον δεύτερο κύκλο τα διαθέσιμα κονδύλια του Π/Υ ήταν πολύ περισσότερα από τα αιτούμενα των έργων με αποτέλεσμα το σύνολο των επιχειρήσεων που πληρούσε τις προϋποθέσεις νομιμότητας και βαθμολογίας εγκρίθηκαν, για το 1ο κύκλο ενώ σε πορεία αξιολόγησης βρίσκονται τα 179 έργα του β› κύκλου.
Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος Εκσυγχρονισμός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών μπορούν να ενισχυθούν με επιδότηση έως 70% οι κάτωθι επιχειρήσεις που έχουν ως κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) «49.4 – Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης».
Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες μεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν αρχίσει τη δραστηριότητά τους πριν την 30/9/2010 (όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 7α, 7β και 7γ του Ν. 3887/2010).
Νέες επιχειρήσεις που έχουν αρχίσει τη δραστηριότητά τους μετά τις 30/9/2010 και μέχρι την ημ/νία της προκήρυξης και λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε.
Νεοσύστατες θεωρούνται οι επιχειρήσεις που είναι υπό σύσταση καθώς και αυτές που έχουν ιδρυθεί κατά την εφαρμογή του Ν. 3887/2010 με νομική μορφή Α.Ε. ή ΕΠΕ και δεν έχουν κλείσει μια διαχειριστική χρήση μέχρι την ημερομηνία υποβολής του προγράμματος.
Υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες μεταφορικές επιχειρήσεις υπό τη μορφή Α.Ε. και ΕΠΕ που πρόκειται να συσταθούν από φυσικά πρόσωπα που έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημ/νία υποβολής της αίτησης. Οι επιχειρήσεις αυτές θα συσταθούν μετά την ημερομηνία προκήρυξης ου προγράμματος. Οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν συσταθεί πριν τη πρώτη εκταμίευση του προγράμματος.
Στις 7 Μαΐου ξεκινάει το πρόγραμμα νεανικής καινοτομίας. Περισσότερα θα αναλύσουμε την επόμενη εβδομάδα, ενώ μην ξεχνάμε συνεχίζονται τα προγράμματα jeremie και της ΕΤΕΑΝ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.