γράφει ο Τσαλκούτης Μιλτιάδης
Οικονομολόγος, λογιστής, φοροτέχνης
μέλος της AFCgreece.

Το πρόγραμμα αφορά την δημιουργία 5.000 θέσεων εργασίας και σκοπός του προγράμματος είναι η απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 έως 64 ετών που έχουν απολυθεί από ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα και μακροχρόνια ανέργων οι οποία αντιμετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες επανένταξης στην αγορά εργασίας λόγο της ηλικίας τους.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 5 του Ν. 3863/2010 (115 Α) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3996/2011 (Α΄170), και του Ν. 3852/2010 (87 Α) για απασχόληση πρώην εργαζομένων ηλικίας 55−64 ετών και μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55−64 ετών, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας, κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α).
Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ορίζονται οι 13 περιφέρειες της χώρας. Η κατανομή του έργου σε περιφερειακό επίπεδο ορίζεται ως εξής:
− Άξονας Προτεραιότητας 3.1 στις οκτώ (8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια Νησιά,
Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος,
− Άξονας Προτεραιότητας 3.2 στις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική
Μακεδονία,
− Άξονας Προτεραιότητας 3.3 στις δύο (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου: Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα.
Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 75.000.000 ευρώ (ΚΑΕ 2493).
Με βάση τους Άξονες Προτεραιότητας τα ποσά και οι θέσεις για τις προβλεπόμενες πράξεις του προγράμματος εξειδικεύονται ως εξής:
• Άξονας Προτεραιότητας 3.1 για τις οκτώ ως άνω Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: ποσό 41.250.000,00€ και 2.750 θέσεις
• Άξονας Προτεραιότητας 3.2 για τις τρεις ως άνω Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: ποσό 30.750.000,00 € και 2.050 θέσεις.
• Άξονας Προτεραιότητας 3.3 στις δύο ως άνω Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου: ποσό 3.000.000,00 € και 200 θέσεις.

Δικαιούχοι, ωφελούμενοι
και προϋποθέσεις
συμμετοχής:

1. Επιχειρήσεις
Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών).
Δεν υπάγονται:
• Οι δικαιούχοι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν τους ανέργους τις βραδινές ώρες πέραν της 22ης ώρας.
• Οι δικαιούχοι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως προβληματικές.
• Οι δικαιούχοι επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.

2. Άνεργοι
Οι ωφελούμενοι που θα απασχοληθούν από τις δικαιούχους επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα είναι:
− Πρώην εργαζόμενοι ηλικίας 55−64 ετών, της παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3996/2011 (Α΄ 170) (να έχουν συμπληρώσει δηλαδή το 55ο έτος και το 64ο έτος της ηλικίας τους αντίστοιχα κατά την υπόδειξη τους από την Υπηρεσία) που έχει καταγγελθεί η σύμβασή τους από την 15η Ιουλίου 2010 και μετά (ημερομηνία δημοσίευσης του
ν.3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις»).
− Μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 55−64 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος και το 64ο έτος της ηλικίας τους αντίστοιχα).
Επιπλέον απαιτείται:
− Να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
− Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
− Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή της επιχείρησης για απολυόμενους, από τις 15-7-2010 και μετά, της παρ.5 του άρθρου 74 του Ν. 3863/2010, οι οποίοι είναι:
Συνταξιούχοι από ίδιο δικαίωμα όλων των φορέων ασφάλισης και του Δημοσίου, καθώς και όσοι κατά το χρόνο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας έχουν συμπληρώσει αθροιστικά τόσο το όριο ηλικίας όσο και τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος εξ ιδίου δικαιώματος.
Απολυόμενοι από επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α)Απολυόμενοι οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει κάτω από 3.000 ημέρες ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και παραμένουν άνεργοι,
Άνεργοι, πρώην κατ’ οίκον εργαζόμενοι, όπως αναφέρονται στην περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 3863/2010,
Απολυόμενοι των οποίων η σύμβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους και απολυόμενοι των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α΄ βαθμού.
Οι παραπάνω κατηγορίες ανέργων που εξαιρούνται, σε περίπτωση που είναι μακροχρόνια άνεργοι, έχουν δικαίωμα να προσληφθούν από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στο πρόγραμμα.

Τι χρηματοδοτείται:
Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο ποσό των 25 €.
Κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα επιχορηγείται από την ημερομηνία ένταξής του.
Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους, εφόσον υπάρχουν είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης, που αντιστοιχούν σε πλήρες ωράριο εργασίας.
Κατά τη διάρκεια του συνολικού προγράμματος είναι δυνατόν ο επιχορηγούμενος μισθωτός να ασφαλιστεί μόνο για τρεις (3) μήνες κατ΄ έτος, κάτω των είκοσι πέντε (25) ημερών ασφάλισης.
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους είκοσι επτά (27) μήνες (είκοσι τέσσερεις(24) μήνες επιχορήγηση και τρεις (3) μήνες δέσμευση)

Χρόνος υποχρεωτικής
απασχόλησης – δεσμεύσεις
Οι δικαιούχοι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες θέσεις εργασίας καθ’ όλη τη συνολική διάρκεια του προγράμματος (χρόνος επιχορήγησης και δέσμευσης είκοσι επτά (27) μήνες).
Σε περίπτωση, που η δικαιούχος επιχείρηση, μειώσει το επιχορηγούμενο προσωπικό της και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό.
Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ειδικότητας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) σε επιχορηγούμενη θέση θα διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη. Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία σύμβασης εργασίας.

Περίοδος υποβολής
Η αιτήσεις ξεκίνησαν από 19/12/2011.
(Η ημερομηνία λήξης θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ) έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ στην διεύθυνση http:ait.oaed.gr, όπου επίσης περιγράφονται αναλυτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Μην ξεχνάμε ότι στις 2/04/2012 λήγει το πρόγραμμα χερσαίες μεταφορές, στις 30/04/2012 ο επενδυτικός νόμος και σε ισχύ είναι το πρόγραμμα jeremie και ΤΕΜΠΜΕ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.