γράφει ο Τσαλκούτης Μιλτιάδης
Οικονομολόγος, λογιστής, φοροτέχνης
μέλος της AFCgreece.

Με διάταξη επικυρώθηκε νομοθετικά, η συμφωνία των κοινωνικών εταίρων για κάλυψη από τον ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ της επιβάρυνσης που προκύπτει από την υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων, στους οποίους υπολείπονται μέχρι 5 χρόνια για τη θεμελίωση του δικαιώματος πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος από τον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ.

Δικαιούχοι των ανωτέρω διατάξεων είναι οι εργαζόμενοι που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Να είναι άνεργοι τουλάχιστον επί δώδεκα (12) μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης υπαγωγής.

β. Να εξακολουθούν να είναι άνεργοι και να κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα.

γ. Να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης εργασίας και να μην έχουν υπερβεί το 64ο έτος της ηλικίας τους κατά την ίδια ημερομηνία.

δ. Να μην είναι ανάπηροι σε ποσοστό άνω του 67% κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση, σύμφωνα με την έννοια του Άρθρου 28 παρ. 5 περ. στ του Α.Ν. 1846/51, όπως ισχύει.

ε. Ο χρόνος που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών εργασίας για τη θεμελίωση πλήρους δικαιώματος λόγω γήρατος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να μην υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια ή 1.500 ΗΕ.

Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται για όσους υποβάλλουν σχετική αίτηση από 5/8/2011 έως 31/12/2012 στο Υποκ/μα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του που ανήκουν.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Ο εργαζόμενος μαζί με την αίτηση υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση συνυποβάλλει και τα εξής δικαιολογητικά (Εγκ. 95/11).

1. Βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ ότι ο ενδιαφερόμενος είναι εγγεγραμμένος άνεργος, με αναφορά ότι υπάγεται στις διατάξεις του Άρθρου 66 του Ν. 3996/11.

2. Θεωρημένο αντίγραφο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του δικαιούχου από τον ΟΑΕΔ.

3. Ασφαλιστικά βιβλιάρια του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και λοιπών φορέων κύριας ασφάλισης και σε περίπτωση έλλειψής τους απόφαση-βεβαίωση του φορέα ή φορέων για το χρόνο ασφάλισης του αιτούντος.

4. Θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δημόσιου φορέα από το οποίο να προκύπτει η ηλικία.

5. Άδεια διαμονής σε ισχύ για τους υπηκόους τρίτων χωρών.

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι συνταξιούχος από ίδιο δικαίωμα και συνεχίζει να είναι άνεργος.

Εξαιρέσεις:

Οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρμόζονται:

α) για τους συνταξιούχους από ίδιο δικαίωμα,

β) για τους έχοντες συμπληρώσει αθροιστικά τόσο το όριο ηλικίας όσο και τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης για πλήρη σύνταξη γήρατος,

γ) για τους απολυόμενους από επιχειρήσεις που διέπονται από το Ν. 2190/94,

δ) για τους κατ› οίκον απασχολούμενους,

ε) για τους απολυόμενους με δική τους υπαιτιότητα,

στ) για τα μέλη οικογένειας α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας.

Ποια είναι η διαδικασία

Ο άνεργος εφόσον έχει συμπληρώσει 3000 ένσημα και 12 μήνες ανεργίας και την κατάλληλη ηλικία, 55 ετών και άνω, προμηθεύεται βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ που ανήκει, όπου με τα λοιπά δικαιολογητικά (Ένσημα, φωτοτυπίας ταυτότητας, πρόσφατο εκκαθαριστικό), αιτείτε στο ΙΚΑ που ανήκει στο τμήμα ειδικών θεμάτων να συμμετέχει στο πρόγραμμα προαιρετικής ασφάλισης. Αφού το αίτημα εξεταστεί και αποδοθεί στον άνεργο απόφαση διευθυντή, τότε θα πρέπει να περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί ότι είναι ικανός για εργασία και δεν ήταν ανάπηρος.  Όταν οι εξετάσεις βγουν θετικές τότε και μόνο τότε ο ΟΑΕΔ καλύπτει τις εισφορές για κύρια και επικουρική ασφάλιση του ανέργου.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης (ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 1)

Η διάρκεια της επιδότησης καθορίζεται από ένα (1) μήνα έως και εξήντα (60), κατ› ανώτατο όριο μήνες.

Η προθεσμία πλήρωσης των θέσεων είναι ένας (1) μήνας το αργότερο από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής απόφασης. Στο πρόγραμμα είναι δυνατόν να ενταχθούν και επιχειρήσεις που το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης μισθωτού υποβάλλουν στην πλησιέστερη του τόπου απασχόλησης υπηρεσία του ΟΑΕΔ αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η έναρξη της επιχορήγησης είναι από την ημερομηνία πρόσληψης πλην των περιπτώσεων που η πρόσληψη έχει πραγματοποιηθεί πριν την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις αυτές η έναρξη της επιχορήγησης θα είναι η ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης.

Το ποσό επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης καθορίζεται :

22 € για τον πρώτο χρόνο

24 € για τον δεύτερο χρόνο

26 € για τον τρίτο χρόνο

28 € για τον τέταρτο χρόνο

30 € για τον πέμπτο χρόνο με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι κάθε μήνα οι μισθωτοί θα ασφαλίζονται για δέκα οκτώ (18) τουλάχιστον ημέρες εργασίας.

Λιγότερες από 18 ημέρες απασχόλησης το μήνα θα επιχορηγούνται για τρεις (3) κατ› ανώτατο όριο μήνες ανά έτος επιχορήγησης.

Για να υπαχθεί στο πρόγραμμα αυτό κάποια επιχείρηση ή εργοδότης γενικά, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, πρέπει να υποβάλλει στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του τόπου απασχόλησης των υπό πρόσληψη μισθωτών.

 

Σύντομα ο δεύτερος κύκλος ΕΣΠΑ μικρομεσαίων επιχειρήσεων  

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, είναι οι ακόλουθες:

Να είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική Επικράτεια.

Να έχουν συμπληρώσει δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις δωδεκάμηνες και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.

Να λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.

Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυμαίνεται:

από είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000 €) μέχρι δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 €) το μέγιστο για τις θεματική ενότητα «Τουρισμός»

από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) μέχρι δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 €) το μέγιστο για τις θεματική ενότητα «Υπηρεσίες»

από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) μέχρι δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 €) το μέγιστο για την θεματική ενότητα «Εμπόριο»

από πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 €) μέχρι δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 €) το μέγιστο για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση»

Επενδυτικά σχέδια Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στις δεκατρείς (13) Διοικητικές Περιφέρεις (στους σχετικούς Άξονες των πέντε (5) Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων), επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ο οποίος ανά θεματική ενότητα μπορεί να κυμαίνεται από:

από πενήντα χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (50.000 έως 300.000 €) για τηνΑ θεματική ενότητα «Μεταποίηση»

από τριάντα χιλιάδες έως διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (30.000 έως 250.000 €) για την θεματική ενότητα «Τουρισμός»

από είκοσι χιλιάδες έως διακόσιες χιλιάδες ευρώ (20.000 έως 200.000 €) για την θεματική ενότητα «Εμπόριο»

από είκοσι χιλιάδες έως διακόσιες χιλιάδες ευρώ (20.000 έως 200.000 €) για την θεματική ενότητα «Υπηρεσίες»

Επιλέξιμοι ΚΑΔ

Μεταποίηση: Οι κατηγορίες ΚΑΔ 10, 11, 13-33, 58

Τουρισμός: Οι κατηγορίες ΚΑΔ 55, 55.10 (εξαιρούνται οι κωδικοί 55.10.10.03 και 55.10.10.04), 55.20 και 55.30

Εμπόριο: Οι κατηγορίες ΚΑΔ 45-47

Παροχή υπηρεσιών: Οι κατηγορίες ΚΑΔ 35-39, 43, 49-53, 56, 59-63, 68-75, 77-82, 85-88, 90-91, 93, 96

 

3 ΣΧΟΛΙΑ

  1. πολυ καλο για μας που τωρα μαθενουμε…μπορω να ρωτισω κατι(ειμαι παιδι πολ προσφηγων)και εχω αναγνωρισμενα ενσυμα απο βουλγαρια-1100-ειναι αναγνωρισμενα απο των ικα ,μετρανε για συνταξημα για το προγραμα αυτο…ευχαριστο προτοβοληκα,χρεαζωμαι μια απαντηση γρηγωρα…

  2. Είμαι γεννημένη το 1953.Τα πρώτα ενσημα γίνανε το 1972 .Το 2010 μπήκα στο Λαεκ για 330 ημέρες.Τον Νοέμβριο του 2011 συμπλύρωσα 4500 ενσημα.9/5/2013 έκλεισα τα 60 χρόνια μου.Πότε δικαιούμαι σύνταξη;
    EYXΑΡΙΣΤΩ!!!!!!

  3. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΠΟΛΥ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΩ ΣΤΟ ΝΑ ΑΥΞΗΣΩ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΜΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΛΙΓΑ 1050 ΕΝΣΗΜΑ Ο.Α,Ε.Ε.,ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 57 ΕΤΩΝ. ΕΤΥΧΕ ΣΗΜΕΡΑ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2017 ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΩ ΤΑ ΠΟΛΥ ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΗΚΑ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ. ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΥΤΟΑΣΦΑΛΙΣΤΩ ΓΙΑ 1ΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟ Η ΟΣΟ ΑΝΤΕΞΩ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΜΠΩ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ;

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.