Έκτακτη γενική συνέλευση της Δημοτικής Εταιρείας «Μένανδρος Α.Ε.» για την τροποποίηση του καταστατικού και την έγκριση του προϋπολογισμού της

Σε έκτακτη γενική συνέλευση με κυριότερα θέματα την έγκριση τροποποίησης του καταστατικού της και την έγκριση προϋπολογισμού για το 2012 καλεί η Ανώνυμη Δημοτική Εταιρεία «Μένανδρος Α.Ε.» την Τετάρτη 25 Απριλίου στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος»). Σε θέμα αιχμής, ωστόσο, αναμένεται να αναδειχθεί η δρομολογούμενη εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας ιδιοκτησίας του Δήμου Κηφισιάς, σε συνεργασία και με ιδιώτες.
Τα παραπάνω κρίνονται από το Δ.Σ. της εταιρείας ως «επείγοντα και σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία» της μοναδικής δημοτικής εταιρείας του Δήμου Κηφισιάς. Πρόσκληση είχε απευθύνει και πάλι η «Μένανδρος Α.Ε.» για τις 14 Μαρτίου, όμως, η γενική συνέλευση είχε αναβληθεί τότε, λόγω τυπικού κωλύματος, καθώς αυτή θα έπρεπε, βάσει νομοθεσίας, να είχε δημοσιοποιηθεί τρεις εβδομάδες νωρίτερα, πράγμα που δε συνέβη, όπως επεσήμαναν δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης.
Με την προτεινόμενη τροποποίηση του καταστατικού της, η «Μένανδρος Α.Ε.» λαμβάνει την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Εκμετάλλευσης Δημοτικών Χώρων του Δήμου Κηφισιάς». Ο διακριτικός τίτλος παραμένει ως έχει. Ο σκοπός της εταιρείας διαμορφώνεται ως ακολούθως, περιλαμβάνοντας όλες τις προηγούμενες προβλέψεις, αλλά και τον εμπλουτισμό τους: Η επί κέρδη εκμετάλλευση όλων των κοινοχρήστων χώρων του (νέου, μετά την εφαρμογή του «Σχεδίου Καλλικράτης») Δήμου Κηφισιάς (που περιλαμβάνει τα διοικητικά όρια των πρώην Δήμων Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας και Εκάλης), που βρίσκονται μέσα στα όρια του δήμου, όπως αυτά προσδιορίζονται από τους νόμους και όπως ισχύουν σήμερα ή όπως θα ισχύουν στο μέλλον.
Ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα, μεταξύ άλλων, καθώς και κάθε συναφής με τα κατωτέρω δραστηριότητα:
α. Η διαφημιστική εκμετάλλευση ή και η εκμίσθωση χώρων σε διαφημιστικές εταιρείες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για διαφημιστική προβολή είτε δική τους απευθείας, είτε τρίτων, για λογαριασμό των οποίων ενεργούν, δηλαδή με δικαίωμαυπομισθώσεως.
β. Η αξιοποίηση, ανάπτυξη εφαρμογών και διαχείριση νέων μέσων προβολής και διαφήμισης, όπως του διαδικτύου και του κυβερνοχώρου (internet and web) και η προσφορά σχετικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, ιδρύματα, φορείς κ.α., εντός και εκτός του Δήμου Κηφισιάς.
γ. Η επί κέρδη άσκηση κάθε μορφής, διαφημιστικής δραστηριότητας στην οποία θα προβαίνει είτε με ίδια μέσα, είτε με ανάθεση των δραστηριοτήτων αυτών επί κέρδη σε άλλες ομοειδής επιχειρήσεις.
δ. Η παραγωγή διαφημιστικών προγραμμάτων.
ε. Η διεξαγωγή διαφημιστικών δράσεων με κάθε μέσο για επαγγελματίες, καταστηματάρχες, επιχειρήσεις και φορείς εντός και εκτός του Δήμου Κηφισιάς με στόχο την ευρύτερη προβολή τους και την ανάδειξη του δήμου.
στ. Η διαφημιστική αξιοποίηση όλων των δημοτικών χώρων και όλων των ιδιωτικών σημάτων-πινακίδων.

Αλλά και τα παρακάτω:
* Η μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αξιοποίηση, διαχείριση και με κάθε τρόπο εκμετάλλευση (όπως ενδεικτικώς της μισθώσεως με ή άνευ δικαιώματος υπομισθώσεως) της κινητής και ακίνητης περιουσίας ιδιοκτησίας του Δήμου Κηφισιάς (πρώην Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Εκάλης), όπως, ενδεικτικώς οικόπεδα (κενά ή μη), πλατείες, γήπεδα, πεζοδρόμια, ακάλυπτοι χώροι, καταστήματα, κτήρια κ.λπ., είτε με ιδίους πόρους και μέσα είτε σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
* Η είσπραξη των δικαιωμάτων του Δήμου Κηφισιάς από τις διαφημίσεις (τέλη κ.λπ.) και η απόδοσή τους στο δήμο. Κατ’ εξαίρεση ο δήμος θα επιβάλλει και θα εισπράττει τα σχετικά πρόστιμα των αυθαιρέτων διαφημίσεων με βάση τις διατάξεις του ΚΕΕ.
* Ο έλεγχος του τρόπου και των μέσων διαφήμισης στο Δήμο Κηφισιάς, στο πλαίσιο υφιστάμενης νομοθεσίας για την εξάλειψη της αφισορύπανσης και την προστασία του περιβάλλοντος.
* Η χρήση και εκμετάλλευση των κυλικείων, αναψυκτήριων, ανθοπωλείων, καφετεριών, εστιατορίων, πάσης φύσεως, θέσεως και μεγέθους, σε πάρκα, παιδικές χαρές, πλατείες, χώρους συναθροίσεως κοινού, νεκροταφεία, αθλητικούς χώρους γηπέδων (κλειστούς και ανοικτούς), που ανήκουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή του δήμου, είτε με ίδια μέσα, είτε σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, είτε με τη μίσθωσή τους.
* Εκμετάλλευση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης μέσα στα διοικητικά όρια του δήμου.
* Πραγματοποίηση δράσεων που προστατεύουν και προάγουν τα συμφέροντα του εμπορικού κόσμου της πόλης, καθώς και την τουριστική εκμετάλλευση της πόλης.
* Λειτουργία και εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης (parking), είτε υπαίθριων, είτε στεγασμένων, τόσο σε ακίνητα ιδιοκτησίας του δμου, όσο και σε ακίνητα που θα μισθωθούν ή θα αγορασθούν για το σκοπό αυτό είτε με ίδια μέσα, είτε σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
* Λειτουργία και εκμετάλλευση Μονάδας Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είτε με ίδια μέσα, είτε σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
* Λειτουργία και εκμετάλλευση ξενοδοχείων, γηροκομείων, κινηματογράφων, τόσο σε ακίνητα ιδιοκτησίας του δήμου, όσο και σε ακίνητα που θα μισθωθούν ή θα αγορασθούν για το σκοπό αυτό είτε με ίδια μέσα, είτε σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
* Η εκμετάλλευση κάθε άλλης μη αναφερομένης περιουσίας του δήμου ή και η αξιοποίηση οποιασδήποτε μη αναφερομένης περιουσίας του δήμου και η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας συναφών με τους ανωτέρω σκοπούς, που θα της ανατεθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για την επίτευξη του σκοπού της η «Μέναδρος Α.Ε.» μπορεί:
α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου στα πλαίσια του Ν. 3463/2006 ως ισχύει.
β. Να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιοδήποτε τρόπο.
γ. Στην εταιρεία αυτής της μορφής είναι δυνατή η συμμετοχή του Δημοσίου ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 252 παράγραφος 3α του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, εφαρμοζομένων στη περίπτωση αυτή των διατάξεων για τις ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ.
δ. Να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
ε. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
στ. Η εταιρεία μπορεί, όπως αναφέρεται παραπάνω, να χρησιμοποιεί τους κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Κηφισιάς (πρώην Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Εκάλης), που βρίσκονται στη περιφέρειά του, καθώς και να ασκεί τα δικαιώματα και μέσα που έχει ο δήμος προς διαφήμιση, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα και τη δημοτική περιουσία για το σκοπό αυτό, υπό τον απαράβατο όρο ότι δεν θα παρακωλύεται, ούτε θ’ αλλοιώνεται ο βασικός προορισμός των περιουσιακών αυτών στοιχείων και ότι θα προηγείται για κάθε περίπτωση εγκριτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τέλος, τροποποιείται ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. από επτά σε έντεκα, ενώ τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν τρεις εκ τωνμελών του, με αίτησή τους προς τον πρόεδρό του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. μέσα σε επτά ημέρες από την υποβολή της αίτησης.


ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.