γράφει ο Τσαλκούτης Μιλτιάδης
Οικονομολόγος, λογιστής, φοροτέχνης
μέλος της AFCgreece.

 

Δικαιούχοι του Προγράμματος JEREMIE 1

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων (πλην εξαιρέσεων πατήστε εδώ) κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) και ανεξαρτήτως κατηγορίας Βιβλίων του ΚΒΣ, οι οποίες πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:

 • Είναι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες σύμφωνα με το Ορισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως,
 • απασχολούν έως 50 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.),
 • εμφανίζουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό έως Ευρώ 10 εκατ.
 • Έχουν έδρα και λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας.
 • Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας».

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεως προς την Τράπεζα ορίζεται η 31.07.2012 νωρίτερα 6 μήνες.

Σκοπός δανείου
Σκοπός των δανείων είναι η κάλυψη: επενδυτικών σχεδίων αποκτήσεως ή/και δημιουργίας πάγιων (υλικών & αϋλων) περιουσιακών στοιχείων (αγορά επαγγελματικής στέγης, απόκτηση νέου & σύγχρονου επαγγελματικού εξοπλισμού κ.λπ.) και αυτοτελών επιχειρηματικών οικονομικών αναγκών (αγορά εμπορευμάτων, χρηματοδότηση επιταγών, αμοιβές, μισθοδοσία, έξοδα συντηρήσεως ακινήτων/μηχανημάτων κ.λπ.) όσο και αναπτυξιακού χαρακτήρα (αγορά πρώτων και βοηθητικών υλών, αγαθών, υπηρεσιών κ.λπ.).

Ύψος δανείου
Ο συνολικός δανεισμός μέσω του Προγράμματος, ανά επιχείρηση, ανέρχεται έως Ευρώ 250.000.

Διάρκεια δανείου
Η διάρκεια του δανείου είναι έως 72 μήνες, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος, η οποία ανέρχεται έως το 1/3 της συνολικής διάρκειας δανείου.

Επιτόκιο

3,75% για πλήρως καλυμμένα δάνεια
3,95% για μερικώς ή πλήρως ακάλυπτα δάνεια

* πλέον εισφοράς του Ν.128/75 (0,60%)

Τρόπος εξυπηρετήσεως
Με ισόποσες ή ανισόποσες δόσεις, οι ημερομηνίες καταβολής και τα ποσά των οποίων, συμφωνούνται ανάλογα με το συναλλακτικό – παραγωγικό κύκλωμα της επιχειρήσεως.

 

JEREMIE 2

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων (πλην εξαιρέσεων πατήστε εδώ) κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) και ανεξαρτήτως κατηγορίας Βιβλίων του ΚΒΣ, οι οποίες πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:

 • Είναι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες σύμφωνα με το Ορισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως,
 • απασχολούν έως 10 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.),
 • εμφανίζουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό έως Ευρώ 10 εκατ.
 • Έχουν έδρα και λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας.

Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας».

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεως προς την Τράπεζα ορίζεται η 31.07.2012 νωρίτερα 6 μήνες.

Σκοπός δανείου
Σκοπός των δανείων είναι η κάλυψη: επενδυτικών σχεδίων αποκτήσεως ή/και δημιουργίας πάγιων (υλικών & αϋλων) περιουσιακών στοιχείων (αγορά επαγγελματικής στέγης, απόκτηση νέου & σύγχρονου επαγγελματικού εξοπλισμού κ.λπ.) και αυτοτελών επιχειρηματικών οικονομικών αναγκών (αγορά εμπορευμάτων, χρηματοδότηση επιταγών, αμοιβές, μισθοδοσία, έξοδα συντηρήσεως ακινήτων/μηχανημάτων κ.λπ.) όσο και αναπτυξιακού χαρακτήρα (αγορά πρώτων και βοηθητικών υλών, αγαθών, υπηρεσιών κ.λπ.).

Ύψος δανείου
Ο συνολικός δανεισμός μέσω του Προγράμματος, ανά επιχείρηση, ανέρχεται έως Ευρώ 25.000€ από 5.000€

Διάρκεια δανείου
Η διάρκεια του δανείου είναι έως 72 μήνες, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος, η οποία ανέρχεται έως το 1/3 της συνολικής διάρκειας δανείου.

Επιτόκιο

3,75% για πλήρως καλυμμένα δάνεια
3,95% για μερικώς ή πλήρως ακάλυπτα δάνεια

* πλέον εισφοράς του Ν.128/75 (0,60%)

Τρόπος εξυπηρετήσεως
Με ισόποσες ή ανισόποσες δόσεις, οι ημερομηνίες καταβολής και τα ποσά των οποίων, συμφωνούνται ανάλογα με το συναλλακτικό – παραγωγικό κύκλωμα της επιχειρήσεως.

 

 

 

Jeremie ICT συνεχίζετε…..

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οποιαδήποτε στάδιο λειτουργίας (υπό σύσταση, νεοσύστατες ή και υφιστάμενες), κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Δραστηριοποιούνται στους οικονομικούς κλάδους:

1. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών – ICT (δείτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ)
2. Όλοι οι άλλοι -πλην εξαιρέσεων – εφόσον θα επενδύσουν σε υποδομές του κλάδου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 • Είναι και θα παραμείνουν Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οιονδήποτε τύπο λειτουργίας και αν ακολουθούν (ανεξάρτητη, συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση).
 • Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, “περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας”.
 • Έχουν έδρα και λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεως προς την Τράπεζα ορίζεται η 16.10.2013 εκτός εάν ο προϋπολογισμός του προγράμματος εξαντληθεί νωρίτερα.

Σκοπός δανείου

Αναλόγως του οικονομικού κλάδου στο οποίο ανήκει η επιχείρηση, ο σκοπός του δανείων είναι η κάλυψη:

Επιχειρήσεις του κλάδου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών – ICT

 • επενδυτικών σχεδίων αποκτήσεως ή/και δημιουργίας πάγιων (υλικών & άυλων) περιουσιακών στοιχείων (αγορά επαγγελματικής στέγης, απόκτηση επαγγελματικού εξοπλισμού κ.λ.π.) και
 • αναπτυξιακών αναγκών, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα και αποδοτικότητα της επιχειρήσεως (αγορά πρώτων υλών, αγαθών, υπηρεσιών κ.λ.π). Εξαιρείται το εργασιακό κόστος (μισθοί και ημερομίσθια) ενοίκια και λοιπό λειτουργικό κόστος.

Επιχειρήσεις λοιπών κλάδων (που δεν ανήκουν στον κλάδο ICT)

 • επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, δηλαδή κάλυψη μόνο δαπανών εξοπλισμού παγίων πληροφορικής.

Ύψος δανείου

Ο συνολικός δανεισμός μέσω του Προγράμματος, ανά επιχείρηση, ανέρχεται από Ευρώ 25.000 έως Ευρώ 500.000.

Διάρκεια δανείου

Η διάρκεια του δανείου είναι από 12 έως 120 μήνες, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος η οποία ανέρχεται έως 1/3 της συνολικής διάρκειας του δανείου (μόνο ως προς το κεφάλαιο).

Επιτόκιο

Το ετήσιο επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο και ορίζεται από 2,9%* έως 4,9%*.
* πλέον εισφοράς του Ν.128/75 (0,60%)

 

 

Όπως είχαμε προαναφέρει και την προηγούμενη εβδομάδα σήμερα θα αναλύσουμε την εργατική νομοθεσία για την νυχτερινή εργασία με την βοήθεια της εργατολόγου Ψωμά Ευπραξίας,

Νυχτερινή Εργασία.

Νυχτερινή είναι η εργασία που προσφέρεται στο διάστημα από τις 10 το βράδυ, μέχρι τις 6 το πρωί.

Στις νυκτερινές ώρες μπορεί να πραγματοποιηθεί ολόκληρο το ωράριο ή ένα μέρος του.

Πως αμείβεται.

Η νυκτερινή εργασία αμείβεται με κανονικό ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 25% πάνω στο νόμιμο και όχι στο καταβαλλόμενο μισθό.

Αμοιβή νυχτερινής εργασίας Κυριακή ή Αργία.

Όταν η νυχτερινή εργασία συμπέσει και με ημέρα Κυριακή ή αργία τότε καταβάλλεται επιπλέον και η προσαύξηση 75% πάνω στις νόμιμες αποδοχές.

Νυχτερινή εργασία και υπερωρία.

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος απασχοληθεί υπερωριακά κατά την νυχτερινή εργασία του τότε η προσαύξηση υπολογίζεται στο ωρομισθίου που έχει προσαυξηθεί με το 25% λόγω της νυχτερινής εργασίας.

Νυχτερινή εργασία ημέρα Κυριακή ή αργία με υπερωρία.

Όταν η νυχτερινή εργασία συμπέσει με υπερωρία και Κυριακή η αργία τότε καταβάλλονται οι προσαυξήσεις του 25% της νυχτερινής εργασίας και 75 % της Κυριακής πάνω στις αντίστοιχες νόμιμες αποδοχές.

Επιπλέον καταβάλλεται και η προσαύξηση της νόμιμης υπερωρίας πάνω στις αντίστοιχες αποδοχές των πραγματικών, αυτών, ωρών που προηγουμένως θα έχουν προσαυξηθεί για την νυχτερινή εργασία και την ημέρα Κυριακή ή αργία.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

 • Όταν ο απασχολούμενος  αμείβεται με μεγαλύτερες αποδοχές από τις νόμιμες ο εργοδότης δεν είναι υποχρεωμένος να καταβάλει προσαύξηση  της Κυριακής ή αργίας. Αν οι αποδοχές είναι μεγαλύτερες αλλά ποσοστιαία μικρότερες από το 25% ή το 75% τότε είναι υποχρεωμένος να καταβάλει την διαφορά. Αυτό συμβαίνει αν γίνει συμφωνία και αναφέρεται στην αντίστοιχή σύμβασή. (Αρ. Πάγος 472/80, 1461/80).
 • Απαγορεύεται να δηλώσει ο εργοδότης εκ των υστέρων ότι στις  αποδοχές που είναι μεγαλύτερες συμπεριλαμβάνεται η προσαύξηση της νυχτερινής εργασίας ή της Κυριακής ή αργίας .

Την επόμενη εβδομάδα θα αναλύσουμε τα εξής:

 • Ύψος Μισθού.
 • Ποιες είναι οι Τακτικές Αποδοχές.
 • Κατώτατα και ανώτατα όρια μισθών και μισθός σε είδος.
 • Εθνικές Γενικές  Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
 • Χρόνος Καταβολής – Εκκαθαριστικό μισθοδοσίας.
 • Καθυστέρηση Μισθού – Συνέπειες.
 • Ημερομίσθιο
 • Ωρομίσθιο και ο Υπολογισμός τους.
 • Εκτός έδρας απασχόληση

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.