γράφει ο Τσαλκούτης Μιλτιάδης
Οικονομολόγος, λογιστής, φοροτέχνης
μέλος της AFCgreece.

Στον κόσμο υπάρχου απορίες της μορφής τι είναι επιδότηση, ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τι μυστικά υπάρχουν. Στο άρθρο αυτό κρίναμε απαραίτητο να αναλύσουμε κάποια στοιχεία. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι μια μορφή οικονομικής παροχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κράτη μέλη όπως η Ελλάδα που υστερούν σε επίπεδο απασχόλησης, ανταγωνιστικότητας και κατά κεφαλήν εισοδήματος έναντι των αντιστοίχων Ευρωπαϊκών μέσων όρων. Τα Ευρωπαϊκά αναπτυξιακά κονδύλια διοχετεύονται στην Ελληνική Οικονομία με την μορφή πακέτων (όπως το Γ΄ΚΠΣ και το ΕΣΠΑ).
Η οικονομική ενίσχυση από τα Ταμεία (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείο Συνοχής) συνυπάρχει με την εθνική δημόσια χρηματοδότηση.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Η διαδικασία ξεκινά με την προετοιμασία του επενδυτικού φακέλου και ολοκληρώνεται με την τελευταία καταβολή (δόση) της επιχορήγησης.
1) Προετοιμασία επενδυτικού φακέλου, απαιτείται:
-η συλλογή προσφορών (προμηθευτές)
-η συλλογή δικαιολογητικών
-η συγγραφή business plan (συντάσσεται από τον σύμβουλο)
2) Ο επενδυτικός φάκελος κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία εντός των καταληκτικών ημερομηνιών που έχουν οριστεί από το πρόγραμμα.
3) Ο επενδυτικός φάκελος αξιολογείται από την αρμόδια υπηρεσία και κατά περίπτωση εγκρίνεται. (ΝΑΙ / ΟΧΙ)
4) Ο επενδυτής αποφασίζει να δεχτεί την επιδότηση (ΝΑΙ / ΟΧΙ) και υπογράφεται σύμβαση.
5) Οι επενδύτες αφού έχουν υλοποιήσει τις δαπάνες που είχαν εντάξει στο επενδυτικό τους σχέδιο συγκεντρώνουν τα εξοφλημένα τιμολόγια των δαπανών (με την επιμέλεια του επενδυτικού τους συμβούλου) και τα καταθέτουν στην αρμόδια υπηρεσία (έκθεση ελέγχου).
6) Οι επενδύτες λαμβάνουν με την μορφή επιταγής το πόσο της επιχορήγησης που τους αναλογεί σε μια ή δυο δόσεις.
Όταν έχετε πραγματικό ενδιαφέρον για να εξασφαλίσετε επιδότηση θα πρέπει να γνωρίζεται και τα ακόλουθα :
– Να διαθέτετε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που κάθε πρόγραμμα απαιτεί.
– Να έχετε εξασφαλίσει τα απαιτούμενα ίδια κεφάλαια ( τουλάχιστον το 40% του συνολικού προϋπολογισμού).
– Σε κάποια προγράμματα απαιτείται η ύπαρξη χώρου εγκατάστασης της επένδυσης (ιδιοκτησία ή 8ετής μίσθωση) πριν την αξιολόγηση της πρότασης.
– Υπάρχει η δυνατότητα για τους επενδύτες να αιτηθούν και να λάβουν προκαταβολή επί του ποσού της επιχορήγησης (περίπου 30%) πριν ξεκινήσουν να υλοποιούν το επενδυτικό τους σχέδιο.

KAINOTOMIA
Η καινοτομία είναι το βασικό κριτήριο για την ένταξη ή όχι μιας πρότασης σε επιδοτούμενο πρόγραμμα.
Όλα ανεξαιρέτως τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα ΠΕΠ έχουν στόχο την ενίσχυση εκείνων των επιχειρήσεων που θα χρησιμοποιήσουν νέα τεχνολογία, καινοτόμες εφαρμογές και προς επιβεβαίωση ζητούν να αναφερθεί αν υπάρχει ευρεσιτεχνία η οποία θα χρησιμοποιηθεί.
Είναι προφανές ότι η ύπαρξη και μόνο ευρεσιτεχνίας, κατατάσσει την πρόταση στις επιδοτούμενες αν βέβαια συντρέχουν και οι τυπικές προϋποθέσεις.

Ορισμός Προβληματικής
Επιχείρησης
Τι είναι οι «προβληματικές επιχειρήσεις» που εξαιρούνται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα;
Δεν υπάρχει κοινοτικός ορισμός της προβληματικής επιχείρησης. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι μία επιχείρηση είναι προβληματική, εφόσον δεν είναι ικανή, με δικούς της οικονομικούς πόρους ή με τους πόρους που είναι ικανή να εξασφαλίσει από τους ιδιοκτήτες/μέτοχους της και τους πιστωτές της, να ανακόψει τη ζημιογόνο πορεία της, η οποία, χωρίς εξωτερική παρέμβαση από το κράτος, θα την οδηγήσει προς μία σχεδόν βέβαιη οικονομική εξαφάνιση βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα.

Μια μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) θεωρείται προβληματική επιχείρηση στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) αν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το μισό του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή
β) αν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το μισό του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο αυτού του κεφαλαίου έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή
γ) ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας, εφόσον η σχετική επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις της εγχώριας νομοθεσίας ώστε να υπαχθεί σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία.
Οι ΜΜΕ που έχουν συσταθεί από χρόνο μικρότερο της τριετίας δεν θεωρούνται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ότι είναι προβληματικές αναφορικά με το εν λόγω διάστημα, εκτός εάν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο (γ) της παρούσας παραγράφου.

Μια μεγάλη επιχείρηση θεωρείται προβληματική στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το μισό του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή·
β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το μισό του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων μηνών, ή·
γ) ανεξάρτητα από τη μορφή της εταιρείας, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία.
Ακόμα και στην περίπτωση που δεν συντρέχει καμία από τις περιστάσεις που αναφέρονται παραπάνω, μια εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να θεωρείται προβληματική, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν οι συνήθεις ενδείξεις μιας προβληματικής επιχείρησης όπως αύξηση των ζημιών, μείωση του κύκλου εργασιών, διόγκωση των αποθεμάτων, πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, φθίνουσα ταμειακή ροή, αυξανόμενη δανειοληψία, αύξηση των οικονομικών επιβαρύνσεων καθώς και εξασθένιση ή εξαφάνιση της αξίας του καθαρού ενεργητικού. Στις σοβαρότερες περιπτώσεις, η επιχείρηση μπορεί να έχει ήδη κηρυχθεί σε πτώχευση ή να αποτελεί αντικείμενο συλλογικής πτωχευτικής διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει.
* Απόσπασμα των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/c/244/02, ορισμός προβληματικής επιχείρησης.

Κανόνας De minimis
Ο κανόνας De Minimis αφορά κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας και αποτελεί Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Σύμφωνα με τον κανόνα De Minimis δίδεται η δυνατότητα σε μία χώρα μέλος της ΕΕ να εξαιρέσει δράσεις κρατικής ενίσχυσης από τη διαδικασία έγκρισης της Ευρωπαϊκής ένωσης, εφόσον τηρούνται συγκεκριμένα όρια στις ενισχύσεις και αποφεύγονται στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό. Εν συντομία τα όρια αυτά είναι:
Οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε μία οντότητα εντός τριετούς περιόδου (3 χρήσεις) και οι οποίες συνολικά δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ, δεν θεωρούνται ως κρατικές ενισχύσεις οι οποίες στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό.
Από τον κανόνα αυτόν εξαιρούνται οι κλάδοι της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, οι ενισχύσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές, οι ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών, ο τομέας του άνθρακα, οι ενισχύσεις για την απόκτηση οχημάτων οδικών μεταφορών και οι ενισχύσεις στις προβληματικές επιχειρήσεις.
Ο κανονισμός εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στις επιχειρήσεις όλων των άλλων τομέων και περιλαμβάνει τον τομέα των μεταφορών και, υπό ορισμένους όρους, τη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων.
Μην ξεχνάμε α) στις 20/03 λήγει το πρόγραμμα χερσαίες μεταφορές β) στις 30/04 λήγει ο Αναπτυξιακός Νόμος και γ) στις 30/06 το πρόγραμμα νεανικής καινοτομίας, ενώ παράλληλα συνεχίζει το jeremie, TEMΠΜΕ, προγράμματα ΕΤΕΑΝ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.