ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
Η ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ

Του Ο.Τ.Α. με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, που εδρεύει στην Κηφισιά, στη συμβολή των οδών Διονύσου και Μυρσίνης 2 και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχό του Νίκο Γ. Χιωτάκη,

ΠΡΟΣ
Την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία Δ.Ε.Η. που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30 και εκπροσωπείται νόμιμα……

Στους λογαριασμούς ρεύματος που αποστέλλονται από την εταιρία σας σε εμάς τους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίοι κατοικοεδρεύουμε στο Δήμο Κηφισιάς αλλά και σε όλη την Ελλάδα, αναγράφεται σε ειδικό πλαίσιο (αμέσως μετά την κόκκινη ένδειξη «συνολικό ποσό πληρωμής» και αφού έχει προηγουμένως υπολογισθεί και χρεωθεί «Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. 2011) επί λέξει το εξής κείμενο :
«Σύμφωνα με το Ν. 4021/11 η Δ.Ε.Η. Α.Ε. είναι υποχρεωμένη να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) και στην περίπτωση μη εξόφλησης μέχρι την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού αυτού, να προβαίνει στην έκδοση εντολής διακοπής ρεύματος, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο ανωτέρω νόμος».
Σχετικά με το ανωτέρω κείμενο και τις γενικότερες μελλοντικές ενέργειες της εταιρίας σας, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα :
Επειδή κατά του συγκεκριμένου νόμου (άρθρο 53) έχουν εγερθεί σοβαρότατες και απόλυτα βάσιμες και τεκμηριωμένες αμφισβητήσεις, σχετικά με την συνταγματικότητα και την εν γένει νομιμότητα των ρυθμίσεων και των διατάξεών του και έχουν ασκηθεί ήδη αντίστοιχα αρκετές αιτήσεις ακυρώσεως ενώπιον του Σ.Τ.Ε., με προεξάρχουσα την αίτηση ακυρώσεως που έχει υποβληθεί από τον Δ.Σ.Α. , οι οποίες και εκδικάσθηκαν συνολικά, με τη διαδικασία της «πρότυπης δίκης» κατά τη συνεδρίαση της 2/12/2011 και αναμένεται η απόφαση.
Επειδή μεταξύ των βάσιμων λόγων ακυρώσεως του άρθρου 53 του Ν. 4021/2011 περιλαμβάνονται και οι κάτωθι:
α) ότι τα έσοδα από την επιβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. εξυπηρετούν δημοσιονομικούς στόχους και συνεπώς, ως μη συνδεόμενα με παροχή ειδικής ωφέλειας στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, συνιστούν φόρο και όχι τέλος.
β) ότι κατά παράβαση των άρθρων 17 του Σ και 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. δημιουργούνται υπέρμετρες φορολογικές επιβαρύνσεις στους κατόχους ακίνητης περιουσίας, που δεν αναλογούν στο εισπραττόμενο εισόδημα από αυτήν,
γ) ότι η φορολογική βάση του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. δεν καθορίζεται από το Νόμο αλλά από την μέθοδο υπολογισμού του Τ.Α.Π. της ΔΕΗ και των άλλων εναλλακτικών προμηθευτών του ηλεκτρικού ρεύματος και μάλιστα όχι από την κανονιστικώς δρώσα διοίκηση αλλά από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού δικαίου, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 78 του Συντάγματος της Ελλάδας,
δ) ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του N. 4021/2011 ανατίθεται στη ΔΕΗ και στους λοιπούς εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος η είσπραξη του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. και σε περίπτωση μη καταβολής του χορηγείται στη ΔΕΗ και στους λοιπούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος το δικαίωμα να προβούν σε διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος, κατά πρόδηλη παραβίαση των άρθρων 26 παρ. 2 και 1 παρ. 3 του Συντάγματος, αφού η βεβαίωση και η είσπραξη φόρου επί του κεφαλαίου παρότι αποτελεί έκφανση της δημόσιας εξουσίας και της κρατικής κυριαρχίας ανατίθεται παράνομα και καταχρηστικά σε ιδιωτικές ανώνυμες εταιρίες !
ε) ότι το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες όλων των δομημένων επιφανειών κατά παράβαση των άρθρων 4, 5, και 20 του Συντάγματος και του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ, χωρίς συνεκτίμηση άλλων ουσιωδών παραγόντων, όπως την παραγωγή ή όχι εισοδήματος από την δομημένη επιφάνεια, τη διάγνωση της πραγματικής φοροδοτικής ικανότητας του ιδιοκτήτη, των προσδιοριστικών στοιχείων διαφοροποίησης της αξίας του ακινήτου (όπως συντελεστές ορόφου και εμπορικότητας) και μάλιστα με καθιέρωση αμάχητου τεκμηρίου χωρίς τη δυνατότητα ανταπόδειξης από τον φορολογούμενο, καταργώντας έτσι στην ουσία το κατοχυρωμένο δικαίωμα δικαστικής προστασίας.
στ) ότι το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. αποτελεί δεύτερη φορολογική επιβάρυνση μετά τον ΦΜΑΠ (σύμφωνα με το άρθρο 27 επόμενα του Ν 3842/2011) της κατοχής ακίνητης περιουσίας στο ίδιο οικονομικό έτος (2011) κατά παράβαση της αρχής απαγόρευσης της διπλής φορολόγησης, δηλαδή της φορολόγησης της ίδιας φορολογητέας ύλης για την ίδια αιτία.
ζ) ότι η διακοπή της παροχής του κοινωνικού αγαθού του ηλεκτρικού ρεύματος, που απειλείται ως μέσο καταναγκασμού προς καταβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε, αποτελεί μορφή άσκησης ψυχολογικής βίας και μάλιστα κατά ατόμων που μπορεί να είναι οικονομικά εξαθλιωμένα ή να έχουν αντικειμενικούς λόγους αδυναμίας καταβολής (όπως ασθενείς, ανήμποροι, άστεγοι) και συνεπώς προσβάλλεται απευθείας η ίδια η αξία του ανθρώπου, αφού με τον τρόπο αυτό, της στέρησης δηλαδή ενός ζωτικού αγαθού, υποβιβάζεται το επίπεδο διαβίωσης του ανθρώπου κάτω των ορίων του στοιχειωδώς ανεκτού και τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια του ατόμου.
η) ότι η ιδιαίτερα επαχθής κύρωση της διακοπής της ηλεκτροδότησης θεσπίζεται με συνταγματικώς ανεπίτρεπτη επέμβαση της πολιτείας στην ιδιωτικής φύσεως συμβατική σχέση μεταξύ της ΔΕΗ και των εκάστοτε καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος, που μπορεί να μην είναι υπόχρεοι αλλά να αναγκάζονται προς καταβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. (μισθωτές).
Επειδή σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι βέβαιη η διάγνωση από το αρμόδιο Δικαστήριο της αντισυνταγματικότητας των σχετικών διατάξεων του Ν. 4021/2011.
Επειδή η διακοπή της ηλεκτροδότησης ιδιαίτερα σε ακίνητα των οποίων οι ιδιοκτήτες ή οι χρήστες, όπως εμείς, αδυνατούν να καταβάλλουν το καταχρηστικό, παράνομο και κυρίως αντισυνταγματικό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., συνιστά όλως αυθαίρετη, παράνομη, καταχρηστική και αντισυμβατική συμπεριφορά και συντελεί στην διάπραξη πιθανών ποινικών αδικημάτων από πλευράς των εντεταλμένων υπαλλήλων της ΔΕΗ αλλά και των άλλων εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος, όπως έκθεση σε κίνδυνο, παράβαση καθήκοντος και απιστία.
Επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κηφισιάς κατά τη συνεδρίασή του της 7/12/2011 αποφάσισε ομόφωνα με την υπ’ αριθμ. 511/2011 απόφασή του να συνδράμει κάθε δημότη ή κάτοικο που επιθυμεί να συμπεριληφθεί στις νομικές ενέργειες (αποστολή εξωδίκου) του Δήμου κατά της ΔΕΗ.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και για λογαριασμό και με ρητή επιφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων μας,

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ εντόνως για την αναγραφή στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ του κειμένου που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος, σχετικά με την εντολή διακοπής ηλεκτροδότησης και την παράνομη, καταχρηστική και αντισυμβατική συμπεριφορά της εταιρίας σας.
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να απέχετε από κάθε αντισυμβατική, παράνομη, αυθαίρετη και καταχρηστική ενέργεια διακοπής ηλεκτροδότησης, ιδιαίτερα όλων ημών των ιδιοκτητών και χρηστών που αδυνατούμε να καταβάλλουμε το αντισυνταγματικό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. μέχρι την οριστική και τελεσίδικη απόφαση των Ανωτάτων Δικαστηρίων, περί της συνταγματικότητας των σχετικών διατάξεων του Ν. 4021/2011 και
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης κάθε δομημένης επιφάνειας, που ανήκει σε μας, για τον λόγο μη καταβολής του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. πριν την εκδοθησομένη απόφαση των Ανωτάτων Δικαστηρίων, περί της συνταγματικότητας των σχετικών διατάξεων του Ν. 4021/2011 :
Ο Δήμος Κηφισιάς θα είναι αλληλέγγυος και θα συμπαρασταθεί με όλα τα μέσα σε κάθε δημότη ή κάτοικο από τους αιτούντες, που θα υποστεί την αντισυμβατική, παράνομη, αυθαίρετη και καταχρηστική συμπεριφορά της ΔΕΗ,
Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας σας καθώς και οι εντεταλμένοι (προστηθέντες) για την διακοπή ηλεκτροδότησης υπάλληλοί σας θα ευθύνονται προσωπικά, αστικά και ποινικά, θα υπέχουν δε την υποχρέωση να αποκαταστήσουν κάθε θετική και αποθετική ζημία που θα προκληθεί σε εμάς από την εν λόγω διακοπή ηλεκτροδότησης και να καταβάλλουν όλες τις σχετικές αποζημιώσεις.

ΚΗΦΙΣΙΑ 18/1/2012

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.