Υπουργείο Εσωτερικών

Πέντε μήνες έχει προθεσμία σύμφωνα με το Άρθρο 5 του νόμου “Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις” η αρμόδια που επιτροπή που συστήνεται στο Υπ. Εσωτερικών για να ετοιμάσει το νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των δήμων.

Συγκεκριμένα στο Αρθρο 5 με τίτλο “Σύσταση Επιτροπής για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης” αναφέρονται τα εξής:
1. Συστήνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητι-κής Ανασυγκρότησης Επιτροπή για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (εφεξής «Επιτροπή»). Βασικές κατευθύνσεις των επεξεργασιών της Επιτροπής είναι η δημιουργία επιτελικού κράτους και η αναβάθμιση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης σε αμφότερα τα επίπεδα με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής αυτονομίας και τον εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών των τοπικών αρχών, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της επικουρικότητας, της εταιρικής σχέσης και της διαλειτουργικότητας όλων των επιπέδων της Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, καθώς και της εγγύτητας της λήψης των αποφάσεων και της παροχής των υπηρεσιών στους πολίτες.
2. Έργο της Επιτροπής είναι η καταγραφή και αξιολό- γηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση και θεσμική και οικονομική λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνολικά και τις σχέσεις της με την Κεντρική και την Αποκεντρωμένη Δημόσια Διοίκηση, καθώς και η επεξεργασία και εισήγηση προς τον αρμόδιο Υπουργό πρότασης για την αναμόρφωσή του, καθώς και η επεξεργασία και εισήγηση προς τον αρμόδιο Υπουργό πρότασης για την αναμόρφωσή του, περιλαμβανόμενης και της κατάρτισης σχετικού σχεδίου νόμου.
Για την εκπλήρωση του έργου της η Επιτροπή μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις της ή να ζητά γραπτή συμβολή από οποιονδήποτε υπάλληλο του Υπουργείου Εσωτε- ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή ιδιώτη.
3. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουρ- γού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και απαρτίζεται από:
α) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου ως Πρόεδρο,
β) έντεκα (11) επιστήμονες με συναφή με το έργο της Επιτροπής ενασχόληση ή εμπειρογνώμονες σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
γ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέ- ντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου,
δ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι- κών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου,
ε) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Υπουρ- γείου,
στ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου,
ζ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου,
η) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου,
θ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
ι) τρεις (3) εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Δή- μων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.),
ια) τρεις (3) εκπροσώπους της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (Ε.Ν.Π.Ε.),
ιβ) έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπον- δίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) και
ιγ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.), ως μέλη.
4. α) Καθήκοντα εισηγητών της Επιτροπής ασκούν οι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή Τμήματος των καθ’ ύλην αρμόδιων οργανικών μονάδων του Υπουργείου.
β) Για τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής α- πασχολούνται τρεις (3) υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τρεις (3) υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη- ρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης.
5. Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το αναφερό- μενο στην παράγραφο 2 έργο της εντός πέντε (5) μηνών από τη συγκρότησή της. Η ως άνω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
6. Στο πλαίσιο της Επιτροπής και με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί να συγκροτούνται έως και τέσσερις (4) Ομάδες Εργασίας για επιμέρους ζητήματα του αντικειμένου της. Σε κάθε Ομάδα Εργασίας, της οποίας υπεύθυνος ορίζε- ται ένα μέλος της Επιτροπής, μπορούν να μετέχουν ως μέλη, εκτός των μελών της Επιτροπής, στελέχη του Υ- πουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εμπειρογνώμονες.
Στο πλαίσιο της Επιτροπής και με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συγκροτείται επιπλέον Ομάδα Εργασίας για την εξέταση του θεσμικού πλαισίου που διέπει το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών για την αναπηρία και την αναμόρ- φωση αυτού του θεσμικού πλαισίου. Στην ανωτέρω Ομά- δα Εργασίας προσκαλούνται υποχρεωτικά εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.μεΑ και ένας επιστήμονας με εμπειρία στα θέ- ματα σχεδιασμού πολιτικών για την αναπηρία ο οποίος υποδεικνύεται από την Ε.Σ.Α.μεΑ..
7. Η Επιτροπή και οι Ομάδες Εργασίας συνεδριάζουν εντός και εκτός ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.