γράφει ο Τσαλκούτης Μιλτιάδης
Οικονομολόγος, λογιστής, φοροτέχνης
μέλος της AFCgreece.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 30.000.000,00 € (δημόσια δαπάνη), το οποίο κατανέμεται κατά 60% δηλ. 18.000.000,00 € για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση επιχείρησης ή από επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει διαχειριστική χρήση και κατά 40% δηλ. 12.000.000,00 € για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει έως 5 διαχειριστικές χρήσεις.
Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης ολόκληρου του ποσού σε κάποια από τις παραπάνω δύο κατηγορίες, το αδιάθετο ποσό θα μεταφέρεται στην άλλη κατηγορία σύμφωνα με τις παραπάνω αναλογίες και μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής δημόσιας δαπάνης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης και τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις τα οποία είναι άνεργα ή μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από την 01-01-2011 μέχρι και την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος.
Για τις ανάγκες του προγράμματος και του ανωτέρω σημείου ειδικότερα, ως έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματος ατομικής επιχείρησης ή η συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος (διοικητική ή / και οικονομική συμμετοχή). Δεν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, οι επιτηδευματίες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και δηλώνουν τα εισοδήματα τους στην κατηγορία ελεύθερων επαγγελματιών (έντυπο φορολογίας Ε3), καθώς επίσης και όσοι δηλώνουν εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες που φορολογούνται αποκλειστικά με βάση το αντικειμενικό σύστημα. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν και οι νεοσύστατες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες κατά το έτος υποβολής της επενδυτικής πρότασης έχουν συσταθεί και κάνει έναρξη δραστηριότητας αλλά δεν έχουν συμπληρώσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν και οι νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ ως προσαρμόστηκε με το παράρτημα του κανονισμού 800/2008 της Επιτροπής (Παράρτημα Ι), εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία) καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίες έχουν έως πέντε κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.

Επιλέξιμος προϋπολογισμός €20.000,00 έως €200.000,00 ευρώ για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων του παρόντος.

Επιλέξιμες δαπάνες

Εξυπηρέτηση κτιριακών αναγκών και διαμόρφωσης κτιρίων και χώρων / Ειδικές εγκαταστάσεις:
Αναγκαίες κατασκευές, διαμορφώσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών (και των βοηθητικών τους) εγκαταστάσεων, οι οποίες συνδέονται άμεσα και εξυπηρετούν το ειδικό σκοπό, το αντικείμενο και τις επιδιώξεις του επενδυτικού σχεδίου και υπό την προϋπόθεση ότι οι κτιριακές αυτές εγκαταστάσεις (καθώς και οι βοηθητικές τους) θα χρησιμοποιηθούν ή χρησιμοποιούνται για την στέγαση ή/και εγκατάσταση του υπάρχοντος ή νέου παραγωγικού και λοιπού εξοπλισμού ή για χώρο μεταφόρτωσης ή προσωρινής αποθήκευσης υλικών/δραστηριοτήτων/αγαθών της επιχείρησης.
διαμόρφωση / διαρρύθμιση παραγωγικών χώρων εργασίας και βελτιώσεις ήδη υπαρχουσών εγκαταστάσεων για τη χρησιμοποίησή τους στην επένδυση.
Κατασκευή ηλεκτρικών & υδραυλικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων πυρασφάλειας, κλιματισμού, εξαερισμού, ειδικών εγκαταστάσεων, και λοιπών εγκαταστάσεων που συνδέονται με τους σκοπούς / αντικείμενο της επένδυσης.
Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου υπό τις ίδιες ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις και συνθήκες. Οι δαπάνες αυτής της κατηγορίας περιλαμβάνουν το κόστος διαφόρων υλικών και εργασιών για την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου, όπως ασφαλτόστρωση, επικάλυψη με πλάκες πεζοδρομίου κλπ.)

Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός
Κύριος και βοηθητικός μηχανολογικός εξοπλισμός.
Κύριος και βοηθητικός ψηφιακός / μηχανογραφικός / ηλεκτρονικός εξοπλισμός είναι επιλέξιμες δαπάνες για προμήθεια αναλώσιμων υλικών, μικροεργαλείων και ανταλλακτικών.
Εξοπλισμός συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης αποθηκών.
Εξοπλισμός γραμμικού κωδικοποιητή (barcode), συστήματα αυτόματης σήμανσης, ιχνηλασιμότητας, κοστολόγησης και τιμολόγησης προϊόντων – εκσυγχρονισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (Hardware)
Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες
Προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού φιλοξενίας βασικών εφαρμογών.
Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού για την εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων σκοπών της επένδυσης (π.χ CAD (Computer Aided Design), CAM (Computer Aided Manufactory) και CIM (Computer Integrated Manufactory) κτλ).
Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης αποθηκών / πρώτων υλών κτλ
Προμήθεια λογισμικού για εφαρμογές ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business), περιλαμβανομένων των εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), ηλεκτρονικού καταστήματος – αγορών κ.τ.λ.
Πληροφοριακά συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας Business Intelligence.
Πληροφοριακά Συστήματα υποστήριξης Πελατειακών Σχέσεων και παρακολούθησης λειτουργιών της επιχείρησης (παραγωγή, διοίκηση, λογιστήριο, πωλήσεις, αποθήκες data collection, CRM, ERP, κ.λ.π.).
Δημιουργία Ιστοσελίδων

Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας
Δαπάνες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών / διαχειριστικών συστημάτων
Δαπάνες Τεχνικής / Τεχνολογικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας
Συμμετοχή σε διεθνείς Εκθέσεις ή Επαγγελματικές Εκθέσεις υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν την προβολή νέου προϊόντος / υπηρεσίας ή υπάρχοντος προϊόντος / υπηρεσίας σε νέες αγορές. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να συμμετέχει για πρώτη φορά στην έκθεση και να προσκομίσει σχετική βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα διοργάνωσης της έκθεσης.
Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων
Ανάπτυξη πρωτοτύπων, προτύπων και τεχνικού Φακέλου
Λειτουργικές δαπάνες
Αυτή η κατηγορία δαπανών είναι επιλέξιμη μόνο στην περίπτωση των υπό ίδρυση επιχειρήσεων και τις επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση. Καλύπτει λειτουργικές δαπάνες μόνο για ένα χρόνο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου με κατ’ εξαίρεση ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών αυτών (της κατηγορίας αυτής και μόνο) την ημερομηνία ένταξης της επενδυτικής πρότασης στις διατάξεις του παρόντος. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται :
ενοίκια (αυστηρά σχετιζόμενα με την στέγαση / εξυπηρέτηση του «παραγωγικού» χώρου της επένδυσης),
συνδρομές σε δίκτυα παροχής υπηρεσιών, συνδρομές, χρήσεις λογισμικού ή βάσεων δεδομένων σχετιζόμενες με το αντικείμενο της επένδυσης,
συνδρομές εξειδικευμένων συνδέσεων δικτύων ή εφαρμογών (όχι ύδρευσης, ηλεκτρισμού, γενικής τηλεφωνίας κτλ), συνδρομές συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης,
έξοδα μετακινήσεων (μετάβασης και διαμονής) για την στήριξη συμμετοχών σε διεθνείς εκθέσεις εξωστρεφούς προσανατολισμού σχετιζόμενες με το αντικείμενο του Ε/Σ,
επεκτάσεις αναβαθμίσεις και επικαιροποιήσεις υπαρχόντων ιστοτόπων ιστοσελίδων που εξυπηρετούν / σχετίζονται με το αντικείμενο της επένδυσης,
δαπάνες ανανέωσης διαχειριστικών συστημάτων τα οποία σχετίζονται με το αντικείμενο της επένδυσης,
δαπάνες εξοπλισμού γραφείου
δαπάνες εξοπλισμού αποθηκευτικών χώρων.
δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών εξειδικευμένου τεχνικού ή/και εργατο/τεχνικού προσωπικού έως και 12 μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης.

Μην ξεχνάμε στις 02/04/2012 μετά από παράταση λήγει το πρόγραμμα χερσαίες μεταφορές, 01/04/2012 ανοίγει η φόρμα υποβολής για Αναπτυξιακό και σε ισχύ βρίσκονται τα προγράμματα (jeremie και της ΕΤΕΑΝ).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.