ΝΙΚΟΣ ΚΟΖΩΝΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΚΟΖΩΝΗΣ

T

Ο Δήμος Κηφισιάς ο? ΕΥΡΥΤΕΡΟΣ και η Περιφέρεια Αττικής χρειάζονται ΓΝΗΣΙΕΣ οικολογικές πολιτικές? με ΑΛΗΘΙΝΑ ριζοσπαστικό προσανατολισμό!: «Η βιώσιμη πόλη είναι προϊόν ολοκληρωμένου σχεδιασμού με ενεργή συμμετοχή των πολιτών, που ικανοποιεί ταυτόχρονα οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες των πολιτών. Μια τέτοια συμμετοχική και ενεργή διαδικασία αφορά θέματα σχετικά με χρήσεις γης, περιβαλλοντική διαχείριση φυσικών πόρων, νερού, αποβλήτων και ενέργειας, μείωση ρύπων και θορύβου, πολιτικές χρηματοδότησης που οδηγούν σε οικολογικές, κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και ρυθμιστικά σχέδια. Επιστροφή της φύσης στην πόλη με δημιουργία δικτύων πρασίνου, αναβάθμιση πάρκων και περιαστικών δασών, διατήρηση και επαναδημιουργία ρεμάτων, δημιουργία φυσικών χώρων που επιτρέπουν στα παιδιά τη βιωματική σχέση με τη φύση, ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους, προστασία της χλωρίδας και πανίδας στην πόλη».
«Βιώσιμες πόλεις σημαίνει να αφαιρέσουμε ζωτικό χώρο από το αυτοκίνητο και να τον αποδώσουμε σε όλους τους πολίτες, στα παιδιά, στους πεζούς, στις εγκύους γυναίκες, στους γονείς με τα καροτσάκια, στους ποδηλάτες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τους ηλικιωμένους! Επέκταση του δικτύου πεζοδρόμων, ελεύθερα και προσπελάσιμα πεζοδρόμια και πεζοδρόμους, δημιουργία δικτύων ποδηλατοδρόμων σε όλες τις πόλεις, προσωρινή χρήση δημοτικών ποδηλάτων κ.α. Επίσης να χορηγούνται δωρεάν σύγχρονα ατομικά μέσα μηχανικής μετακίνησης όπως π.χ αυτοκινούμενα αμαξίδια και άλλες διευκολύνσεις. Θέλουμε λειτουργικά συλλογικά μέσα μεταφοράς, με σύνδεση μεταξύ τους. Επέκταση των μέσων σταθερής τροχιάς (τραμ, προαστιακός, μετρό και λεωφορειο-λωρίδων).  Τήρηση ωραρίων για τα οχήματα τροφοδοσίας. Πραγματικός εκσυγχρονισμός των λεωφορείων με αυτόματες ράμπες για άνετη πρόσβαση των εμποδιζομένων ατόμων. Χρήση καυσίμων που προέρχονται από απόβλητα και υπολείμματα καλλιεργειών (βιοκαύσιμα).»
«Προστασία της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και αξιοποίησή της προς όφελος του συνόλου των κατοίκων, χωρίς αποκλεισμούς. Συντήρηση των σημαντικών κτηρίων ολοκληρωμένα και όχι μόνο του κελύφους. Ενθάρρυνση της αρχιτεκτονικής καινοτομίας με νέα έργα, επαναχρήσεις κτιρίων με νέες λειτουργίες, αναβάθμιση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, αναπλάσεις πλατειών και πολεοδομικών συνόλων, αναπλάσεις που να μειώνουν τον δομημένο χώρο και να αυξάνουν τον ελεύθερο χώρο.»
«Βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Θεωρούμε απαράδεκτο και επιζήμιο να παραμένει η αυτοδιοίκηση προσκολλημένη στην ανεξέλεγκτη διαχείριση ή στη δημιουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τα.), χωρίς να τίθεται σε εφαρμογή η ιεραρχία των πολιτικών διαχείρισης των αποβλήτων   που προβλέπει  ουσιαστικά μέτρα και πρακτικές για πρόληψη, μείωση ποσότητας, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή και αξιοποίησή τους, πριν φτάσουμε στην ταφή υπολειμμάτων.»
«Είναι αναγκαία μια σταδιακή μεταφορά ρόλων του συγκεντρωτικού κράτους προς θεσμούς της κοινωνίας των πολιτών, θεσμούς άμεσης δημοκρατίας ?και όχι προς ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα-  έτσι ώστε οι πολίτες να καθορίζουν πιο αποφασιστικά τα θέματα που τους αφορούν. Τα τοπικά δημοψηφίσματα να είναι δεσμευτικά τόσο για την τοπική Αρχή, όσο και για κάθε υπερκείμενη Αρχή. Δυνατότητα των πολιτών να προκαλούν δημοψήφισμα με συγκέντρωση αριθμού υπογραφών ίσου με το 5% του εκλογικού σώμα­τος αλλά και δυνατότητα ακυρωτικού δημοψηφίσματος κατά οποιασδήποτε απόφασης του Δήμου με αντίστοιχο ποσοστό υπογραφών».
«Θέλουμε αιρετούς και συμμετοχικούς περιφερειακούς θεσμούς, μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων από την κεντρική διοίκηση, αντίστοιχη σύνδεση με την τοπική οικονομία και πολιτικές κοινωνικής συνοχής και βιωσιμότητας. Θέλουμε Δήμους απαλλαγμένους από τοπικισμό και πελατειακές λογικές, χωρίς το σημερινό υπερδιογκωμένο ρόλο του δημάρχου. Απαιτούμε απόλυτη διαφάνεια από τους υποψηφίους, πλήρη δη­μόσιο έλεγχο των δαπανών και των χρηματοδοτών τους καθώς και εφαρμογή του «πόθεν έσχες». Μεταφορά βασικών αρμοδιοτήτων από το Δήμαρχο στα δημοτικά ή τοπικά συμβούλια και απ? αυτά προς τα διαμερισματικά ή συνοικιακά όργανα. Το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να έχει την αρμοδιότητα εκλογής αντιδημάρχου αντί να διορίζεται αυτός από το Δήμαρχο.»
«Είναι αναγκαίες σήμερα μεταρρυθμίσεις για περισσότερη δημοκρατία, καθιέρωση απλής αναλογικής, ως πάγιου εκλογικού συστήματος. Περιορισμένο αριθμό θητειών στο αξίωμα του Δημάρχου και αντιδημάρχου. Πλουραλισμό στην επικοινωνία, με αποκεντρωμένους διαύλους που λειτουργούν ανεξάρτητα από  τα συμβατικά ΜΜΕ και δημιουργούν αντίβαρο στην υπερσυγκέντρωσή τους στα χέρια λίγων ιδιοκτητών: ανεξάρτητος τοπικός και θεματικός Τύπος, διαδίκτυο, εκδόσεις με σοβαρά κοινωνικά θέματα και τοπικό συμμετοχικό κοινωνικό ραδιόφωνο που κινούνται σε κατευθύνσεις διακίνησης ιδεών, εναλλακτικής ενημέρωσης και ενθάρρυνσης της πολιτικής συμμετοχής. Ενίσχυση συμμετοχής νέων, μεταναστών και άλλων ομάδων με περιορισμένη κοινωνική ισχύ. Δικαίωμα ψήφου και για τους μετανάστες στις τοπικές εκλογές.»
«Η εξαγγελία της οικονομικής αυτοδυναμίας της Αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να έχει περιεχόμενο, αν δεν γίνει στα πλαίσια μιας ενιαίας, δίκαιης και δημοκρατικής φορολογικής μεταρρύθμισης, που θα αναδιανέμει τα έσοδα μεταξύ κράτους και αυτοδιοίκησης. Επιπλέον, όσο πιο πολύ αναπτύσσεται η τοπική διάσταση της οικονομίας τόσο συρρικνώνεται η οικονομική διάσταση της παγκοσμιοποίησης. Απαιτούμε οικονομική αυτοδυναμία της αυτοδιοίκησης, με σταθερό ποσοστό από τα άμεσα φορολογικά έσοδα του κράτους να παραμένει στην αντίστοιχη αυτοδιοίκηση όπου εισπράχθηκε. Ελεύθερους χώρους, σεβασμό των άλλων μορφών ζωής, άλλη χωροταξία, που να κάνει τη ζωή μας ποιοτική. Προσπελασιμότητα  των  Μαζικών Μέσων Μεταφοράς και των κτιρίων στα άτομα με ειδικές ανάγκες.»
«Η Αυτοδιοίκηση να εξασφαλίσει στον πολίτη καλύτερη υγεία, στοιχειώδη ασφάλεια τροφίμων και καλύτερη ποιότητα ζωής.  Με έντυπα, περιοδικά, ομιλίες, σεμινάρια, ημερίδες, μικρά βιβλία, με αγορές βιολογικών τροφίμων, με ελέγχους από ειδικούς επιστήμονες στις καλλιέργειες και στις αγορές τροφίμων για παρουσία χημικών υπολειμμάτων και μεταλλαγμένων οργανισμών, με συμβουλευτικά κέντρα πρόληψης της αρρώστιας.  Η Αυτοδιοίκηση θα έπρεπε να μπορεί να εξασφαλίζει ενισχυμένη προστασία του περιβάλλοντος, ανάκαμψη βιοποικιλότητας, προστασία από επικίνδυνες ουσίες, απόκρουση μεταλλαγμένων, ενίσχυση συλλογικών μέσων μεταφοράς, προστασία κλίματος, περιορισμό αποβλήτων-απορριμμάτων αλλά και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας».
(αποσπάσματα από τις θέσεις των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ με τίτλο «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΗ-ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» στο Τακτικό Συνέδριο των Οικολόγων Πράσινων 12/12/04)

Οι προαναφερθείσες τοποθετήσεις και απόψεις «ακουμπάνε» τη? Νέα Ερυθραία; Βρίσκονται η πόλη μας και η Αττική στο δρόμο της? ΒΙΩΣΙΜΗΣ ανάπτυξης;
Ας ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΤΟΥΜΕ πάνω σε αυτά συμπολίτες και υποψήφιες  δημοτικές-περιφερειακές διοικήσεις, ώστε να? ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ αναλόγως των? ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ από τα? ΒΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ! Και βέβαια να? «ΜΑΥΡΙΣΟΥΜΕ» τους ΨΕΥΤΟΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ τοποτηρητές του? καταστροφικού και χρεωκοπημένου ΔΙΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΥ!
Χρειαζόμαστε? ΑΝΑΣΑ και? ΑΤΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ!

Υ.Γ. 1: «Οι δημότες θυμούνται τις πολυκατοικίες στην πόλη μας μέχρι? τριώροφες! Στην εποχή μας; Τέτρα-πενταώροφες και βάλε στο κέντρο της. Γιατί; Σε ελάχιστα χρόνια οι δρόμοι θα ασφυκτιούν, οι υποδομές της πόλης δεν θα αντέχουν τον υπερπληθυσμό που θα προκύψει.» («ΑΠΟΨΕΙΣ»-ΙΟΥΛΙΟΣ 2006)
Υ.Γ.2: Σύντομο ανέκδοτο: Πεζοδρόμια και στάθμευση στην? Ν. Ερυθραία!
Υ.Γ.3: «Το ζητούμενο αυτής της Γιορτής είναι η παρουσίαση και προώθηση μιας αυτο-οργανωμένης οικολογικής ζωής. Είναι η ανάπτυξη τίμιων σχέσεων και η δημιουργία δομών αλληλέγγυας οικονομίας.»  (17η Πανελλαδική Γιορτή Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας 30/9/10 ? 3/10/10, Πάρκο Τρίτση/Ίλιον Αττικής)
Υ.Γ.4:  Χ.Υ.Τα. στο? Γραμματικό! ΝΑΙ ή ΟΧΙ υποψήφιοι;
Υ.Γ.5: «Κυβερνήσεις»? ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΤΣΟΛΙΑΔΩΝ, ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΙ «βουλευτές», ΑΚΙΝΗΤΟΙ «δικαστές», ΠΡΟΘΥΜΟΙ «συνδικαλιστές» και ? «δημοσιογράφοι»! ΑΝΕΧΕΙΑ? λαού!

2 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Πολυ καλα τα λετε…Μόνο που Θα σας ζητουσα να γραψετε και ενα αρθρο για το κεντρο των Αθηνών. Να είστε καλά!

  2. Σε καθε περιπτωση κρατάμε αυτό:
    “Επιστροφή της φύσης στην πόλη με δημιουργία δικτύων πρασίνου, αναβάθμιση πάρκων και περιαστικών δασών, διατήρηση και επαναδημιουργία ρεμάτων, δημιουργία φυσικών χώρων που επιτρέπουν στα παιδιά τη βιωματική σχέση με τη φύση”
    Σας ευχαριστούμε!

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.