Αν και «ψημένος» για αρκετές τετραετίες στα δημοτικά πράγματα της Κηφισιάς ο Παναγιώτης Κανακάκης, γιος του επί δυο τετραετίες δημάρχου της πόλης, Μιχάλη Κανακάκη, βλέπει σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί σε συνθήκες βαθύτατης οικονομικής κρίσης, ένα νέο «στοίχημα» που θα πρέπει να κερδίσουν οι ίδιοι οι πολίτες. «Πέρα από τα ?εγάλα προβλή?ατα, σε πρώτη προτεραιότητα βάζου?ε τις συ??ετοχικές διαδικασίες, γιατί ουσιαστική και πραγ?ατική λύση δεν ?πορεί να δοθεί σε κανένα πρόβλη?α χωρίς τη συ??ετοχή και τη συναίνεση των πολιτών», υποστηρίζει ο ίδιος στη συνέντευξη που ακολουθεί.
Μετά την ανακοίνωση της δημαρχιακής του υποψηφιότητας, στη βάση ενός ενωτικού και αγωνιστικού ψηφοδελτίου που θα καταρτισθεί με τη σύμπραξη τριών δημοτικών παρατάξεων από την Κηφισιά και τη Νέα Ερυθραία, ο Παναγιώτης Κανακάκης θέτει τον πήχη πιο ψηλά και υπογραμμίζει:
«Ο δικός ?ας στόχος σε αυτήν την εκλογική ανα?έτρηση είναι την πρώτη Κυριακή να εί?αστε ?έσα στους δυο πρώτους συνδυασ?ούς και ?ε αξιώσεις να διεκδικήσου?ε τη δη?οτική αρχή τη δεύτερη Κυριακή».

– Ποιο είναι το υπ? αριθμόν ένα ζήτημα σε αυτές τις δημοτικές εκλογές και ποια είναι η δική σας πρόταση;
«Οι δη?οτικές εκλογές της 7ης Νοε?βρίου θα διεξαχθούν σε περιβάλλον βαθύτατης οικονο?ικής κρίσης. Οι πολίτες της πατρίδας ?ας, κυρίως οι ?ισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι, βιώνουν ?ε το χειρότερο τρόπο τις συνέπειες των αποφάσεων της κυβέρνησης, για τη ?είωση του ελλεί??ατος. Αυτές οι καταστάσεις έχουν δια?ορφώσει ένα κλί?α γενικότερης απαξίας του πολιτικού συστή?ατος, ?ε πιθανή συνέπεια οι πολίτες να γυρίσουν την πλάτη, όπως δείχνουν οι σφυγ?ο?ετρήσεις, σε αυτήν την εκλογική διαδικασία. Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση, δύο δη?οτικές παρατάξεις και ανεξάρτητες προσωπικότητες κάνα?ε ?ια συ?φωνία αρχών, προτείνοντας ένα διαφορετικό ?οντέλο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που θα στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες:
Α. Η κεντρική διοίκηση πρέπει να δρα επιτελικά, να αποσυγκεντρώνει αρ?οδιότητες και πόρους σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Β. Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να έχει εξασφαλισ?ένους τους αναγκαίους οικονο?ικούς πόρους, καθώς και δυνατότητες αυτόνο?ης χάραξης και εφαρ?ογής πολιτικών για την προσέλκυση επενδύσεων και την περιφερειακή ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα θα σχεδιάζει και θα εξειδικεύει εθνικές πολιτικές στο χώρο ευθύνης της.
Γ. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει ανάγκη για ριζικές το?ές ?ε αιχ?ή την ισχυροποίηση των δή?ων, ?ε στόχο την εξασφάλιση της βιωσι?ότητάς τους και την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης.
Για να επανέλθω στο αρχικό σας ερώτη?α, το υπ? αριθ?όν ένα ζήτη?α σε αυτές τις δη?οτικές εκλογές είναι η κρίση αξιοπιστίας των θεσ?ών γενικά και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ειδικά. Εί?αστε η ?οναδική δη?οτική παράταξη που κατεβαίνου?ε στις δη?οτικές εκλογές ?ε σαφή προσανατολισ?ό και συγκεκρι?ένη πρόταση. Ελπίζου?ε οι πολίτες να ανταποκριθούν και τελικά να κερδίσου?ε το στοίχη?α για καλύτερη Τοπική Αυτοδιοίκηση».

– Μνημόνιο και «Καλλικράτης» βρίσκονται σε άμεση συνάφεια; Βλέπετε στο σχέδιο διοικητικής μεταρρύθμισης «ευκαιρίες» για την Τοπική Αυτοδιοίκηση;
«Η διοικητική ?εταρρύθ?ιση επονο?αζό?ενη ??Καλλικράτης?? διαφη?ίστηκε πολύ σαν τη ?εγαλύτερη ?εταρρύθ?ιση που έγινε ποτέ στην χώρα ?ας. Δυστυχώς, η κυβέρνηση δεν τόλ?ησε να φέρει και να ψηφίσει ένα νο?οσχέδιο που θα άνοιγε καινούργιους δρό?ους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και που θα διόρθωνε τα κακώς κεί?ενα. Περιορίστηκε στις συνενώσεις δή?ων, ?η λα?βάνοντας υπ? όψιν τη γεω?ορφολογία της χώρας, ?ε ?όνο στόχο τις οικονο?ικές περικοπές, ακολουθώντας κατά γρά??α το ?νη?όνιο. Όπως είναι τα πράγ?ατα σή?ερα, δεν βλέπου?ε να δη?ιουργούνται ευκαιρίες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ευελπιστού?ε ότι το ?ήνυ?α που θα δώσουν οι πολίτες ?ε τη συ??ετοχή τους και την ψήφο τους θα αλλάξει τη ση?ερινή κατάσταση».

– Ειδικότερα για τις περιοχές της Κηφισιάς, της Νέας Ερυθραίας και της Εκάλης, με ποιες προϋποθέσεις μπορεί ο «Καλλικράτης» να λειτουργήσει σε θετική κατεύθυνση για τους πολίτες;
«Η συνένωση των τριών δή?ων καθιστά τον καινούργιο Δή?ο Κηφισιάς έναν από τους ?εγαλύτερους δή?ους σε έκταση στο Λεκανοπέδιο. Τα προβλή?ατα που πρόκειται να αντι?ετωπίσου?ε α?έσως ?ετά τις εκλογές είναι ?εγάλα και η επίλυσή τους ?η καθορισ?ένη. Για να έχου?ε καλύτερη πορεία καλού?ε τους πολίτες να συ??ετάσχουν ενεργά στη δη?οτική ?ας παράταξη και ?ε την ψήφο τους στις δη?οτικές εκλογές να δείξουν ότι θέλουν ένα δή?ο συ??ετοχικό, ένα δή?ο αυτοδύνα?ο και ανεξάρτητο, ένα δή?ο κοινωνικό, ένα δή?ο ?ε οικολογική συνείδηση».

– Ποιος είναι ο δικός σας στόχος σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση; Πιστεύετε ότι μπορείτε να διεκδικήσετε κάτι καλύτερο σε ό,τι αφορά στην εκπροσώπησή σας στο νέο δημοτικό συμβούλιο;
«Ο δικός ?ας στόχος σε αυτήν την εκλογική ανα?έτρηση είναι την πρώτη Κυριακή να εί?αστε ?έσα στους δυο πρώτους συνδυασ?ούς και ?ε αξιώσεις να διεκδικήσου?ε τη δη?οτική αρχή τη δεύτερη Κυριακή».

– Ποια θέματα θέτετε σε προτεραιότητα;
«Τα προβλή?ατα που αντι?ετωπίζει ο δή?ος είναι γνωστά σε όλους. Κυκλοφοριακό, χρήσεις γης, αποχετευτικό ο?βρίων και ακαθάρτων, αξιοποίηση κοινόχρηστων χώρων, έλλειψη βασικών υποδο?ών κ.α. Πέρα από τα ?εγάλα προβλή?ατα, σε πρώτη προτεραιότητα βάζου?ε τις συ??ετοχικές διαδικασίες, γιατί ουσιαστική και πραγ?ατική λύση δεν ?πορεί να δοθεί σε κανένα πρόβλη?α χωρίς τη συ??ετοχή και τη συναίνεση των πολιτών».

– Ποια είναι η εμπειρία σας όλα αυτά τα χρόνια για τη λειτουργία του Δήμου Κηφισιάς ως δημοτικός σύμβουλος και από τη συμμετοχή σας στα δημοτικά όργανα;
«Η ε?πειρία από τη συ??ετοχή ?ου όλα αυτά τα χρόνια στο δη?οτικό συ?βούλιο του Δή?ου Κηφισιάς ?πορεί να χαρακτηρισθεί ?όνο ?ε αρνητικά σχόλια. Αντιδη?οκρατικές συ?περιφορές, αποκλεισ?οί, αποφάσεις χωρίς ουσιαστικές συζητήσεις που αφήνουν πολλά ερωτη?ατικά για τη σκοπι?ότητά τους, είναι αυτά που έχω βιώσει τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα την τελευταία τετραετία.
Χαρακτηριστικά παραδείγ?ατα αποτελούν: Ο αποκλεισ?ός δυο δη?οτικών παρατάξεων από τη δη?αρχιακή επιτροπή (στη δη?αρχιακή επιτροπή συ??ετείχε ?όνο ?ια δη?οτική παράταξη από την αντιπολίτευση ?ε δυο ?έλη τα οποία κατά παράξενο τρόπο και τα δυο έχουν προσχωρήσει στη δη?οτική παράταξη του κυρίου Χιωτάκη). Ο αποκλεισ?ός της δη?οτικής παράταξης ??Συνεργασία Πολιτών Κηφισιάς?? σχεδόν απ? όλες τις επιτροπές του δή?ου. Αυθαίρετες και παράνο?ες αποφάσεις του δη?άρχου, χωρίς την έγκριση του δη?οτικού συ?βουλίου, όπως έγινε ?ε την κατασκευή του σταθ?ού ?εταφόρτωσης των απορρι??άτων ?έσα σε δη?όσια δασική έκταση, στην α? ζώνη του Κηφισού ποτα?ού, η οποία προστατεύεται από Προεδρικό Διάταγ?α και χωρίς να έχει απαντήσει ακό?α στις επί?ονες και συνεχείς ερωτήσεις που του θέτω εδώ και επτά χρόνια να κατονο?άσει τους χρη?ατοδότες του έργου. Ακό?α και οι ίδιοι οι συνεργάτες του κυρίου Χιωτάκη που κατεβαίνουν υποψήφιοι δή?αρχοι, αλλά και αυτοί που είχαν δηλώσει πρόθεση να κατέβουν, τον κατηγορούν για αυταρχική συ?περιφορά, για υπερσυγκεντρωτισ?ό και για αποφάσεις που παίρνει ?όνος του, χωρίς να τους υπολογίζει. Αυτά και πολλά αλλά, τα οποία πραγ?ατικά θα χρειάζονταν πολλές ώρες, χαρακτηρίζουν την ε?πειρία ?ου».

– Πού πιστεύετε ότι σκόνταψε το θέμα των συνεργασιών με άλλες ανεξάρτητες δημοτικές κινήσεις για την κατάρτιση ενωτικού ψηφοδελτίου;
«Επί δυο ?ήνες περίπου κάνα?ε ?ια ση?αντική προσπάθεια τρεις δη?οτικές παρατάξεις και ανεξάρτητα πρόσωπα να συ?φωνήσου?ε σε ένα πλαίσιο αρχών, το οποίο και τελικά καταφέρα?ε. Στο επό?ενο στάδιο της διαδικασίας εκλογής του επικεφαλής, δη?ιουργήθηκαν προβλή?ατα τα οποία δεν κατέστη δυνατόν να επιλυθούν, κυρίως λόγω της έλλειψης χρόνου και πιθανόν λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης. Παρά το γεγονός ότι δεν ?πορέσα?ε να καταλήξου?ε, αισθάνο?αι την ανάγκη να καλέσω και πάλι την κίνηση πολιτών να το ξανασκεφτεί και να έχου?ε κοινή κάθοδο στις δη?οτικές εκλογές».

– Θα δεχθείτε κομματική στήριξη, κυρίως από το Συνασπισμό, τον πολιτικό χώρο που κινούνται αρκετά μέλη σας; Πιστεύετε ότι οι πολίτες θα ψηφίσουν τελικά με πολιτικά ή με τοπικά, κυρίως, κριτήρια;
«Θα επαναλάβω αυτά που περιλα?βάνονται στη διακήρυξη της δη?οτικής παράταξης. Η συ?φωνία αρχών που κάνα?ε αφορά δυο δη?οτικές παρατάξεις και ανεξάρτητες προσωπικότητες, πέρα και έξω από κό??ατα, πέρα και έξω από τις όποιες κο??ατικές προτι?ήσεις των ?ελών. Εάν παρόλα αυτά κάποιο κό??α στηρίξει αυτήν την προσπάθεια, δεν συνεπάγεται κα?ία συ?φωνία και κανέναν όρο».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.