Η οικονομική απογραφή του Δήμου Κηφισιάς, ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα για το 2011 εισάγονται προς συζήτηση σε τρεις ειδικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, την ίδια μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας έγκρισής τους, την Πέμπτη 31 Μαρτίου κι ενώ η «Ν.Ε.» βρίσκεται επί του πιεστηρίου. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο πρώτος προϋπολογισμός του ενιαίου δήμου δεν θα έχει τη συναίνεση της αντιπολίτευσης και αναμένεται να εγκριθεί μόνο από την πλειοψηφία.
Το ύψος του ανέρχεται σε 116, 5 εκατ. ευρώ και παρουσιάζεται μειωμένος στο σύνολό του κατά 17,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με τους περσινούς προϋπολογισμούς των τριών πρώην Δήμων Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας και Εκάλης. Η πραγματικότητα, όμως, απέχει παρασάγγης από την «ευημερία» των αριθμών. Και αυτό διότι κατά την περσινή χρονιά τα έσοδα και των τριών πρώην δήμων μαζί, που μπόρεσαν να βεβαιωθούν, άγγιξαν μόλις το 44% του στόχου, τουτέστιν, 59 εκατ. ευρώ σε σύνολο 134,2 εκατ. ευρώ προϋπολογισθέντων. Ο απαιτήσεις του δήμου από ανείσπρακτες οφειλές, που αποτελούν διαφυγόντα έσοδα από παρελθόντα οικονομικά έτη, διαμορφώνονται συνολικά σε 22,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 1/3 θεωρούνται επισφαλείς απαιτήσεις, λόγω χρόνου παραγραφής τους.
Αντίστοιχη πορεία είχαν και τα έξοδα, ενώ σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (μέχρι 31/12/2011) του ενιαίου δήμου διαμορφώνονται σε 16,5 εκατ. ευρώ και οι μακροπρόθεσμες σε 6,5 εκατ. ευρώ. Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού κατά το 2010 έφτασαν το ποσό των 19,6 εκατ. ευρώ (21,2 εκατ. ευρώ προϋπολογιζόμενα για το 2011) και οι αμοιβές αιρετών και τρίτων το ποσό των 1,8 εκατ. ευρώ (1,95 εκατ. ευρώ προϋπολογιζόμενα το 2011), κάτι που σημαίνει πως οι συγκεκριμένες δαπάνες αποτελούν το 1/3 σχεδόν των πραγματικών δαπανών του ενιαίου δήμου.
Όπως έχει δηλώσει και σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ο δήμαρχος Κηφισιάς, Νίκος Χιωτάκης, «το τεχνικό πρόγραμμα θα είναι σφιχτό, δεν θα βαφτιστεί οραματικό ή διεκδικητικό, αλλά θα καταρτιστεί με βάση τι μπορούμε να κάνουμε». Σε αυτό το πλαίσιο, το τεχνικό πρόγραμμα για το 2011 θα έχει συνολικό ύψος 52,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 33,7 εκατ. ευρώ (10,4 εκατ. ευρώ δαπάνη από ίδιους πόρους και 23,3 εκατ. ευρώ από χρηματοδότηση ή αυτοχρηματοδότηση) αφορούν σε νέα έργα και μελέτες, ενώ 18,7 εκατ. ευρώ αφορούν σε συνεχιζόμενα (9,2 εκατ. ευρώ από τον δήμο και 9,5 εκατ. ευρώ από επιχορηγήσεις).
Σε ζοφερό οικονομικό περιβάλλον με τις περικοπές των δημοτικών πόρων, λόγω «Καλλικράτη» και μνημονίου, να έχουν ξεπεράσει το 30%, βάσει των στοιχείων που παραθέτει και η ΤΕΔΚΝΑ, με συνέπεια οι δήμοι να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις βασικές λειτουργικές τους ανάγκες, ο Δήμος Κηφισιάς θα επιχειρήσει φέτος να υλοποιήσει προϋπολογισμό ύψους 116,5 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο θα πρέπει να θεωρείται πλασματικό με βάση τα προαναφερόμενα, αλλά και τις επιδόσεις των τριών πρώην συνενωμένων δήμων κατά τα προηγούμενα έτη.

Η έκθεση απογραφής
Σύμφωνα με την έκθεση απογραφής για τους τρεις πρώην δήμους που έρχεται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο:
n Η συγκεντρωτική κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων του ενιαίου Δήμου Κηφισιάς, όπως προσδιορίσθηκε από την καταγραφή και αποτίμησή τους είναι η ακόλουθη με βάση την αξία κτήσης (σε παρένθεση η αναπόσβεστη αξία): Γήπεδα-οικόπεδα 32.751.871 ευρώ (32.751.871 ευρώ), κτήρια-εγκαταστάσεις κτηρίων-τεχνικά έργα 44.386.041 ευρώ (27.420.346 ευρώ), μηχανήματα 4.016.591 ευρώ (1.292.432 ευρώ), μεταφορικά μέσα 8.565.578 ευρώ (1.634.652 ευρώ), έπιπλα 4.489.254 ευρώ (939.737 ευρώ), κοινόχρηστα περιουσιακά στοιχεία 38.930.664 ευρώ (21.910.316 ευρώ), ασώματες ακινητοποιήσεις 2.845.222 ευρώ (594.695 ευρώ), πάγια περιουσιακά στοιχεία υπό κατασκευή (14.329.059 ευρώ).
n Τα υπό κατασκευή τεχνικά έργα του δήμου την 1/1/2011 ήταν συνολικού ύψους 8.084.191 ευρώ, ενώ οι απαλλοτριώσεις που πραγματοποιήθηκαν, αλλά δεν διαμορφώθηκαν οι χώροι ήταν της τάξεως των 5.118.599 ευρώ (αφορά μόνο στον πρώην Δήμο Κηφισιάς).
n Οι απαιτήσεις του δήμου που υπολογίστηκαν με βάση τις βεβαιωμένες και ανείσπρακτες οφειλές, οι οποίες προκύπτουν από τίτλους βεβαίωσης, ανέρχονται συνολικά σε 22.391.088 ευρώ και αναλυτικά επιμερίζονται στους τρεις πρώην δήμους: 12.057.773 ευρώ για τον Δήμο Κηφισιάς, 10.245.707 ευρώ για τον Δήμο Νέας Ερυθραίας και μόλις 87.609 ευρώ για τον Δήμο Εκάλης. Οι μεγαλύτερες απαιτήσεις για τον πρώην Δήμο Κηφισιάς προέρχονται από τέλη διαφήμισης (1.045.887 ευρώ), πρόστιμα αυθαιρέτων (2.842.502 ευρώ), έσοδα από παράνομη στάθμευση (3.346.664 ευρώ) και έσοδα από πρόστιμα 2-5% (1.138.508 ευρώ), ενώ για τον πρώην Δήμο Νέας Ερυθραίας από τέλη ύδρευσης (1.736.101 ευρώ), εισφορές λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικού σχεδίου (1.160.253 ευρώ) και πρόστιμα που αφορούν κυρίως σε διαφημιστικές πινακίδες (5.123.027 ευρώ). Εκτός από τις παραπάνω βεβαιωμένες απαιτήσεις, υπάρχουν και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις ύψους 447.115 ευρώ, για τις οποίες είχαν συνταχθεί χρηματικοί κατάλογοι, αλλά δεν είχαν αποσταλεί στην Ταμειακή Υπηρεσία. Ωστόσο, οι επισφαλείς απαιτήσεις που υπολογίστηκαν με βάση το χρόνο παραγραφής (πενταετία) ανέρχονται σε 7.649.046 ευρώ, τουτέστιν, στο 1/3 των συνολικών απαιτήσεων του ενιαίου δήμου.
n Τα χρηματικά διαθέσιμα του ενιαίου δήμου κατά την 1/1/2011 ανέρχονται συνολικά σε 1.390.260 ευρώ (1.353.361 ευρώ καταθέσεις σε τράπεζες και μόλις 36.899 ευρώ στο ταμείο) και επιμερίζονται σε 594.015 ευρώ για τον πρώην Δήμο Κηφισιάς, 537.004 ευρώ για τον πρώην Δήμο Νέας Ερυθραίας και 259.241 ευρώ για τον πρώην Δήμο Εκάλης. Στο συνολικό ποσό των χρηματικών διαθεσίμων περιλαμβάνονται και ανεξόφλητες επιταγές ύψους 155.823 ευρώ, τις οποίες δεν εμφανίστηκαν οι δικαιούχοι να εισπράξουν από την τράπεζα.
n Οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του δήμου από δάνεια σε πιστωτικούς οργανισμούς ανέρχονται συνολικά σε 7.104.254 ευρώ, εκ των οποίων 3.165.998 ευρώ αφορούν στον πρώην Δήμο Κηφισιάς, 3.283.726 ευρώ στον πρώην Δήμο Νέας Ερυθραίας και 654.529 ευρώ στον πρώην Δήμο Εκάλης.
n Εντός του 2010 είχαν πραγματοποιηθεί δαπάνες προσωπικού, οι οποίες δεν είχαν εξοφληθεί για διάφορους λόγους (δεν θεωρήθηκε το χρηματικό ένταλμα από τον επίτροπο, δεν πληρώθηκε από το ταμείο, δεν υπήρχαν επαρκή δικαιολογητικά κ.λπ.), ύψους 158.457 ευρώ, από τις οποίες ποσό ύψους 137.004 ευρώ αφορά στον Δήμο Κηφισιάς και ποσό 21.453 ευρώ αφορά στον Δήμο Νέας Ερυθραίας.
n Το συνολικό ποσό που οφείλει ο ενιαίος δήμος σε προμηθευτές και τρίτους (προμηθευτές παγίων, εργολάβους, προμηθευτές υλικών, προμηθευτές υπηρεσιών) ανέρχεται σε 14.617.236 ευρώ, εκ των οποίων, ποσό 8.710.068 ευρώ αφορά στον πρώην Δήμο Κηφισιάς, 4.985.931 ευρώ στον πρώην Δήμο Νέας Ερυθραίας και 921.237 ευρώ στον πρώην Δήμο Εκάλης. Από το ανωτέρω ποσό, 323 εντάλματα ύψους 3.567.019 ευρώ είχαν ενταλματοποιηθεί ή και θεωρηθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ 45 εντάλματα ύψους 220.828 ευρώ είχαν εκκαθαριστεί και δεν είχαν θεωρηθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Τα παραπάνω εντάλματα δεν εξοφλήθηκαν στους δικαιούχους λόγω οικονομικής αδυναμίας ή λόγω μη θεώρησης από τον επίτροπο, όπως και λόγω μη επαρκών δικαιολογητικών.
Οι συνολικές υποχρεώσεις του δήμου διαχωρίζονται σε βραχυπρόθεσμες (μέχρι 31/12/2011) ύψους 16.517.741 ευρώ και μακροπρόθεσμες ύψους 6.483.098 ευρώ. Τέλος, οι υποχρεώσεις του δήμου προς την εφορία για οφειλές ποσών που έχει παρακρατήσει από το προσωπικό ή τρίτους ανέρχονται σε 227.134 ευρώ, ενώ οι οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία ανέρχονται συνολικά σε 891.688 ευρώ.

Προηγούμενο άρθροΚαταγγελίες κατοίκων για «Super Θ»
Επόμενο άρθροΒασίλης Ξυπολυτάς: «Αν δεν δουν διαφορές οι δημότες, δεν θα είμαι εγώ σε αυτήν τη θέση»

2 ΣΧΟΛΙΑ

 1. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ.
  Εύλογα μπορεί κάποιος να ρωτήσει: Τι σχέση έχει ο Τύπος με τα? φυτά και τα άνθη. Και όμως έχει.
  “Κ Α Λ Ο Π Ι Α Σ Μ Α” για καλύτερη μεταχείρηση.
  Πράγματι είναι Δωρεάν η Εφημερίδα;
  Δεν νομίζω.

 2. Αγαπητέ,
  Η “Νέα Ερυθραία κάθε Εβδοιμάδα” ΔΕΝ είναι και ΟΥΤΕ ΠΟΤΕ ήταν ΔΩΡΕΑΝ. Προφανώς δεν θεωρείται ότι αξίζει τον κόπο να δίνεται ένα ευρώ την εβδομάδα για να ενημερώνεστε. Προφανώς δεν γνωρίζετε ότι η “Ν.Ε.” είναι η μόνη τοπική εφημερίδα στην Αττική που ΔΕΝ διατίθεται δωρεάν. Όσο για το δωρεάν περίπτερο, η αλήθεια είναι ότι έχετε δίκιο. Τι σχέση έχουμε με τα φυτά; (Δείτε σχετικό άρθρο) Αν τώρα έχετε διαπιστώσει ότι καλοπιάζουμε τους διοικούντες να μας το δείξετε. Γιατί δεν το έχουμε κάνει εδώ και 9 χρόνια κυκλοφορίας μας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.