386_simvasiouxoi

Την πρόσληψη 262 συμβασιούχων υπαλλήλων προγραμματίζει για το 2013 ο Δήμος Κηφισιάς και τα Νομικά του Πρόσωπα, για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγµατοποίηση συγκεκριµένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραµµάτων.  Την ίδια στιγμή, 160 συμβασιούχοι προηγούμενων ετών εξασφάλισαν, διά της δικαστικής οδού και με προσωρινές διαταγές, την παραμονή στην εργασία τους σε διάφορες υπηρεσίες, κάτι που σαφώς αποδυναμώνει το αίτημα του Δήμου για την πρόσληψη νέων.

Η αποστολή των παραπάνω αιτημάτων αποφασίστηκε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς, την Παρασκευή 15 Μαρτίου, έπειτα από εξαιρετικά επείγον έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών προς τους γενικούς γραµµατείς Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, με θέμα τον προγραμματισμό προσλήψεων και με καταληκτική ημερομηνία στις 29 Μαρτίου. Πρόκειται για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2013 και για την απασχόληση αναδόχων (συμβάσεις μίσθωσης έργου).

Σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠΕΣ, οι περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή σύναψης συµβάσεων έργου, για τις οποίες απαιτείται αποστολή αιτήµατος από τους φορείς της αυτοδιοίκησης, προκειµένου να λάβουν έγκριση είτε από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, είτε µε την έκδοση Κοινής Απόφασης των υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονοµικών, είναι οι εξής:

α) Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε συµβάσεις µέγιστης διάρκειας οκτώ ή προκειµένου για παιδικούς σταθµούς, έντεκα µηνών για την κάλυψη παροδικών αναγκών ή έως ένα έτος µε δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον πρόκειται για συµβάσεις στο πλαίσιο της υλοποίησης κοινοτικών ή λοιπών συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων. Σηµειωτέον ότι έγκριση απαιτείται και για την ανανέωση των συµβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο υλοποίησης προγραµµάτων, εφόσον παρέχεται τέτοια δυνατότητα από τις κείµενες διατάξεις (άρθρο 21 παρ.3 του ν.2190/1994 όπως ισχύει).

β) Συµβάσεις µίσθωσης έργου µέγιστης διάρκειας ενός έτους.

γ) Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µέγιστης διάρκειας σύµβασης οκτώ µηνών, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητα, φωτισµός, ύδρευση κ.λπ.).

δ) Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και συµβασιούχοι µίσθωσης έργου, αµειβόµενοι αποκλειστικά από έσοδα προερχόµενα από αντίτιµο που εισπράττει ο φορέας για την παροχή της συγκεκριµένης υπηρεσίας στους ωφελούµενους (π.χ. δηµοτικά ωδεία), στο πλαίσιο αποστολής αιτημάτων του Δήμου Κηφισιάς και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2013.

Ο προγραμματισμός των προσλήψεων συμβασιούχων και η αποστολή των σχετικών αιτημάτων αποφασίστηκαν κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς. Ο επικεφαλής της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Νίκος Σφαντός, τα καταψήφισε, κάνοντας λόγο για «αδιέξοδη πολιτική ανανέωσης του προσωπικού στους δήμους κάθε δυο, τέσσερις και οκτώ μήνες, στην οποία πρέπει να αντιταχθούν τα συλλογικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ζητώντας προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μόνιμες σχέσεις εργασίας με σταθερά εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα». Η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ΠΟΛΗ ΦΩΣ, Αγγελική Συνοδινού, αλλά και ο δημοτικός σύμβουλος Σπύρος Βαράγκης, ψήφισαν κατά μόνο για το θέμα του προγραμματισμού προσλήψεων στο ΝΠΔΔ Αθλητισμού και Πολιτισμού «Δημήτριος Βικέλας».

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε ο δήμαρχος Νίκος Χιωτάκης, «πάντα οι αιτήσεις είναι περισσότερες και μετά έρχονται οι περικοπές για να φτάσουμε σε ένα κανονικό επίπεδο προσλήψεων συμβασιούχων». Το φετινό προγραμματισμό του Δήμου, αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά οι προσωρινές διαταγές που βγήκαν, μέχρι να εκδικαστούν οι κύριες αγωγές, για την παραμονή 160 συμβασιούχων στην εργασία τους, οι 120 εκ των οποίων απασχολούνται στην υπηρεσία Καθαριότητας. Οι εργαζόμενοι, που οι συμβάσεις τους έχουν λήξει και δεν καλύπτονταν νομοθετικά για τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών στον Δήμο, προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, διεκδικώντας με αγωγές να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου.

 Ποιες κατηγορίες εργαζομένων ζητεί ο Δήμος Κηφισιάς

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τα αιτήματα του Δήμου Κηφισιάς και των Νομικών Προσώπων του για την πρόσληψη συμβασιούχων, προβλέπονται:

Ενενήντα θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών ανταποδοτικού χαρακτήρα, που κατανέμονται ως εξής: 62 εργάτες καθαριότητας, 15 οδηγοί, 4 χειριστές σαρώθρων και σκαπτικών μηχανημάτων, 4 υδραυλικοί, 2 ηλεκτρολόγοι και 1 μηχανοτεχνίτης αυτοκινήτων, που θα κατανεμηθούν σε δυο φάσεις (46+44).

Σαράντα πέντε θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 11 μηνών για τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής», ως εξής: 16 Τ.Ε. βρεφονηπιοκόμοι, 17 Υ.Ε. βοηθοί παιδαγωγών, 1 Δ.Ε. μάγειρας, 2 Υ.Ε. βοηθοί μαγείρων, 2 Υ.Ε. καθαριστριών. Επίσης, προβλέπονται για τους Παιδικούς Σταθμούς 41 συμβάσεις μίσθωσης έργου ετήσιας διάρκειας με ειδικότητες: 4 Π.Ε. ψυχολόγοι, 10 Π.Ε. παιδαγωγοί, 1 παιδίατρος, 4 Δ.Ε. δάσκαλοι χορού, 2 Δ.Ε. θεατρολόγοι, 18 Δ.Ε. καλλιτέχνες για δημιουργική απασχόληση και 2 Δ.Ε. μουσικοί.

Δυο συμβάσεις μίσθωσης έργου ετήσιας διάρκειας στο Πνευματικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονήσου της Ερυθραίας με ειδικότητες 1 Δ.Ε. μουσικός χορωδίας και 1 Δ.Ε. δάσκαλος ελληνικών χορών.

Πενήντα εννέα συμβάσεις μίσθωσης έργου ετήσιας διάρκειας για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στο ΝΠΔΔ Αθλητισμού και Πολιτισμού «Δημήτριος Βικέλας» ως εξής: 30 Π.Ε. πτυχιούχοι φυσικής αγωγής με ειδικότητες ναυαγοσωστικής, τένις, αεροβικής, ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής, ομαδικών αθλημάτων, μαζικού αθλητισμού, 1 Τ.Ε. νοσηλευτής, στο πλαίσιο του προγράμματος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού «Άθληση για όλους» και, επίσης, 2 Π.Ε. μαέστροι, 2 Δ.Ε. χοροδιδάσκαλοι, 1 Δ.Ε. σκηνοθέτης, 1 Τ.Ε. μηχανικός, 1 Δ.Ε. δάσκαλος εφαρμοσμένων τεχνών, 4 Δ.Ε. μουσικοί, 1 Δ.Ε. καλλιτεχνικός διευθυντής, 1 Δ.Ε. ζωγράφος, 2 Δ.Ε. καθαρίστριες, 2 Δ.Ε. φύλακες, 10 Δ.Ε. οδηγοί, 1 Τ.Ε. λογιστής.

Οκτώ συμβάσεις μίσθωσης έργου ετήσιας διάρκειας στο ΝΠΔΔ «Κοινωνική Μέριμνα Κηφισιάς» με ειδικότητες: 1 Π.Ε. για ευρωπαϊκά προγράμματα, 1 Π.Ε. κοινωνιολόγος, 1 Π.Ε. οικονομολόγος, 2 κοινωνικοί λειτουργοί, 1 Π.Ε. εκπαιδευτικός για ενισχυτική διδασκαλία, 1 Τ.Ε. φυσιοθεραπευτής, 1 καθαρίστρια.

Δεκαεφτά θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών στο ΝΠΔΔ «Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς» με ειδικότητες 8 Υ.Ε. εργάτες καθαρισμού κήπων και αλσών, 8 Υ.Ε. τεχνίτες κηπουροί, 1 κλητήρας.

του Γιώργου Κανελλόπουλου από το amarysia.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.