giannoy_petros.jpg

Είναι φανερό ότι η έννοια της ολοκληρωμένης διαχείρισης του νερού αγνοείται και ο βασικός λόγος είναι ότι η διοίκηση, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε πολλές τοπικές κοινωνίες στη χώρα μας, έχει την εσφαλμένη εντύπωση ότι το νερό, που υπάρχει στα γεωγραφικά όρια του δήμου ανήκει στους κατοίκους του.Πράγματι στο παρελθόν κάτοικοι μόχθησαν για να υδροδοτήσουν τα χωριά τους. Το ίδιο συνέβη και στη Ν. Ερυθραία. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν κομμάτι της ιστορικής μνήμης κάθε τοπικής κοινωνίας, που εύλογα, έως ένα βαθμό, δημιουργούν μια ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση, όταν συζητάμε το πρόβλημα του νερού.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ
Με την οδηγία 2000/60 η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έθεσε το πλαίσιο εφαρμογής μέτρων για την προστασία όλων των υδάτινων συστημάτων της Κοινότητας. Στόχος και σκοπός της είναι η υιοθέτηση μιας νέας πολιτικής πρακτικής και νομοθεσίας που διαμορφώνει μια διαφορετική αντίληψη ζωής:

 • Με περιορισμό στην κατανάλωση
 • Με αυστηρό έλεγχο στη ρύπανση
 • Με ανάκτηση του κόστους για το νερό

Για να πετύχει όλα τα παραπάνω επιβάλει τη διαχείριση σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού με συντονισμό όλων των χρήσεων του νερού.
Η χώρα μας με το Νόμο 3199/2003 και το Π.Δ. 51/2007, προσάρμοσε την Ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία πλαίσιο. Σύμφωνα με αυτή θα πρέπει μέχρι το τέλος του 2009 να έχει εγκριθεί το σχέδιο διαχείρισης σε κάθε λεκάνη απορροής. Μέχρι το 2010 θα πρέπει να έχουν γίνει οι αναλύσεις για την ανάκτηση του κόστους τιμολόγησης και κοστολόγησης των υπηρεσιών ύδατος. Καταληκτική ημερομηνία είναι το 2015 όπου είναι υποχρεωμένα τα κράτη μέλη μέσα από διαδοχικές φάσεις προγραμμάτων και δράσεις να επιτύχουν την «καλή» ποιοτική κατάσταση των υδάτων, έτσι όπως αυτή ορίζεται χημικά και βιολογικά στην Οδηγία.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ
ΣΤΗ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ

Ο δήμος Ν. Ερυθραίας αναπτύσσει «πρόταση Στρατηγικού Σχεδιασμού» και δαπανά 290.000 ευρώ για επεκτάσεις του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης ( Απολογισμός πεπραγμένων δημοτικής αρχής 2008 /εφημερίδα δήμου αρ. φύλλου 9 Ιούλιος 2009 σελ 11,12,13).
Για να αντιληφθεί κανείς πόσο εσφαλμένη είναι η ανάπτυξη της συγκεκριμένης πρότασης θα περιγράψουμε ένα ισοδύναμο παράδειγμα: Το ΥΠΕΧΩΔΕ εκπονεί μελέτη για το κυκλοφοριακό πρόβλημα του νομού Αττικής. Για το σκοπό αυτό έχουν συσταθεί επιτροπές και συνεργάζεται με τους εμπλεκόμενους δήμους και Νομαρχίες. Την ίδια περίοδο ο δήμος της Ν. Ερυθραίας αναπτύσσει «πρόταση Στρατηγικού Σχεδιασμού» για να ρυθμίσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Ελ. Βενιζέλου.
Ας δούμε όμως τα επιχειρήματα που κατάθεσε η διοίκηση για να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη πρόταση. Στο ίδιο λοιπόν φύλλο διαβάζουμε ότι την απόφαση της αυτή την στηρίζει σε γνωμοδότηση της ΟΚΕ ( Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας) σχετικά με τους υδάτινους πόρους.
Αυτά που προτείνει η ΟΚΕ (oke.gr) και τα οποία η διοίκηση επικαλείται ως επιχειρήματα ( master plan κ.λπ ) σημείο αναφοράς έχουν ένα ολόκληρο υδατικό διαμέρισμα και όχι φυσικά ένα δήμο. Όταν η ΟΚΕ προτείνει ίδρυση ενιαίου φορά διαχείρισης Υδάτων εννοεί την ανάγκη ενοποίησης φορέων, που έχουν δημιουργηθεί με την υφιστάμενη νομοθεσία σε εθνικό και περιφερικό επίπεδο και όχι φυσικά την κατάργηση της ΕΥΔΑΠ, όπως αναφέρατε στον δημόσιο απολογισμό σας κ. δήμαρχε!

ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ
Η υπεράντληση των υπόγειων νερών στο δήμο της Ν. Ερυθραίας μπορεί για παράδειγμα να έχει ως  συνέπεια την πτώση της στάθμης των υπόγειων νερών στη Ν Μάκρη. Η τελευταία θα έχει ως αποτέλεσμα την είσοδο θαλάσσιου νερού και την υφαλμήρωση του νερού της περιοχής. Αυτό μπορεί να μην μας αφορά.
Η πιθανή μεταφορά ρύπων, που μπορεί να μολύνουν το «νερό μας» από τη Βοιωτία, μάλλον θα μας αφορά.
Εκείνο που θα συμβεί σίγουρα και μας αφορά άμεσα είναι ότι θα υποχρεωθούμε το 2010 να ανακτήσουμε το κόστος τιμολόγησης και κοστολόγησης των υπηρεσιών ύδρευσης έτσι όπως ορίζει ο νόμος. Πράγμα που σημαίνει ότι θα κληθούμε να πληρώσουμε όχι μόνο το νερό που πίνουμε, αλλά και αυτό που χάνεται στο δίκτυο και αυτό που θα αντλείται από τη νέα γεώτρηση όπως αναγγείλατε στον απολογισμό σας για να ποτίζεται  ο χλοοτάπητας του γηπέδου κ. δήμαρχε!
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι σημαντικός ιδιαίτερα στο επίπεδο διαχείρισης της προσφοράς και εξειδίκευσης χρήσεων του νερού, που πρέπει να υπαγορεύονται επιτακτικά από το δημόσιο συμφέρον και να τηρούν τις αρχές της αειφορίας και της ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΟΚΕ). Για το σκοπό αυτό άλλωστε η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων προτρέπει τους δήμους μέχρι το 2009 να έχουν ολοκληρώσει τις παρακάτω ενέργειες:

 • Να απογράψουν τα έργα υδροληψίας, τα υδατικά συστήματα που ήδη χρησιμοποιούν, των πηγών των γεωτρήσεων και των υγροτόπων
 • Να οριοθετήσουν τις ημερήσιες ποσότητες για κάλυψη των αναγκών χρήσεων στα όρια των Δημ. Διαμερισμάτων (πραγματικές τιμές)
 • Να εντοπίσουν και να προτείνουν νέους υδροφόρους καλής ποιοτικής κατάστασης για χρήση σε μελλοντική περίοδο αναγκών
 • Να αποτυπώσουν τις περιοχές όπου οι υδροφόροι είναι είτε ποσοτικά ελλειμματικοί είτε κακής ποιοτικής κατάστασης
 • Να καταγράψουν όλες τις εν δυνάμει ρυπαντικές δραστηριότητες και τα σημεία εκπομπής τους στα υδατικά συστήματα
 • Να διενεργούν συστηματικούς υδροχημικούς ελέγχους όλων των σημείων υδροληψίας και όσων προκαλούν υποβάθμιση της ποιότητας
 • Να διερευνήσουν τις οικονομικές επιπτώσεις στις πιο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και να προτείνουν μέτρα  προσαρμογής
 • Να ενημερώνουν τους πολίτες για τα προβλήματα και να συμμετέχουν στις επιτροπές για τα σχέδια διαχείρισης, με προτάσεις και δεδομένα πραγματικά και επίκαιρα.
 • Η νομοθεσία προβλέπει τα οικονομικά κίνητρα και τα μέσα (κυρώσεις, τιμολόγηση) για την ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος, οι χρήστες και οι ρυπαντές θα συμβάλουν οικονομικά ώστε το 2010 σε κάθε λεκάνη απορροής να έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των σχεδίων.
 • Αντί όλων των παραπάνω οι διοικήσεις του δήμου της Ν. Ερυθραίας έχουν καταφέρει :
 • Να έχουν μια ανταποδοτική υπηρεσία, όπως είναι η υπηρεσία ύδρευσης, ζημιογόνο
 • Να εισπράττουν τα μισά από τα βεβαιωθέντα έσοδα από το νερό, σύμφωνα με τον οικονομικό απολογισμό του 2007.
 • Να αποπληρώνουμε δάνειο 1.300.000 ευρώ για χρέη στην ΕΥΔΑΠ.
 • Να ταλαιπωρούν τους πολίτες (όσους πληρώνουν) με παράλογους λογαριασμούς
 • Να παρέχουν νερό μέτριας ποιότητας.

Η υπηρεσία ύδρευσης του δήμου μας, αν και ανταποδοτική, είναι ζημιογόνος. Το τιμολόγιο του νερού σε πολλές περιπτώσεις ήδη φθάνει ή και ξεπερνά το αντίστοιχο της ΕΥΔΑΠ. Κατά τη γνώμη μου ο εκσυγχρονισμός της υπηρεσίας και η άσκηση ουσιαστικής τιμολογιακής πολιτικής καθιστούν από μόνα τους ανέφικτη τη διαχείριση του δικτύου από το δήμο. Μια απλή μελέτη, κόστους μικρότερου των 10.000 ευρώ που η παράταξη «Πολίτες» και ο Γιάννης Τσαγκάρης έχουν ζητήσει ήδη από τις αρχές του 2007, αρκεί για να αποτυπωθεί η κατάσταση στην υπηρεσία ύδρευσης και να είμαστε ως δήμος συνεπείς σε αυτά που οφείλουμε ουσιαστικά να πράξουμε.
Είναι φανερό ότι η έννοια της ολοκληρωμένης διαχείρισης του νερού αγνοείται και ο βασικός λόγος είναι ότι η διοίκηση, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε πολλές τοπικές κοινωνίες στη χώρα μας, έχει την εσφαλμένη εντύπωση ότι το νερό, που υπάρχει στα γεωγραφικά όρια του δήμου ανήκει στους κατοίκους του. Πράγματι στο παρελθόν κάτοικοι μόχθησαν για να υδροδοτήσουν τα χωριά τους.
Το ίδιο συνέβη και στη Ν. Ερυθραία. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν κομμάτι της ιστορικής μνήμης κάθε τοπικής κοινωνίας, που εύλογα, έως ένα βαθμό, δημιουργούν μια ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση, όταν συζητάμε το πρόβλημα του νερού.
Όμως  καθήλωση σε συναισθηματισμούς και πολιτικές αποφάσεις που δεν βασίζονται σε μια σειρά ορθολογικών επιχειρημάτων, αλλά σε ιδεολογήματα και παρερμηνείες, έχουν σοβαρές και θα έχουν στο άμεσο μέλλον σοβαρότερες επιπτώσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.