Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016, στις 19:00, στην αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» του δημαρχείου Κηφισιάς (Διονύσου & Μυρσίνης).

Στην ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Αίτημα για δημιουργία 4ης Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς.
 2. Επί των αποφάσεων: α) με αριθ. 95/2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων για την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων έτους 2017 στις Δημοτικές Ενότητες Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας και Εκάλης του Δήμου Κηφισιάς (άρθρο 83, παρ. 1 εδαφ. γ του Ν. 3852/2010) και β) με αριθμ. 623/2016 της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό συντελεστών τελών κοινόχρηστων χώρων για το 2017 στον Δήμο Κηφισιάς.
 3. Επί της υπ΄ αριθμ. …./2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής α) περί επιβολής ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού, καθορισμός συντελεστή αυτού, ανά κατηγορία υπόχρεων (κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι κ.λπ.) β) περί επιβολής φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, καθορισμός συντελεστή αυτού και γ) περί προσδιορισμού συντελεστή ΤΑΠ, για το οικ. έτους 2017.
 4. Επί της υπ΄ αριθμ. 96/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά τον καθορισμό κοινοχρήστων χώρων για υπαίθρια διαφήμιση, ετών 2017-2019 (άρθρο 83, παρ. 1 εδαφ. γ του Ν. 3852/2010).
 5. Επί της υπ΄ αριθμ. 638/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά τον καθορισμό Τροφείων στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για το οικονομικό έτος 2017.
 6. Επί της υπ΄ αριθμ. 639/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί επιβολής και καθορισμού συντελεστών Τελών & Δικαιωμάτων Ύδρευσης οικονομικού έτους 2017.
 7. Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Μελέτες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς».
 8. Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Εκπόνηση Τεχνικών Μελετών για την προσθήκη στατικώς ανεξαρτήτου κτηρίου αιθουσών 1ου Δημοτικού Σχολείου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας».
 9. Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Εκπόνηση Τεχνικών Μελετών για τη στερέωση και αποκατάσταση διατηρητέου 1ου Δημοτικού Σχολείου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας».
 10. Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη των ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων του αθλητικού πάρκου στην Κάτω Κηφισιά».
 11. Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη του κολυμβητηρίου επί των οδών Γ. Λύρα & Φραγκοπούλου Κάτω Κηφισιά».
 12. Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη Κυκλοφοριακής πρόσβασης και διευθέτηση χώρων στάθμευσης στο Αθλητικό Κέντρο στην περιοχή Τριγώνου Φραγκοπούλου στον Δήμο Κηφισιάς».
 13. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Δευτερεύον αποχετευτικό δίκτυο Δημοτικής Ενότητας Εκάλης Δήμου Κηφισιάς» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.
 14. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων στην περιοχή Αδάμες του Δήμου Κηφισιάς».
 15. Ορισμός νέου επιστημονικού υπεύθυνου και συντονιστή εκ μέρους του Δήμου στο πρόγραμμα «Στέγαση και επανένταξη» (υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) που υλοποιεί ο Δήμος Κηφισιάς.
 16. Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου χωρίς χρέωση, που περικλείεται από τους δρόμους Σεβδικίου – Τατοΐου – Χρήστου Νέζερ και Σκουφά στη Νέα Ερυθραία, για την πραγματοποίηση αγοράς προϊόντων χωρίς μεσάζοντες, το Σάββατο 05-11-2016.
 17. Έγκριση δαπάνης ύψους 640,00 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016.
 18. Λήψη απόφασης α) επί της αναγκαιότητας προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των δικαιούχων υπαλλήλων του Δήμου για το έτος 2016 συνολικής δαπάνης (με ΦΠΑ) 150.000,00 ευρώ και β) έγκριση εκκίνησης της διαδικασίας διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
 19. Έγκριση δαπάνης ύψους 2.138,40 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης για τη διοργάνωση και διεξαγωγή εργαστηρίου νεανικής επιχειρηματικότητας και εκδήλωση για την προώθησή της στο πλαίσιο  της παγκόσμιας εβδομάδας για την επιχειρηματικότητα, σε βάρος του Κ.Α. 15.6473.01 με τίτλο «Έξοδα διοργάνωσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ημερίδων ενεργειών για την αντιμετώπιση της ανεργίας», που έχει διαμορφωθεί στο ύψος των  20.000,00 ευρώ για το έτος 2016.
 20. Έγκριση συμμετοχής δημοτικών συμβούλων στο τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί  1 – 3 Δεκεμβρίου 2016 στη Θεσσαλονίκη και ψήφιση – διάθεση πίστωσης.
 21. Παραχώρηση εκμετάλλευσης της χρήσης του Άλσους Κηφισιάς από τον Δήμο Κηφισιάς στο ΝΠΔΔ «Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς».
 22. Επί της 62/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Ερυθραίας που αφορά την παραχώρηση χρήσης Βίλας Μπότση προς το «Πνευματικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονήσου της Ερυθραίας».
 23. Έγκριση 2ης παράτασης του έργου: «Επισκευή – συντήρηση βίλας Μιχλ».
 24. Επί της υπ΄ αριθ. 74/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. Γ 916 – (Αθλητικός πυρήνας επί των οδών Γ. Λύρα  & Φραγκοπούλου, Π.Δ. 24-01-1992 / ΦΕΚ 127Δ΄/707-02-1992).
 25. Επί της υπ΄ αριθ. 75/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τη μετατόπιση περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λ. Κηφισιάς και Παπαδιαμάντη.
 26. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 471/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για επανέγκριση της υπ΄ αριθμ. 317/2011 απόφασης του  Δ.Σ. που αφορά την Κανονιστική Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Δήμο Κηφισιάς (Δ.Ε. Κηφισιάς και Ν. Ερυθραίας), σύμφωνα με το άρθρο 79, παρ. 2 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα  Ν.3463/06.
 27. Έγκριση κανονισμού Λειτουργίας των Συνοικιακών Συμβουλίων του Δήμου Κηφισιάς.
 28. Έγκριση αποζημίωσης επικείμενων ποσού 1.052,50 ευρώ της περιοχής ΒΙ.ΠΑ., στο Ο.Τ. 40 επί της οδού Καβαλιεράτου στην Κηφισιά, με δικαιούχο την κ. Ιωάννου Ζωή.
 29. Επί της 595/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την αμοιβή του δικηγόρου Βαρνάβα  Αλέξανδρου.
 30. Επί αιτήματος για επιστροφή ποσού 50,00 ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
 31. Επί αιτήματος για επιστροφή ποσού 1.438,65 ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος για σύνδεση ακινήτου με το αποχετευτικό δίκτυο.
 32. Επί αιτήματος για επιστροφή ποσού 1.500,00 ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
 33. Επί αιτήματος για επιστροφή ποσού 2.344,44 ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
 34. Επί αιτήματος για επιστροφή ποσού 1.278,80 ευρώ από δαπάνη κατασκευής εξωτερικής διακλάδωσης (Ν.Δ. 318/1969 άρθρο 26).
 35. Επί αιτήματος για διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας ετών 2013 και 2014 ποσού 1.114,94 ευρώ με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις, λόγω ηλεκτροδότησης του ακινήτου.
 36. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 398,23 ευρώ προσαυξήσεων ληξιπρόθεσμης οφειλής από παραβάσεις ΚΟΚ.
 37. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 125,83 ευρώ προσαυξήσεων ληξιπρόθεσμης οφειλής από παραβάσεις ΚΟΚ.
 38. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 243,98 ευρώ προσαυξήσεων ληξιπρόθεσμης οφειλής από ύδρευση Ν. Ερυθραίας.
 39. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 752,81 ευρώ προσαυξήσεων ληξιπρόθεσμης οφειλής από ΠΟΕ, Δ.Τ. και δαπάνες κατασκευής Δημοτικής Ενότητας Εκάλης.
 40. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 3.641,43 ευρώ από τους 929/2015 και 953/2015 χρηματικούς καταλόγους.
 41. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 281,99 ευρώ προσαυξήσεων ληξιπρόθεσμης οφειλής από παραβάσεις ΚΟΚ.
 42. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 66,80 ευρώ προσαυξήσεων ληξιπρόθεσμης οφειλής από ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου και ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Ν. Ερυθραίας.
 43. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 529,33 ευρώ προσαυξήσεων ληξιπρόθεσμης οφειλής από εισφορά σε χρήμα στην περιοχή ΒΙΠΑ ετών 2013-2016.
 44. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 470,68 ευρώ προσαυξήσεων ληξιπρόθεσμης οφειλής από κατασκευή αγωγού αποχέτευσης της Δημοτικής Ενότητας Ν. Ερυθραίας.
 45. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 1.110,86 ευρώ προσαυξήσεων ληξιπρόθεσμης οφειλής από εισφορά σε χρήμα και κατασκευή αγωγού αποχέτευσης.
 46. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 1.260,44 ευρώ προσαυξήσεων ληξιπρόθεσμης οφειλής από παραβάσεις ΚΟΚ.
 47. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 420,51 ευρώ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.
 48. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού ύψους 3.000,00 ευρώ από τον χρηματικό κατάλογο 988/2016 και επαναβεβαίωση στον Χ.Κ. 1000/2016.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.