Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017, στις 19:30, στην αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» στο δημαρχείο (Διονύσου & Μυρσίνης 2, Κηφισιά).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Συμπλήρωση της υπ΄ αρ. 443/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου Κηφισιάς (ΦΕΚ 2998/Β΄/1-9-2017).
 2. Ορθή επανάληψη της υπ΄ αρ.  642/2017 απόφασης του Δ.Σ., η οποία αφορά την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Κηφισιάς και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού, οικ. έτους 2017.
 3. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας (αντιμετώπιση επειγουσών και σοβαρών αναγκών).
 4. Μίσθωση ακινήτου για στέγαση παιδικού σταθμού με τη διαδικασία της απευθείας μίσθωσης (παρ.1 άρθρου 194 Ν.3463/2006).
 5. Λήψη απόφαση περί απευθείας αγοράς ή μη ακινήτου εντός του Ο.Τ. 737, επί της οδού Αγίου Νεκταρίου στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς.
 6. Επί της 87/2017 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς», που αφορά την έγκριση τροποποίησης της συστατικής πράξης.
 7. Επί της 5/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε «Αμφιδρόμηση της οδού Πελοποννήσου στην περιοχή των Αδαμών στην Κηφισιά, σε όλο το μήκος της, με προτεραιότητα αυτής έναντι των καθέτων σε αυτήν οδών».
 8. Επί της 60/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη συμβολή των οδών Ανθείας και Καλλιρρόης στην Εκάλη».
 9. Επί της 102/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την λήψη απόφασης για τον επαναπροσδιορισμό θέσεων και ημερομηνιών λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς στην Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας.
 10. Επιχορήγηση ποσού 2.000 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6739.09 στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.
 11. Έγκριση για παραχώρηση χώρου από τον Δήμο Κηφισιάς στο ΝΠΔΔ «Κοινωνική Μέριμνα» για την υλοποίηση του Κοινωνικού Συσσιτίου.
 12. Έγκριση διαδικασίας και κριτηρίων καταβολής για το επίδομα απόρων κατοίκων Δήμου Κηφισιάς περιόδου Χριστουγέννων 2017.
 13. Έγκριση δαπάνης ύψους 943,94 ευρώ από τη συμφωνία πλαίσιο που έχει εγκριθεί με την υπ΄ αρ. 324 ΑΔΣ σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων», που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 10.000,00 ευρώ για το έτος 2017.
 14. Έγκριση συμμετοχής της υπαλλήλου του Δήμου κας Μαρίας Κανελλοπούλου στο συνέδριο «Φροντίδα ηλικιωμένων – Η αναγκαιότητα προώθησης της ευδοκίμου γήρανσης» που θα πραγματοποιηθεί στην Αρχαία Ολυμπία, στο ξενοδοχείο Olympic Village Inn από 20-22 Οκτωβρίου 2017.
 15. Έγκριση δαπάνης ύψους 2.100,00 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης  σε βάρος του Κ.Α. 10.6235.03  με τίτλο «Μισθώματα μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού», που έχει προϋπολογισθεί στο ύψος των 8.000,00 ευρώ για το έτος 2017.
 16. Οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας «Προμήθεια εξυπηρετητών (servers) – λογισμικού του Δήμου Κηφισιάς».
 17. Έγκριση αλλαγής χρήσης από κατοικία σε Πολιτιστικό Κέντρο ακινήτου, επί της οδού Διονύσου 62, Ο.Τ. 215, στην Κηφισιά.
 18. Έγκριση αλλαγής χρήσης από κατοικία σε κτήριο γραφείων διατηρητέου κτηρίου, επί των οδών Τατοΐου 29 & Νικολάου 2, Ο.Τ. 160, στην Κηφισιά.
 19. Έγκριση αναγκαιότητας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των έργων με τίτλους: α) Αποπεράτωση του κτηρίου της αποθήκης της Αρχαιολογικής Συλλογής στο τρίγωνο Φραγκοπούλου, προϋπολογισμού 130.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) και Κ.Α. 30.7331.15 β) Επισκευή και Αποπεράτωση κλειστού Αθλητικού προπονητηρίου «Βαρδαξής» Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας Δήμου Κηφισιάς, προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ και Κ.Α 30.7331.23 γ) Επισκευές – Συντηρήσεις σχολικών κτηρίων, προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ και Κ.Α 30.7331.13.
 20. Επί της υπ΄ αρ. 38/2017 μελέτης του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις κτηρίων “Μελίνα Μερκούρη” και “Αλέξης Στουδίτης”» προϋπολογισμού 22.483,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), για έγκριση αναγκαιότητας και καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού 22.483,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α 30.7331.28 και ορισμό επιτροπής κλήρωσης μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος κληρώσεων (ΚΗΣΚ).
 21. Επικαιροποίηση της με αρ. 497/ 26-11-2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία επικαιροποιήθηκε η επανεπιβολή της αρθρείσας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 207 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δ.Ε Νέας Ερυθραίας και η εγγραφή σε εξειδικευμένο κονδύλιο απαιτούμενη δαπάνη 555.906,73 ευρώ στους δικαιούχους.
 22. Έγκριση αποζημίωσης απαλλοτριωθείσης εκτάσεως συνολικά 81,82 τ.μ., στο Ο.Τ. Γ 949 με κωδικό κτηματογράφησης 0131022 στη περιοχή της Κηφισιάς «Βαρειές» ή «Παραμπική».
 23. Έγκριση αποζημίωσης επικειμένων λόγω απαλλοτρίωσης έκτασης σε διόρθωση της με αριθμό 466/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περιοχή ΟΥΛΕΝ Ο.Τ. Γ843 σε ακίνητο με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0102003 και έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεσης πίστωσης.
 24. Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (σύμφωνα με το άρθρ. 76 του Ν. 3852/2010).
 25. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, με την επωνυμία «Κέντρο πρόληψης της χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Προνόη)».
 26. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Κεντρικής Επιτροπής για την διεξαγωγή εκλογών των Συνοικιακών Συμβουλίων.
 27. Αποδοχή παραιτήσεων και αντικαταστάσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς».
 28. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ Κηφισιάς «Μένανδρος».
 29. Επί της 564/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό αμοιβής στον δικηγόρο κ. Δεμερτζή.
 30. Επιστροφή ποσού 499,67 ευρώ ως πλεονάζον από την εκδοθείσα & εισπραχθείσα τραπεζική επιταγή ALPHA BANK A.E. ποσού 2.073,01 ευρώ από αναγκαστική κατάσχεση, λόγω ικανοποίησης της απαίτησης του Δήμου.
 31. Επιστροφή  αχρεωστήτου καταβληθέντος ποσού από εγγυητική επιστολή που επιδόθηκε για την μίσθωση του ΚΕΠ Κηφισιάς.
 32. Διαγραφή συνολικού ποσού 28.132,02 ευρώ ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίμων αυθαιρέτων λόγω τακτοποίησης με τον Ν.4178/2013 από το 951/2015 χρηματικό κατάλογο.
 33. Διαγραφή οφειλής συνολικού ποσού 7,83 ευρώ ως μη οφειλόμενο.
 34. Διαγραφή οφειλής ποσού 30,00 ευρώ από χρηματικό κατάλογο που αφορά τέλη οστεοφυλακίου στο Κοιμητήριο Κηφισιάς.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.