Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017, στις 19:30, στην αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» στο δημαρχείο Κηφισιάς (Διονύσου & Μυρσίνης).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Έγκριση χρήσεων και όρων διακήρυξης δημόσιας δημοπρασίας περί πολυετούς εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου «Αλάσκα» με μειωμένο μηνιαίο μίσθωμα (άρθρο 192 παρ. 8 Ν. 3463/2006, όπως ισχύει σήμερα).dhmot
 2. Έγκριση της 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2017.
 3. Έγκριση της 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2017.
 4. Αποδοχή παραίτησης του αναδόχου και την διάλυση της σύμβασης του έργου «Αντικατάσταση Ελαστικού Τάπητα (ταρτάν) του Ζηρινείου Σταδίου Κηφισιάς».
 5. Έγκριση για τη σύναψη σύμβασης χρησιδανείου για τους χώρους του συγκροτήματος του ΟΑΕΔ.
 6. Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ΙΔΟΧ για την πρόσληψη επτά (7) ατόμων, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους.
 7. Λήψη απόφασης: α) επί της αναγκαιότητας προμήθειας σαρώθρου για εργασίες σάρωσης αστικών απορριμμάτων του Δήμου ποσό δαπάνης (με ΦΠΑ) 220.000,00 ευρώ υπό Κ.Α. 45.7132.03 προϋπολογισμού 2017, β) για την έγκριση της 31/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και γ) επί της εκκίνησης της διαδικασίας διενέργειας διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
 8. Επί της 90/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς», που αφορά την 1η αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Πίνακα 5Α Στοχοθεσίας 2017).
 9. Επί της 56/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Μέριμνα Δήμου Κηφισιάς» που αφορά την αναμόρφωση του Πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας οικ. έτους 2017.
 10. Επί της 27/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρασιατικού Πολιτισμού της Χερσονήσου της Ερυθραίας» που αφορά την αναμόρφωση του Πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας οικ. έτους 2017.
 11. Επί της 85/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Ανθοκομική Έκθεση Δήμου Κηφισιάς» που αφορά στην έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2016.
 12. Επί της 45/2017 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη μεταφορά της συμβατικής λαϊκής αγοράς, η οποία πραγματοποιείται επί της οδού 1ης Μάη στην Κηφισιά, σε νέο σημείο.
 13. Επί της υπ΄ αριθμ. 10/2017 εισήγησης του Τοπικού Συμβουλίου Εκάλης περί τροποποίησης των όρων της σύμβασης εκμίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου με το διακριτικό τίτλο «Νάρκισσος».
 14. Έγκριση Σύναψης μίσθωσης του ακινήτου – κυλικείου που βρίσκεται στο Πάρκο Ηρώων Πολυτεχνείου στη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς, με την εταιρεία Ι. Καρποντίνης – Σ. Θωμόπουλος  Ο.Ε. και με διακριτικό τίτλο «J n΄ S Café».
 15. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση πραγμάτων, αρ. 1 Π.Δ. 270/81.
 16. Λήψη απόφασης περί της αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης για τη συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων με τη διαδικασία της εκποίησης διά της διενέργειας φανερής, προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας.
 17. Έγκριση πρότασης της επιτροπής διατύπωσης απόψεων επί του  αναρτηθέντος προς διαβούλευση Σχεδίου Π.Δ/τος για τις «Κατηγορίες και το Περιεχόμενο των Χρήσεων Γης» (133/2017 απόφαση Δ.Σ.).
 18. Έγκριση για συνέχιση λειτουργίας με εκσυγχρονισμό αρτοποιείου σε νέο φορέα, επί της οδού Μακεδονίας 26, Ο.Τ. 114, Κηφισιά.
 19. Λήψη απόφασης για τη δωρεά ενός απινιδωτή στο Γενικό ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι».
 20. Ορισμός μελών της προαιρετικής Επιτροπής Περιβάλλοντος του Δημοτικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρ. 70 του Ν. 3852/2010).
 21. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση προέδρου και μελών του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης».
 22. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μελών του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δήμου Κηφισιάς Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης».
 23. Αποδοχή παραιτήσεων και αντικατάσταση Μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Μέριμνα» του Δήμου Κηφισιάς.
 24. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ Κηφισιάς «Μένανδρος».
 25. Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 62/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Ενστάσεων.
 26. Επί της 485/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό αμοιβής στη Δικηγορική Εταιρία «Ευάγγελος Ν. Χατζηγιαννάκης» και ειδικότερα στον δικηγόρο Ευάγγελο Ν. Χατζηγιαννάκη.
 27. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Σύνδεση αγωγού Πλάτωνος με αντλιοστάσιο οδού Ισμήνης» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.
 28. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Σύνδεση του υπάρχοντος δικτύου της εταιρείας “ΚΑΣΤΡΙ Α.Ε.”» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.
 29. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή στεγών Σχολικών Κτιρίων» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.
 30. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή τμημάτων οδού Κολοκοτρώνη» και κλήρωση για την ανάδειξη του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου και του αναπληρωματικού του.
 31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή  Γ΄  Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Ερυθραίας».
 32. Επιστροφή ποσού 50,00 ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
 33. Επιστροφή ποσού 20,00 ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
 34. Διαγραφή ανείσπρακτων βεβαιωθέντων ποσών προστίμων αυθαίρετων κατασκευών λόγω τακτοποίησης με το Ν. 4178/2013.
 35. Διαγραφή χρεωστών συνολικού ποσού 2.870,00 ευρώ από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων ΚΟΚ.
 36. Διαγραφή  χρεωστών συνολικού ποσού 940,00 ευρώ από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων ΚΟΚ.
 37. Διαγραφή  χρεωστών συνολικού ποσού 1.230 ευρώ από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων ΚΟΚ οικ. έτους 2011.
 38. Διαγραφή  χρεωστών συνολικού ποσού 5.990 ευρώ από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων ΚΟΚ οικ. ετών 2010 και 2011.
 39. Διαγραφή του ποσού των 682,00 ευρώ από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν τέλη οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο του Δήμου Κηφισιάς.
 40. Επί αιτήματος για διαγραφή ή μη ποσού 784,29 ευρώ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.
 41. Επί αιτήματος για διαγραφή ή μη ποσού 1.532,99 ευρώ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής κατασκευής αγωγού αποχέτευσης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.