Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ορίστηκε στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Δημήτριος Βικέλας» του Δήμου Κηφισιάς.

Συγκεκριμένα ορίζονται τα εξής μέλη:

Από την πλευρά της πλειοψηφίας ως τακτικά μέλη:

Από την πλευρά της πλειοψηφίας ως αναπληρωματικά μέλη:

Από την πλευρά της μειοψηφίας ως τακτικά μέλη:

Από την πλευρά της μειοψηφίας ως αναπληρωματικά μέλη:

Στα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται και μετέχει ως μέλος και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 240 του Ν. 3852/2010.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημήτριος Βικέλας» ορίζεται η δημοτική σύμβουλος Αθανασία Παπασπύρου και αντιπρόεδρος ο δημοτικός σύμβουλος Νικήτας Κόκκαλης.

Η διάρκεια της θητείας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημήτριος Βικέλας» ορίζεται σε ένα έτος, ήτοι από 1η Αυγούστου 2018 έως 1η Αυγούστου 2019 και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.