Συμπληρωματική έκθεση ελέγχου παράλληλα με τον έλεγχο στην Ταμειακή Υπηρεσία για την οικονομική διαχείριση των ετών 2003-2007

Τη συμπληρωματική έκθεση ελέγχου στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Νέας Ερυθραίας που διενήργησαν οι επιθεωρητές του υπουργείου Οικονομικών, παράλληλα με τον έλεγχο στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου, για την περίοδο 2003-2007, παρουσιάζει κατ? αποκλειστικότητα σήμερα η «Ν.Ε.». Όπως τονίζουν συμπερασματικά οι οικονομικοί επιθεωρητές, «διαπιστώθηκε ότι δεν καταθέτονταν τα ποσά των επιχορηγήσεων στους τηρούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς των Νομικών Προσώπων, αλλά παράτυπα και αντικανονικά τα χρηματικά εντάλματα που αφορούσαν τις περιοδικές επιχορηγήσεις εξοφλούνταν συμψηφιστικά, με ευθύνη της Ταμειακής Υπηρεσίας του δήμου και  διαχειρίζονταν από την υπόλογο αυτής.
Ο τρόπος αυτός διαχείρισης των εσόδων των Νομικών Προσώπων είχε αποτέλεσμα την ανυπαρξία αυτοτέλειας της διαχείρισής τους και την αδυναμία ελέγχου του χρηματικού τους υπολοίπου, ώστε να δύνανται να προγραμματίζουν την υλοποίηση των έργων τους και την καταβολή των υποχρεώσεών τους».
Οι ίδιοι επισημαίνουν για το ποσό των 192.960,12 ? που αφορούσε τη β? δόση ΚΑΠ 2006 στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του δήμου, αλλά δεν αποδόθηκε ποτέ, παρά το γεγονός ότι η υπόλογη της Ταμειακής Υπηρεσίας είχε εκδώσει τα απαραίτητα χρηματικά εντάλματα, «οφείλει ο δήμος να αποδώσει άμεσα στον Ενιαίο Φορέα Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, καθόσον πρόκειται για εξειδικευμένη πίστωση της οποίας απαγορεύεται η διάθεση για άλλο σκοπό πλην αυτού για τον οποίο δόθηκε».

H έκθεση ελέγχου για τα Νομικά Πρόσωπα του δήμου αναφέρει:
«Με τις αριθμ. 1086501/4393- Α/11.9.2007 και 1088355/4431-Α/14.9.2007, εντολές ελέγχου, μας ανατέθηκε και η διενέργεια ελέγχου στα Νομικά Πρόσωπα του προαναφερόμενου Δήμου.
Σε εκτέλεση και αυτών των εντολών παράλληλα με τον έλεγχο στην Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου, δεδομένου ότι, τα Ν.Π. αυτού επιχορηγούνται από αυτόν (εκτός του Ενιαίου Φορέα Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών, ο οποίος επιχορηγείται κατά κύριο λόγο από τον Κρατικό Προϋπολογισμό) ελέγξαμε διεξοδικά την απόδοση των κατ? έτος από το 2003 έως 19/9/2007 επιχορηγήσεων του Δήμου προς αυτά, την έκδοση των απαιτουμένων παραστατικών και την καταχώρηση, τόσο των χρηματικών ενταλμάτων στα βιβλία του Δήμου, όσο και την έκδοση των αντιστοίχων Γραμματίων Είσπραξης και καταχώρηση τους στα τηρούμενα βιβλία των Ν.Π.
Επίσης ελέγξαμε τα απολογιστικά στοιχεία των Ν.Π. αναφορικά με   τη νόμιμη διάθεση των επιχορηγήσεων του Δήμου και του Κρατικού Προϋπολογισμού.
… Από τα ανωτέρω σαφώς προκύπτει, -όπως επιβεβαιώνονται και από τις συνημμένες καταστάσεις τόσο του Δήμου όσα και των Ν.Π.- ότι το συνολικό ποσό το οποίο ο Δήμος διέθεσε ως επιχορηγήσεις κατ? έτος από το 2003 έως και την ημερομηνία του ελέγχου (17/9/2007) στα Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, παραλήφθηκε από τα ίδια με την έκδοση των νομίμων κάθε φορά αποδεικτικών είσπραξης και καταχωρήθηκε στα τηρούμενα από αυτά βιβλία.
Επίσης από τον έλεγχο προέκυψε ότι, για τη διάθεση των εσόδων των Ν.Π. τηρήθηκαν σε γενικές γραμμές οι νομότυπες διαδικασίες, διατέθηκαν για νόμιμες δαπάνες και σε εξόφληση νομίμων δικαιολογητικών.
Διαπιστώθηκε όμως ότι, το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων των Ν.Π. και κυρίως των εσόδων από τις επιχορηγήσεις του Δήμου, δεν καταθέτονταν στους Τραπεζικούς λογαριασμούς αυτών για να διαχειριστούν αυτοτελώς από αυτούς και ανεξάρτητα από τη διαχείριση του ΔΗΜΟΥ, αλλά τα χρηματικά εντάλματα επιχορηγήσεων του Δήμου εξοφλούνταν «συμψηφιστικά» από την υπόλογο, η οποία σημειωτέων ασκούσε και τη διαχείριση των Ν.Π.
Ο τρόπος αυτός διαχείρισης των εσόδων των Ν.Π. έκτος του γεγονότος ότι αντίκειται στις οικείες διατάξεις που ισχύουν στη διαχείριση των εσόδων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. οι οποίες προβλέπουν την μέσω Τραπεζικού λογαριασμού κίνηση των χρηματικών κεφαλαίων αυτών, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση κάθε φορά των διαθεσίμων και του χρηματικού υπολοίπου καθώς και την εξασφάλιση της αυτοτέλειας της κάθε διαχείρισης.
Τέλος, από τον έλεγχο των δικαιολογητικών των συνημμένων σε κάθε χρηματικό ένταλμα των ανωτέρω Νομικών Προσώπων, διαπιστώθηκαν τυπικές παραλήψεις που αναφέρονται σε υπογραφές, σφραγίδες αποφάσεις κ.λπ., οι οποίες όμως δεν αναιρούν την πραγματοποίηση της κάθε δαπάνη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Από τα ανωτέρω εκτεθέντα προκύπτουν συμπερασματικά τα ακόλουθα:
1. Ο Δήμος Ν. Ερυθραίας έχει συστήσει 4 (τέσσερα) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου τα οποία επιχορηγεί κατ? έτος από τα έσοδά του, ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία τους.
Για την απόδοση των κατ? έτος επιχορηγήσεων -από τη χρήση 2003 έως την 17/9/2008- είχε προϋπολογίσει το συνολικό ποσό αυτών για το κάθε Νομικό Πρόσωπο, είχε εκδώσει τις απαιτούμενες αποφάσεις, τα περιοδικά χρηματικά εντάλματα τα οποία είχε εξοφλήσει και είχε καταχωρήσει στη στήλη εξόδων των τηρουμένων βιβλίων του και είχε λάβει το αντίστοιχο Γραμμάτιο Είσπραξης του Ν.Π. Το κάθε Νομικό πρόσωπο είχε καταχωρήσει το κάθε Γραμμάτιο Είσπραξης στη στήλη των εσόδων των τηρουμένων βιβλίων του και το είχε διαθέσει για τις δαπάνες του.
Διαπιστώθηκε όμως ότι δεν καταθέτονταν τα ποσά των επιχορηγήσεων στους τηρούμενους Τραπεζικούς λογαριασμούς των Ν.Π., αλλά παράτυπα και αντικανονικά τα χρηματικά εντάλματα που αφορούσαν τις περιοδικές επιχορηγήσεις εξοφλούνταν συμψηφιστικά, με ευθύνη της Ταμιακής Υπηρεσίας του Δήμου και  διαχειρίζονταν από την υπόλογο αυτής.
Ο τρόπος αυτός διαχείρισης των εσόδων των Ν.Π. είχε αποτέλεσμα την ανυπαρξία αυτοτέλειας της διαχείρισης του Ν.Π. και την αδυναμία ελέγχου του χρηματικού τους υπολοίπου ώστε να δύνανται να προγραμματίζουν την υλοποίηση των έργων τους και την καταβολή των υποχρεώσεών τους.
2. Διαπιστώθηκε ότι από το ποσό της ετήσιας επιχορήγησης του έτους 2006 ποσού 192.960.12?, δεν αποδόθηκε στον Ενιαίο Φορέα Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου, ο οποίος επιχορηγείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (ΚΑΠ), διαθέτει δικό του Τραπεζικό λογαριασμό και λειτουργεί με αυτοτελή διαχείριση.
Το ποσό αυτό της επιχορήγησης το οποίο συνυπολογίστηκε στο ποσό του καταλογισμού (όπως αναφέρεται στη σχετική πορισματική μας έκθεση) θα πρέπει ο Δήμος Ν. Ερυθραίας να αποδώσει άμεσα στο Ν.Π., καθόσον αφορά εξειδικευμένη πίστωση που δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για σκοπό διαφορετικό από αυτόν που δόθηκε».