Φουσκωμένα νούμερα, χαμηλές επιδόσεις

Τα διαχειριστικά αποτελέσματα του τρέχοντος έτους μέχρι και τις 31/10/2007 σε ό,τι αφορά στα προϋπολογισθέντα και τα τελικώς υλοποιούμενα έσοδα και έξοδα του Δήμου Νέας Ερυθραίας δείχνουν τα εξής για την οικονομική πορεία του.
Έσοδα: προϋπολογισθέντα 22.871.288 ευρώ, βεβαιωθέντα 16.806.495 ευρώ, εισπραχθέντα 8.903.867 ευρώ.
Έξοδα: προϋπολογισθέντα 22.609.324 ευρώ, αναμενόμενα 560.308 ευρώ (σύνολο 23.169.632 ευρώ), ενταλθέντα 12.573.667 ευρώ, πληρωθέντα 7.482.819 ευρώ, οφειλόμενα 5.090.848 ευρώ, χρηματικό υπόλοιπο 878.291 ευρώ.
Σύμφωνα με την εκτίμηση του αντιδημάρχου Οικονομικών τα έσοδα του δήμου θα υπερβούν τα 11 εκατ. ευρώ μέχρι τα τέλη του 2007. Τα συνολικά εισπρακτέα σήμερα, λίγο πριν από το κλείσιμο του έτους προσεγγίζουν τα 10 εκατ. ευρώ. Δεν έχουν υπολογιστεί ακόμα περίπου 500.000 ευρώ που θα εισρεύσουν στον δήμο τις επόμενες μέρες μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, ενώ η δημοτική αρχή ευελπιστεί να εισρεύσει στα ταμεία του δήμου ένα γενναίο ποσό εκ των 800.000 ευρώ περίπου από λογαριασμούς ύδρευσης που θα εκδοθούν το επόμενο διάστημα.

Ακόμη πιο «ψηλά» το 2008
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη και την αύξηση 4,5% των τελών
καθαριότητας και φωτισμού, το σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2008 εμφανίζει τα ακόλουθα οικονομικά μεγέθη: Έσοδα 26.827.318 ευρώ, χρηματικό υπόλοιπο 450.000 ευρώ (σύνολο εσόδων 27.277.318 ευρώ), έξοδα 26.911.740 ευρώ, αποθεματικό 365.577 ευρώ (σύνολο εξόδων 27.277.318 ευρώ).
Ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους τα προϋπολογισθέντα έσοδα για το 2008 κατανέμονται σε: τακτικά έσοδα 10.859.459 ευρώ (προβλέπονται έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 5.289.900 ευρώ), έκτακτα έσοδα 3.718.793 ευρώ (προβλέπονται επιχορηγήσεις εκτός πόρων του δήμου για επενδύσεις ύψους 2.252.298 ευρώ), έσοδα από οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) 7.842.252 ευρώ και από Π.Ο.Ε. που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 595.000 ευρώ, εισπράξεις από δάνεια ύψους 2.590.000 ευρώ (850.000 ευρώ το 2007), εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 1.221.814 ευρώ και χρηματικό υπόλοιπο 450.000 ευρώ.
Χαρακτηριστικό του νέου προϋπολογισμού είναι το χαμηλό ποσοστό που καταλαμβάνει σε αυτόν ο προγραμματισμός σε τεχνικά έργα. Το τεχνικό πρόγραμμα του 2008 ύψους 4.421.000 ευρώ αποτελεί μόλις το 16% του δημοτικού προϋπολογισμού, ενώ οι προμήθειες και λοιπές δαπάνες εμφανίζονται υπέρογκες με 17.819.066 ευρώ, καταλαμβάνοντας σε ποσοστό το 65% του προϋπολογισμού. Τέλος, οι αμοιβές προσωπικού προϋπολογίζονται σε 5.037.252 ευρώ. Οι δαπάνες ανά υπηρεσία σύμφωνα με τα προϋπολογισθέντα του 2008 κατανέμονται ως εξής: γενικές δαπάνες 4.595.962 ευρώ, καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού 4.367.355 ευρώ, τεχνικών έργων 2.438.032 ευρώ, ύδρευσης, άδρευσης και αποχέτευσης 2.347.885 ευρώ, πρασίνου 1.332.433 ευρώ, οικονομικές-διοικητικές 1.795.987 ευρώ, σχολείων 1.734.643 ευρώ, πολιτισμού-κοινωνικής πολιτικής 703.063 ευρώ, νεκροταφείου 190.838 ευρώ, δημοτικής αστυνομίας 98.368 ευρώ, προβλέψεις 7.307.174 ευρώ και αποθεματικό 365.577 ευρώ.
«Φουσκωμένες» παρουσιάζονται και οι επιχορηγήσεις του δήμου προς τα Νομικά του Πρόσωπα για το 2008. Αν και αποτελεί κοινό τόπο για τις διοικήσεις τα τελευταία χρόνια να μην εκπληρώνουν τις οικονομικές τους δεσμεύεις προς τα Νομικά Πρόσωπα, με αποτέλεσμα αυτά να «μπαίνουν μέσα» στο τέλος κάθε χρονιάς, το ίδιο έργο προγραμματίζεται και φέτος: 300.000 ευρώ στο Πνευματικό Κέντρο (250.000 ευρώ προϋπολογιζόμενα το 2007), 310.000 ευρώ στον Αθλητικό Οργανισμό (250.000 ευρώ προϋπολογιζόμενα το 2007), 270.000 ευρώ στο ΚΑΠΗ (250.000 ευρώ προϋπολογιζόμενα το 2007), 250.000 ευρώ στο Δρυμπέτειο Κέντρο (190.000 ευρώ  προϋπολογιζόμενα το 2007). Η διοίκηση του δήμου, αν και ρωτήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο, δεν έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία υλοποίησης των επιχορηγήσεων στα Νομικά Πρόσωπα για το 2007. Η δήμαρχος Βασιλική Ταμβάκη αρκέστηκε να δηλώσει ότι «είναι θέμα συγκυριών και η χρηματοδότηση των Νομικών Προσώπων του δήμου, ανάλογη με την όλη πορεία υλοποίησης του δημοτικού προϋπολογισμού».

Η πραγματικότητα σε αριθμούς
Όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία για τα οικονομικά αποτελέσματα του Δήμου Νέας Ερυθραίας, τα προϋπολογισθέντα κάθε χρόνο ακολουθούν αντίστροφη πορεία σε σχέση με τα πραγματικά έσοδα που εισρέουν τελικά στο ταμείο του. Σύμφωνα με τη διαμόρφωση των δημοτικών προϋπολογισμών του Δήμου Νέας Ερυθραίας την τελευταία πενταετία παρατηρείται μια εκτίναξη των μεγεθών του από τα 14.070.588 ευρώ το 2004, στα 27.277.318 ευρώ το 2008, σχεδόν δηλαδή διπλασιάστηκαν (17.613.130 ευρώ το 2005, 25.746.123 ευρώ το 2006, 22.546.123 ευρώ το 2007). Αντίστοιχα, η πορεία των βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων εσόδων παραμένει σχεδόν σταθερή. Η καλύτερη χρονιά του δήμου ως προς τα εισπραχθέντα του σημειώθηκε το 2005 με πραγματικά έσοδα στα ταμείο του ύψους 10.252.176 ευρώ, ενώ για την επόμενη διετία παρατηρείται μια σχετική σταθερότητα. Τα προηγούμενα χρόνια πριν από το 2005 έπεσαν κάτω από τα 9 εκατ. ευρώ.
Αντίστοιχη πορεία, εφόσον τα έσοδα παραμένουν σταθερά, ακολουθούν και τα έξοδα, αφού τα ενταλθέντα και τα τελικώς πληρωθέντα παραμένουν κι αυτά σταθερά και σε καμία περίπτωση δεν προσεγγίζουν τα προϋπολογισθέντα στην αρχή κάθε οικονομικού έτους. Η ψαλίδα μεταξύ προϋπολογισθέντων και τελικώς πληρωθέντων ανοίγει χρόνο με το χρόνο. Το 2002 ο δήμος πλήρωσε 8.168.069 ευρώ σε σύνολο 12.391.820 προϋπολογισθέντων εξόδων για να φτάσει το 2007 (έως 31/10) να πληρώνει 7.482.819 ευρώ σε σύνολο 26.791.740 ευρώ προϋπολογισθέντων εξόδων!
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να συσσωρεύονται χρόνο με το χρόνο οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που ενσωματώνονται στον προϋπολογισμό της επόμενης οικονομικής χρήσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν οι οικονομικές υπηρεσίες, τα Π.Ο.Ε. του δήμου ακολούθησαν την εξής πορεία την τελευταία πενταετία: 1.776.283 ευρώ το 2003, 4.134.306 ευρώ το 2004, 4.258.925 ευρώ το 2005, 6.490.625 ευρώ το 2006, 5.090.848 ευρώ το 2007.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.