bar_ne 01

Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς για αναστολή έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχές της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθραίας «δεν έχουν κανονιστικό χαρακτήρα και στερούνται εκτελεστότητας», απαντάει και πάλι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, αυτή τη φορά, στην αίτηση θεραπείας που υπέβαλλε ο Δήμος Κηφισιάς, κατά του προηγούμενου ενημερωτικού εγγράφου της για το ίδιο θέμα.

«Καθ’ υπέρβαση»… 

Με το δεύτερο ενημερωτικό της έγγραφο προς τον Δήμο Κηφισιάς, με ημερομηνία 2/12/2013, που υπογράφει ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Δημήτρης Καλογερόπουλος, γράφει του «τίτλους τέλους» σε ένα θέμα που απασχόλησε επί μακρόν το Δημοτικό Συμβούλιο και στην προσπάθεια της δημοτικής αρχής να περιορίσει με μια κανονιστική απόφαση, που παρόλα αυτά ελήφθη «καθ’ υπέρβαση των κείμενων νομοθετικών διατάξεων», την ανάπτυξη των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, κυρίως των μπαρ και των κέντρων διασκέδασης, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν συστηµατική πηγή όχλησης.

Στην καλύτερη περίπτωση, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση παραπέμπει τον Δήμο Κηφισιάς σε προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152, την οποία όπως ενημερώνει «και οφείλατε να έχετε ασκήσει, εφόσον διατείνεστε λανθασμένα ότι το εν λόγω πληροφοριακό έγγραφο συνιστά ‘‘απόφαση’’».

Στην τελευταία, προ των διακοπών του καλοκαιριού, συνεδρίασή του (31 Ιουλίου), το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις εισηγήσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για εξάμηνη αναστολή χορήγησης νέων αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, λόγω υπερκορεσμού και υπερσυγκέντρωσης τέτοιων καταστημάτων στη Ζώνη ΙΙ του παραδοσιακού κέντρου Κηφισιάς, αλλά και στο Ο.Τ. 346 του εμπορικού κέντρου Νέας Ερυθραίας, όπως και στα οικοδομικά τετράγωνα εκατέρωθεν της Χαριλάου Τρικούπη και στα ακίνητα που έχουν πρόσοψη επί της Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, με ενημερωτικό της έγγραφο, στις 2/10/2013, επισημαίνει ότι το μόνο που μπορεί να πράξει ο Δήμος Κηφισιάς σε αυτή την περίπτωση, είναι «να αντιμετωπίζει τις περιπτώσεις παραβατικής και παράνομης λειτουργίας των ΚΥΕ, που προκαλούν τις εν λόγω οχλήσεις, επιβάλλοντας αυστηρώς τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις διοικητικές κυρώσεις».

Μάλιστα, όπως επισημάνθηκε τότε στην ΑΜΑΡΥΣΙΑ, που έφερε πρώτη το θέμα στην επικαιρότητα, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, δεν υπάρχει περαιτέρω διαδικασία προσφυγής του Δήμου Κηφισιάς, προκειμένου να υπερασπιστεί τις δύο αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς αυτές θεωρούνται μη εκτελεστές. Γι’ αυτό το λόγο το από 2/10/2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής είχε ενημερωτικό και όχι ακυρωτικό χαρακτήρα, όπως φυσικά και το νεώτερο έγγραφο, που δημοσιοποιείται σήμερα και έχει περιέλθει στον Δήμο Κηφισιάς με ημερομηνία 2/12/2013, ως απάντηση στην αίτηση θεραπείας που άσκησε κατόπιν ο Δήμος.

Η απάντηση στην αίτηση θεραπείας

Σε αυτό τονίζονται επακριβώς τα εξής: «Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής υποβληθείσης αιτήσεως θεραπείας κατά της υπ’ αρ. 46570/38207/2-10-2013 επιστολής του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (εφεξής Γ.Γ.Α.Δ.), που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Ο Γ.Γ.Α.Δ., κατά τα άρθρα 225 & 226 ν.3852/2006 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι αρμόδιος να ελέγξει υποχρεωτικά τη νομιμότητα των ρητά προβλεπόμενων κανονιστικών αποφάσεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων των Δήμων, αλλά και αυτεπάγγελτα όλων των αποφάσεων ιδίων οργάνων και να προβεί ενδεχομένως σε ακύρωση αυτών για λόγους νομιμότητας.

Ωστόσο, οι πράξεις αυτές των οργάνων των ΟΤΑ πρέπει να έχουν εκτελεστικό χαρακτήρα, δηλαδή να θεσπίζουν κανόνα δικαίου, προκειμένου να ακυρωθούν. Συναφείς, συνεπώς, πράξεις ήτοι μη εκτελεστές διοικητικές, που δεν θεσπίζουν κανόνα δικαίου, δεν δύνανται ούτε να προσβληθούν (λ.χ. με ειδική διοικητική προσφυγή ή αίτηση ακύρωσης), αλλά ούτε και να ακυρωθούν περαιτέρω, καθώς η ‘‘εκτελεστότητα’’ αποτελεί πάντοτε και απαρέγκλιτα προϋπόθεση του παραδεκτού.

Εντός, του ανωτέρου πλαισίου αρμοδιοτήτων μας, και λαμβανομένου υπόψη ότι μη εκτελεστές πράξεις της Διοίκησης δεν δύναται να ακυρωθούν, ο Γ.Γ.Α.Δ. απέστειλε την υπ’ αρ. 46570/38207/2-10-2013 επιστολή του προς εσάς αναφορικά με τη νομιμότητα και το περιεχόμενο της ληφθείσης υπ’ αρ. 302/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου σας (εφεξής Δ.Σ.). Η εν λόγω επιστολή αποτελεί ένα απλό ενημερωτικό και πληροφοριακό έγγραφο προς τον Δήμο Κηφισιάς. Ειδικότερα, με την εν λόγω επιστολή δεν θεσπίζεται ουδείς νέος κανόνας δικαίου, ώστε να έχει εκτελεστό χαρακτήρα δυνάμενης να προσβληθεί με οιοδήποτε τρόπο.

Αντιθέτως, σας επισημαίνεται και σας εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη απόφαση στο Δ.Σ. δεν έχει κανονιστικό χαρακτήρα και στερείται εκτελεστότητας, καθώς ελήφθη καθ’ υπέρβαση των κείμενων νομοθετικών διατάξεων, παραπέμποντάς σας παράλληλα στην συναφή νομολογία, εφόσον το ζήτημα έχει ήδη κριθεί πολλάκις. Ως εκ τούτου το εν λόγω απλώς ενημερωτικό έγγραφό μας προς εσάς δεν συνιστά ‘‘απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.’’ κατά το γράμμα των διατάξεων νόμου.

«Λανθασμένη η εκτίμηση του Δήμου»

Με την 8-11-2013 αίτηση θεραπείας αιτείσθε την ανάκληση της υπ’ αρ. και να γίνει δεκτή ως νόμιμη και εκτελεστή η υπ’ αρ. 302/2013 απόφαση του Δ.Σ. Σας επισημαίνουμε ότι η προβλεπόμενη από το άρθρο 24 ν. 2690/1999 αίτηση θεραπείας, την οποία έχετε ασκήσει αιτούμενοι την ανάκληση της υπ’ αρ. 46570/38207/2-10-2013 ‘‘απόφασης’’ του Γ.Γ.Α.Δ., δύναται να ασκηθεί μόνο ‘‘εάν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής… για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων’’ και αυτό διότι ‘‘η έννοια της αιτήσεως θεραπείας στρέφεται βασικά γύρω από την έννοια της αποκατάστασης μίας αδικίας και της άρσης μίας παράνομης νομικής κατάστασης, που έχει δημιουργηθεί με τη συγκεκριμένη διοικητική πράξη’’ (βλ. Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, Δ. Σολδάτου, Εκδ. Δημοπούλου 2000, σελ. 306 επομ.).

Οι αποφάσεις, δε, του Γ.Γ.Α.Δ. προσβάλλονται μόνο με την προβλεπόμενη από το άρθρο 151 ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων) και 238 ν. 3852/ 2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 ν. 3463/2006, την οποία και οφείλατε να έχετε ασκήσει, εφόσον θεωρείτε και διατείνεστε λανθασμένα ότι το εν λόγω πληροφοριακό έγγραφο συνιστά ‘‘απόφαση’’.

Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβανομένου υπόψη ότι η υπ’ αρ. 46570/38207/2-10-2013 επιστολή του Γ.Γ.Α.Δ. αποτελεί απλώς ένα πληροφοριακό έγγραφο, με το οποίο δεν θεσπίζεται ουδείς κανόνας δικαίου, αλλά ενημερώνεσθε ότι η ληφθείσα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σας, ως έχει κριθεί και νομολογιακά συναφώς, δεν είναι πράξη κανονιστική και δεν έχει εκτελεστικό χαρακτήρα, καθώς έχει ληφθεί καθ’ υπέρβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης των κείμενων διατάξεων, σας πληροφορούμε ότι η από 8-10-2013 αίτηση θεραπείας δεν ασκείται παραδεκτά».

του Γιώργου Κανελλόπουλου από την εφημερίδα ΑΜΑΡΥΣΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.