του Κωνσταντίνου Γ. Πεχλιβάνογλου
Ειδικού Επιστήμονα στην Ανεξάρτητη Αρχή
«Συνήγορος του Πολίτη»

Με την ευκαιρία της αναμόρφωσης του πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Ν. Ερυθραίας και με αφορμή τις διαδοχικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, για ενημέρωση από το μελετητικό γραφείο που έχει αναλάβει να υποβάλλει τη ολοκληρωμένη πρόταση, θα ήθελα να εκφράσω ορισμένες απλές σκέψεις και απορίες που μου δημιουργήθηκαν και να επισημάνω ορισμένα καίρια σημεία που θεωρώ ότι οφείλει κάθε Δημοτική Αρχή να λάβει υπόψη της για να φέρει σε πέρας την επίπονη και μακροχρόνια διαδικασία.
Θεωρώντας δεδομένο ότι :
Κάθε αναμόρφωση του πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου θα πρέπει να έχει σαν γνώμονα τη βελτίωση του τρόπου διαβίωσης των δημοτών, την προστασία της οικογενειακής και κοινωνικής τους ζωής, τη διασφάλιση των κοινωνικών, ψυχαγωγικών, αθλητικών κλπ δραστηριοτήτων των δημοτών εντός του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Συντάγματος, την προστασία των περιβαλλοντικών αξιών, τη διασφάλιση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων εφόσον αυτές δεν έρχονται σε σύγκρουση με τις υπόλοιπες δραστηριότητες των δημοτών, τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων των δημοτών των γειτονικών Δήμων στο μέτρο που αυτές δεν επιβαρύνουν τις δραστηριότητες του Δήμου Ν. Ερυθραίας.
Είναι αποδεκτό από όλους, ότι τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και η εκάστοτε διοίκηση του Δήμου οφείλει να εφαρμόζει τους ισχύοντες Νόμους, ή τα Προεδρικά διατάγματα σε ανάλογες διαδικασίες, να εφαρμόζει τις αποφάσεις των δικαστηρίων και να λαμβάνει υπόψη της το σκεπτικό τους ειδικότερα αν αυτές έχουν εκδοθεί για τον ίδιο το Δήμο της Ν. Ερυθραίας.
Κάθε γενική κανονιστική ρύθμιση η οποία αφορά τον καθορισμό χρήσεων γης σε ένα Δήμο, μπορεί να περιλάβει περιοριστικά τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία χρήσεις (π.χ. Π.Δ. της 23-2/6-3-87 ΦΕΚ – 166 Α) και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να δημιουργήσει νέες κατηγορίες ή να τις διευρύνει πέραν των προκαθορισμένων.
Επειδή η αναμόρφωση του πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου έχει σαν συνεπακόλουθο τη μεταβολή της ποιότητα ζωής, την αναδιαμόρφωση πολλών άλλων δραστηριοτήτων (π.χ. ανακατανομή της κυκλοφορίας ή της στάθμευσης οχημάτων, ανακατανομή των κοινωνικών δραστηριοτήτων και των συνηθειών των δημοτών), αλλά και την προστασία βασικών αξιών των δημοτών όπως, η οικογενειακή και κοινωνική διαβίωση, η προστασία της ιδιοκτησίας κλπ. θα πρέπει να θέτει εξ αρχής συγκεκριμένους στόχους σε ότι αφορά την συνολική θεώρηση του προβλήματος των χρήσεων γης και να γίνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση ενώ σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να παραμένει στις επιλογές κάποιων δημοτικών παρατάξεων ή να χειραγωγείται από συντεχνιακά συμφέροντα.
Σημειώνεται ότι το αρχικό Γ. Π. Σ. του Δήμου Νέας Ερυθραίας το οποίο εκπονήθηκε το 1988 αλλά εγκρίθηκε το 1996 με την Κ. Υ. Α. 87208/4776/1996 (ΦΕΚ 1062 Δ, 17-9-96), είχε συνταχθεί για πληθυσμό 12000 κατοίκων. Σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2001 ο πληθυσμός της Νέας Ερυθραίας ήταν 15972 κάτοικοι ενώ αναμένεται να υπερβεί τους 20000 κατοίκους μέχρι την επόμενη απογραφή.
Οι προτάσεις οι οποίες παρουσιάστηκαν από το μελετητικό γραφείο που έχει αναλάβει να υποβάλλει τη ολοκληρωμένη πρόταση αναμόρφωσης του πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Ν. Ερυθραίας, αλλά και ο χάρτης ο οποίος δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Η ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ», σε συνδυασμό με τις τοποθετήσεις των παρατάξεων και των επαγγελματιών στο τελευταίο Δ. Σ., δείχνουν να μην έχουν λάβει υπόψη τους όλα ή ορισμένα από τα προαναφερθέντα.

ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Είναι γνωστό από χρόνια ότι επιχειρήθηκε να τροποποιηθούν προς το δυσμενέστερο οι καθορισθείσες χρήσεις γης, που είχαν προβλεφθεί σε ορισμένα οικοδομικά τετράγωνα κυρίως αμιγούς κατοικίας εκατέρωθεν κύριων οδικών αξόνων που διέρχονται από το Δήμο μας. Ακριβέστερα έγινε προσπάθεια, σε πολλά οικοδομικά τετράγωνα εκατέρωθεν βασικών οδικών αρτηριών, στα οποία αρχικά είχε προβλεφθεί από το Γ. Π. Σ. αμιγής κατοικία, να υπάρξει μερική τροποποίηση προς δυσμενέστερη χρήση π.χ. γενική κατοικία ή πολεοδομικό κέντρο. Στην προσπάθεια αυτή αντέδρασε το ΣτΕ Ε΄με την 495/2000 γνωμοδότησή του αλλά και μετά από προσφυγές δημοτών, οι οποίοι θεώρησαν ότι θίγονται εξαιτίας αυτής της ρύθμισης. Σημειώνεται επίσης ότι ο ίδιος ο Δήμος παλαιότερα είχε χρησιμοποιήσει το ίδιο επιχείρημα, της μεταβολής των χρήσεων γης προς το δυσμενέστερο, κατά γνωστού επιχειρηματία προκειμένου να εμποδίσει την ανοικοδόμηση περιοχής του Μορτερό.
Είναι απορίας άξιο πως είναι δυνατόν αφ ενός να μην εφαρμόζεται από τη διοίκηση η προ ετών ληφθείσα απόφαση ενός Ανώτατου Δικαστηρίου όπως το Συμβούλιο της Επικρατείας που εκδίδεται κατ επίκληση του Συντάγματος και αφ ετέρου να επιχειρείται εκ νέου με πλάγια διαδικασία να προωθηθεί η ίδια ρύθμιση για την ίδια περιοχή του Δήμου. Είναι αυτονόητο ότι εφόσον δεν υπάρξει ουσιαστική και βάσιμη αιτιολόγηση ενταγμένη στο σκεπτικό του ανώτατου δικαστή, θα έχει σαν αποτέλεσμα είτε κατά την επεξεργασία του προσχεδίου της αναθεώρησης είτε μετά από νέα ανάλογη προσφυγή, να ακυρωθεί όλη η προσπάθεια αναμόρφωσης και αναθεώρησης του Γ. Π. Σ. της Νέας Ερυθραίας.
Βεβαίως η διοίκηση του Δήμου υποστήριξε ότι θα φτάσει μέχρι την ολομέλεια του ΣτΕ ελπίζοντας να δικαιωθεί τελικά (βλέπε σχετικές δηλώσεις στην εφημερίδα «Η ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ» 26-10-07). Δηλαδή εκ προοιμίου καθίσταται σαφές στους δημότες ότι είναι πιθανό για μια πενταετία περίπου το νέο πολεοδομικό σχέδιο να είναι σε εκκρεμότητα ενώπιον του ΣτΕ και όσες πράξεις γίνουν μέχρι τότε μπορεί να «τιναχθούν» στο αέρα.
Με την ίδια λογική της παράκαμψης της νομοθεσίας, στην πρόταση της διοίκησης του Δήμου Νέας Ερυθραίας, όπως φαίνεται στο σχετικό υπόμνημα του χάρτη που διανεμήθηκε, εμφανίζεται μια νέα κατηγορία χρήσεων γης με τον όρο «ΚΑΤΟΙΚΙΑ» με διαφορετικό χρωματισμό (έντονο κίτρινο). Η κατηγορία αυτή έχει επιλεγεί για το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής της λεγόμενης «Ανατολικής Ερυθραίας», ανατολικά της Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου. Θα ήταν καλό να εξηγηθεί στους δημότες εάν πρόκειται για την εξειδίκευση των χρήσεων αμιγούς κατοικίας, γενικής κατοικίας πολεοδομικού κέντρου κλπ, – όπως προβλέπεται στο Π.Δ. της 23-2/6-3-87 (ΦΕΚ – 166 Α) «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» – ή κάποια νέα κατηγορία, η οποία έχει σαν επακόλουθο και κάποιες ιδιαίτερες χρήσεις γης. Στη δεύτερη περίπτωση είναι εκ προοιμίου δεδομένου ότι δεν μπορεί να υπάρξει κάποια τέτοια κατηγορία – ΚΑΤΟΙΚΙΑ – γιατί οι διατάξεις περί Γ. Π. Σ. μπορούν περιοριστικά να περιλαμβάνουν μόνο συγκεκριμένες πολεοδομικές κατηγορίες π.χ. αμιγής κατοικία, γενική κατοικία, πολεοδομικό κέντρο κλπ. Οι κατηγορίες αυτές περιοριστικά περιλαμβάνουν επίσης συγκεκριμένες χρήσεις γης ανά κατηγορία, όπως αναφέρεται στο παραπάνω Προεδρικό Διάταγμα.
Επομένως τίθεται το ερώτημα τι αφορά η κατηγορία «ΚΑΤΟΙΚΙΑ» που αναφέρεται στο υπόμνημα της πρότασης της διοίκησης του Δήμου Νέας Ερυθραίας και τι χρήσεις γης προβλέπονται γι αυτή;

ΑΓΝΟΟΥΝΤΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ
Στο ήδη ισχύον πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Νέας Ερυθραίας (Κ. Υ. Α. 87208/4776/1996 ΦΕΚ 1062 Δ, 17-9-96), αναφέρεται επί λέξει:
«1. Κυκλοφοριακό δίκτυο
Ενεργοποίηση παράλληλης οδού προς τη Λεωφ. Κηφισίας με λειτουργία τοπικής συλλεκτήριας ώστε να αμβλυνθούν τα προβλήματα που αφορούν το κέντρο της Ερυθραίας. Απαραίτητη και ειδική κυκλοφοριακή μελέτη με τους εξής στόχους:
– πεζοδρομήσεις τμημάτων του οδικού δικτύου του εμπορικού κέντρου,
– παρεμβάσεις για τη στάθμευση στην περιοχή του εμπορικού κέντρου (ρυθμίσεις, νέα γκαράζ κ.λπ.).
Δυνατότητα υλοποίησης δικτύου κίνησης πεζών και ποδηλάτων στις περιοχές κατοικίας του δήμου, σε συνάρτηση και με τους χώρους πρασίνου και αναψυχής του περιαστικού πρασίνου και ιδιαίτερα τον ορεινό όγκο της Πεντέλης.»
Μέχρι σήμερα όχι μόνο δεν έχουν εφαρμοσθεί τα προβλεπόμενα στο ήδη ισχύον πολεοδομικό σχέδιο, σε ότι αφορά την «κυκλοφοριακή λειτουργία του δίδρομου Λ. Κηφισίας και Γ. Παπανδρέου» και την προώθηση σε αυτή μέρους του κυκλοφοριακού φόρτου της Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου, αλλά επιχειρείται με το εκπονούμενο σχέδιο, αυτό ακριβώς το δίδρομο τμήμα της Γ. Παπανδρέου, να αφαιρεθεί εντελώς από την κυκλοφορία. Μάλιστα σε πλήρη ασυμφωνία με την πρόβλεψη αυτή του Γ. Π. Σ. προηγούμενη διοίκηση του Δήμου περιόρισε το εύρος του καταστρώματος με το πρόσχημα της φύτευσης πρασίνου και δημιουργίας θέσεων στάθμευσης. Η προσπάθεια να εκτραπεί η κυκλοφορία προς τα ορεινότερα τμήματα του Δήμου Κηφισιάς (προς την Πολιτεία), δεν θα έχει καμιά απήχηση στους οδηγούς αφού μετά την Παπαφλέσσα δεν έχουν διέξοδο προς κάποια κεντρική αρτηρία προς Αθήνα ή και αντίστροφα.
Είναι αυτονόητο ότι όλη η διερχόμενη κυκλοφορία αυτοκινήτων, από την Εκάλη ή από την Εθνική οδό, θα κινηθεί είτε μέσω της Λεωφ. Τατοΐου είτε μέσω της Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου είτε τέλος μέσω του παλαιού προσφυγικού συνοικισμού, επιδεινώνοντας ακόμη περισσότερο την ήδη αφόρητη κυκλοφορία στον παλαιό προσφυγικό συνοικισμό και αφήνοντας «αμόλυντη» από καυσαέρια και οχήματα την περιοχή της λεγόμενης «Ανατολικής Ερυθραίας».
Η πρόβλεψη αύξησης του πληθυσμού του Δήμου, όταν το αναθεωρημένο Γ. Π. Σ. ολοκληρωθεί και εφαρμοσθεί, είναι αυτός να υπερβαίνει τους 20000 κατοίκους, η δε κατοικήσιμη περιοχή να έχει φθάσει μέχρι τα βόρεια όρια του Δήμου. Πως θα μετακινηθούν όλοι αυτοί οι δημότες προς και από το εμπορικό κέντρο όταν δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη χώρων στάθμευσης; Όταν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση έστω και με τα πόδια λόγω των αμέτρητων αυτοκινήτων και των ανύπαρκτων ή ακατάλληλων πεζοδρομίων; Φυσικά ούτε λόγος να γίνεται για πρόβλεψη κίνησης με ποδήλατο, πολύ περισσότερο δε για κίνηση των αναπηρικών αμαξιδίων που εξυπηρετούν τα άτομα με αναπηρία. Επομένως η αναθεώρηση αυτή θα πρέπει να αντιμετωπίζει και τα προβλεπόμενα κυκλοφοριακά προβλήματα, αλλά και να προβλέψει δημιουργία ειδικών κατηγοριών δρόμων (πεζόδρομοι ποδηλατόδρομοι κλπ).
Βέβαια το ήδη ισχύον Γ. Π. Σ. αναφερόταν ρητά σε: «Δυνατότητα υλοποίησης δικτύου κίνησης πεζών και ποδηλάτων στις περιοχές κατοικίας του δήμου». Κάτι που δεν υλοποιήθηκε ποτέ στην πράξη. Όσες προσπάθειες έγιναν έπεσαν στο κενό αν δεν «γελοιοποιήθηκαν» εκ του αποτελέσματος.
Τέτοιας κλίμακας μεταβολές πληθυσμού, άρα και αντίστοιχες μεταβολές κυκλοφοριακών συνθηκών, προαπαιτούν σύνταξη λεπτομερέστατης κυκλοφοριακής μελέτης προκειμένου να μην δημιουργηθεί χάος εξαιτίας του υπερβολικού κυκλοφοριακού φορτίου, αλλά και της αδυναμίας κυκλοφορίας ή στάθμευσης στους δρόμους του Δήμου.
Τουλάχιστον με αφορμή την αναθεώρηση του Γ. Π. Σ. έγινε προσπάθεια να εκπονηθεί κάποια μελέτη εκτίμησης των κυκλοφοριακών συνθηκών και συνθηκών στάθμευσης με βάση τη μεταβολή του πληθυσμού του Δήμου; Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των ποδηλάτων κλπ;
Κάτι τέτοιο δεν προκύπτει κατ αρχήν από την πρόταση του αναθεωρημένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Πολύ περισσότερο δεν φαίνεται να υπάρχει καμιά πρόβλεψη για εξασφάλιση χώρων στάθμευσης ούτε στις νέο-ανεγειρόμενες πολυκατοικίες. Ακόμη και τα ελάχιστα γκαράζ ανταλλάσσονται με το αντίστοιχο τίμημα που καταβάλλεται στο Δήμο. Επίσης δεν φαίνεται να υπάρχει και κάποια αξιόλογη πρόταση για δημιουργία Δημοτικού χώρου στάθμευσης κοντά στο ήδη υπάρχον εμπορικό κέντρο (υπαίθριου ή όχι), η οποία να μπορεί να δεχτεί αξιόλογο αριθμό αυτοκινήτων και να μην καταστρέψει τους ήδη ελάχιστους κοινόχρηστους χώρους.

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΡΕΜΑ
Στο Δήμο Νέας Ερυθραίας ως γνωστό υπάρχει το ρέμα Κοντοχρήστου, η κοίτη του οποίου σε ορισμένα τμήματα είναι ανοικτή και έχει διατομή αρκετών τετραγωνικών μέτρων, ή είναι διευθετημένη σε ανοιχτό οχετό με πολύ μικρότερη διατομή, ή τέλος έχει διευθετηθεί με αγωγούς κάθε τύπου και μεγέθους (κυλινδρικούς, τετράγωνους, παραλληλεπίπεδους κλπ). Η διευθέτηση έχει γίνει αποσπασματικά είτε από το Δήμο είτε από τους ιδιοκτήτες των ιδιοκτησιών μέσα από τις οποίες διέρχεται το ρέμα χωρίς ενιαία μελέτη και φυσικά χωρίς καμιά πρόβλεψη όγκου νερού που απορρέει από την κοίτη.
Επίσης η κοίτη κατά καιρούς έχει αλλάξει θέση (μετακινήθηκε από το κέντρο κάποιων ιδιοκτησιών στο πεζοδρόμιο, το οποίο και κατήργησε ή πέρασε μέσα από τις αυλές κάποιων σπιτιών ή και κάτω από αυτά ή και καλύφθηκε με τσιμέντο ή μπάζα). Όλες αυτές οι μεταβολές διατομής και διαδρομής συνοδεύτηκαν από κάμψεις της όδευσης της κοίτης του ρέματος με σχήματα ορθής, αμβλείας ή και οξείας γωνίας, ωσάν το νερό που τρέχει μέσα στο ρέμα να είναι αυτοκίνητο που πρέπει να στρίψει.
Ποια ήταν τα κατά καιρούς αποτελέσματα; Πλημμύρες υπογείων και ισογείων στο Μορτερό, πλημμύρες στο κλειστό γυμναστήριο «Στέλιος Καλαϊτζής», αυτοκίνητα στα χαντάκια που δημιουργήθηκαν κλπ. Και όχι μόνο αυτά που είναι ορατά. Υπάρχουν και οι κατ αρχήν μη ορατές συνέπειες.
Στα ρέματα της Αττικής που έχουν διευθετηθεί (με οποιοδήποτε τρόπο, νόμιμα ή παράνομα, με μελέτη ή χωρίς μελέτη) η Ε.Υ.Δ.Α.Π. έχει ιδιοκτησία σύμφωνα με ιδρυτικό της νόμο. Δηλαδή στο διευθετημένο ρέμα που περνά από την αυλή κάποιου δημότη στο Μορτερό, η Ε.Υ.Δ.Α.Π έχει ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Όταν κάποια στιγμή γίνει κάποια καταγγελία που θα αμφισβητεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η Ε.Υ.Δ.Α.Π. είναι υποχρεωμένη να κάνει αυτοψία και ζητήσει την έκδοση πρωτοκόλλων αποβολής και χρηματικής αποζημίωσης για αυτόν οποίος χρησιμοποιεί καθ οιονδήποτε τρόπο τη διευθετημένη κοίτη.
Περιέργως στο προτεινόμενο Γ. Π. Σ. δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για το συγκεκριμένο ρέμα, την ήδη επικρατούσα αταξία στη διευθέτηση της κοίτης του και ποια ολοκληρωμένη λύση προβλέπεται. Ακούστηκαν μάλιστα και απόψεις όπως κατασκευή χώρων αναψυχής, ανοιχτού θεάτρου κλπ. εντός ή επί της κοίτης. Πως θα αντιμετωπίσει ο Δήμος Νέας Ερυθραίας τον δημότη ο οποίος θα κληθεί να αντιμετωπίσει μια κατάσταση σαν αυτή που αναφέρθηκε προηγουμένως; Πως θα δικαιολογηθεί ο Δήμος στην επόμενη μεγάλη πλημμύρα εξαιτίας της ασυδοσίας στη διαχείριση και της οικοδόμησης μέσα στην κοίτη του ρέματος;

ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ
ΜΙΚΡΟΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Όπως προαναφέρθηκε ο πληθυσμός του Δήμου πολύ σύντομα προβλέπεται να διπλασιασθεί περίπου, η δε κατοικήσιμη περιοχή του Δήμου συνεχώς επεκτείνεται μακρύτερα από το ήδη υπάρχον εμπορικό κέντρο, προς την περιοχή Μορτερό ή προς το Καστρί ή προς την Ανατολική Ερυθραία.
Είναι λοιπόν εύλογο το ερώτημα: πού θα εξυπηρετήσει αυτός ο αυξανόμενος πληθυσμός τις καθημερινές καταναλωτικές του ανάγκες; Στο ήδη υπάρχον υπεκορεσμένο εμπορικό κέντρο; Στο οποίο μάλιστα υποχρεώνεται να μετακινηθεί με το αυτοκίνητό του αφού ως πεζός κινδυνεύει η ασφάλειά του; Δεν θα πρέπει να εξυπηρετηθεί κοντά στην κατοικία του ή κοντά στη γειτονιά του, για τις απολύτως απαραίτητες καθημερινές καταναλωτικές του ανάγκες;.
Τι πρόβλεψη έχει γίνει στο αναμορφωμένο Γ. Π. Σ. για τη δημιουργία μικρών εμπορικών κέντρων και σε άλλα σημεία της πόλης, με διασφαλισμένη χωροθέτηση και σαφή όρια και χρήσεις γης, που δεν θα καταστρατηγούν τις ήδη υπάρχουσες χρήσεις, και θα αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των βασικών καταναλωτικών αναγκών των δημοτών της Νέας Ερυθραίας χωρίς να τους υποβάλλουν σε αναγκαστική ταλαιπωρία; Δυστυχώς καμία γιατί τα πάντα πρέπει να επικεντρώνονται γύρω από τη σημερινή αγορά της πόλης.
Μήπως περιμένουμε, κατά τη συνήθη πρακτική, πρώτα να δημιουργηθούν τέτοια εμπορικά κέντρα ή πολυκαταστήματα με μη νόμιμες διαδικασίες, ώστε μετά κατ ανάγκη να τα ανεχθεί ή και να τα νομιμοποιήσει η εκάστοτε Δημοτική Αρχή;
Μήπως τα μικρο-συντεχνιακά συμφέροντα ασκούν πιέσεις που δεν επιτρέπουν τη λήψη σωστών αποφάσεων;
Συμπερασματικά, αξιότιμοι κύριοι του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Ερυθραίας, εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών παρατάξεων εκπρόσωποι των επαγγελματικών σωματείων, το Γ. Π. Σ. ενός Δήμου σαν της Νέας Ερυθραίας δεν εκπονείται με κύριο γνώμονα πως ορισμένοι επαγγελματίες θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη πελατεία, ή πως κάποιοι επώνυμοι δεν θα ενοχληθούν από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, ή πως κάποιοι δημότες θα αυξήσουν την αξία της ακίνητης περιουσίας τους, ενώ την ίδια στιγμή κάποιοι άλλοι δημότες ετεροβαρώς θα επωμίζονται τα αποτελέσματα και τις αστοχίες του υπερπληθυσμού, του κυκλοφοριακού χάους, της υποβάθμισης της γειτονιάς τους, της ανυπαρξίας πρασίνου και χώρων αναψυχής κ.ά. Το Γ. Π. Σ. κατά το Σύνταγμα εκπονείται «για να εξυπηρετείται η λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των οικισμών και να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης» για να βελτιώσει τη ζωή των δημοτών, να προστατεύσει την οικογενειακή και κοινωνική τους ζωή, να περιφρουρήσει τα περιβαλλοντικά αγαθά, να διασφαλίσει τις κοινωνικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές κλπ δραστηριότητες των δημοτών εντός του Δήμου αλλά και για να διασφαλίσει τις επαγγελματικές δραστηριότητες στο μέτρο όμως που αυτές δεν έρχονται σε σύγκρουση με τις υπόλοιπες δραστηριότητες των δημοτών, και δεν παραβιάζουν τη νομοθεσία.

7 ΣΧΟΛΙΑ

 1. γεια σας.θα ηθελα μια σαφη απαντηση για το ο.τ.316 για τα οικοπεδα που βρισκονται απεναντι απο το tennis club εφοσον εχουμε πληρωση τις εισφορες μας.αν μπορει να βγη αδεια οικοδομης,και αν οχι τι προβλημα υπαρχει.
  οταν εκανα ερωτηση στο δημο δεν πηρα σαφη απαντηση.
  ευχαριστω.

 2. κ. Τσάκο, από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου, όπου απευθυνθήκαμε για το θέμα σας, μας είπαν ότι για το Ο.Τ. 316, όπως συμβαίνει και με άλλα οικόπεδα στην περιοχή σας, δεν μπορείτε να πάρετε από τον δήμο έγκριση υψομέτρου προκειμένου να βγάλετε άδεια οικοδομής. Το κόλλημα αυτό υπάρχει λόγω μιας αμφισβητούμενης, κατά την προηγούμενη δημοτική αρχή, υπόθεσης απόδοσης οικοπέδων σε φερόμενους ιδιοκτήτες δασικής έκτασης (βλ. υπόθεση Βάρσου κ.α.), τα οποία δόθηκαν ως αποζημίωση σε αυτούς με την πράξη εφαρμογής του Τριγώνου Εθνικής Αντίστασης. Ο προηγούμενος δήμαρχος είχε στείλει έγγραφο στο υπουργείο Γεωργίας το 2003, ζητώντας να γίνει έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας στη δασική έκταση και βάσει έγγραφης εντολής του στις υπηρεσίες, από τότε δεν δίνεται έγκριση υψομέτρου σε ιδιοκτήτες για συγκεκριμένα Ο.Τ., όπως συμβαίνει και στη δική σας περίπτωση. Αυτή η εντολή προς τις υπηρεσίες ισχύει μέχρι σήμερα, αφού η παρούσα δημοτική αρχή δεν την έχει ανατρέψει, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες μας έχει αναθέσει την όλη υπόθεση σε δικηγόρο για να βρεθεί μια άκρη. Πάντως, όπως μας πληροφόρησε η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου, άλλοι ιδιοκτήτες στην περιοχή σας έχουν πάρει άδεια οικοδόμησης από την Πολεοδομία κι έχουν οικοδομήσει κιόλας, αν και είναι απορίας άξιο πώς τα κατάφεραν χωρίς έγκριση υψομέτρου.

 3. Σας ευχαριστώ γιά την απάντηση που μου δώσατε στην ερώτηση που σας έκανα σχετικά με το Ο.Τ.316 . Αν κάποια στιγμή έχετε κάποιο νεο θα ήθελα να το δημοσιεύσετε.

 4. Έχω ακούσει οτι ανεκλήθη το προεδρικό διάταγμα που αναφέρει το ΦΕΚ Δ350/11-5-2001 για τις χρήσεις γης. Ενδιαφέρομαι να μάθω αν το ΟΤ 345 είναι γενικής κατοικίας.
  Ευχαριστώ

 5. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΦΕΚ Δ350/11-5-2001
  ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤ 345 ΑΥΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΦΕΚ Δ350/11-5-2001)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.