Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς την Τετάρτη 20 Μαΐου 2015, στις 19:30, στην αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος», στο δημαρχείο Κηφισιάς.

Στην ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κηφισιάς.
 2. Λήψη απόφασης για τη σύσταση προσωποπαγών  θέσεων  με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Δήμο Κηφισιάς, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. (Αρ. Απόφ.  Μονομελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών 3879/2014).
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση απόδοσης λογαριασμού για το υπ΄ αριθ. Π33/15 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου Σαμαλτάνη Κυριακής και αφορούσε τη διάθεση βοηθήματος του Πάσχα 2015 σε άπορους κατοίκους.
 4. Λήψη απόφασης επί της 44/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  για τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας διαχείρισης του Κοιμητηρίου Νέας Ερυθραίας από τη Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας.
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης ύψους 1.560,00 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης  σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.06  με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών»,  που έχει διαμορφωθεί  στο ύψος των 15.000,00 euro για το έτος 2015.
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης ύψους 1.100,00 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων»  προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015.
 7. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης των βλαβών όλων των οχημάτων του Δήμου, καθώς και κάθε είδους υπερκατασκευής και μηχανήματος, δαπάνη ύψους 1.300.000,00 ευρώ, που θα εκτελεσθεί στα πλαίσια του Κ.Α. 20.6263.08 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και υπερκατασκευών αυτών».
 8. Λήψη απόφασης για τη μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης μεταλλικών τροχήλατων κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1.300 λίτρων.
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση επιχορήγησης του Σωματείου «ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ».
 10. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση της Προέδρου της Επιτροπής  Νεολαίας, κας Παπαδήμα Ευγενίας, ύστερα από το υπ΄ αριθμ. 18665/06-05-2015 αίτημα της ιδίας.
 11. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 30/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Σπάρτης στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Κηφισίας και της οδού Διονύσου στην Κηφισιά με την τοποθέτηση σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων.
 12. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 31/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί των Χαρ. Τρικούπη και Σαρανταπόρου στην Κηφισιά με τη λήψη μέτρων για την αποφυγή ατυχημάτων.
 13. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 32/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με την αμφιδρόμηση της οδού Πελοποννήσου στην περιοχή των Αδαμών στην Κηφισιά, σ΄ όλο το μήκος της.
 14. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 33/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με την μονοδρόμηση της οδού Διονύσου στην Κηφισιά, στο τμήμα μεταξύ των οδών Μυρσίνης και Δηληγιάννη.
 15. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 34/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης έμπροσθεν Φαρμακείου που στεγάζεται επί της οδού Ολύμπου 43 στην Κηφισιά.
 16. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 37/2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με την εγκατάσταση εμποδίου επί του πεζοδρομίου στην οδό Πεντέλης 7 στη Νέα Ερυθραία.
 17. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της «Κ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ  ΑΕΒΕ» για την απαλλαγή από δημοτικά τέλη των δύο υπογείων χώρων του ακινήτου της επί των οδών Ανθεσμίων και Πηγών στην Κηφισιά.
 18. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της Μαρίας- Ματίλντας Δουρίδα για τη διαγραφή χρεών από παραβάσεις παράνομης στάθμευσης.
 19. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της «ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ» για την επιστροφή ποσού που κατεβλήθη από παράβαση ΚΟΚ.
 20. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης ποσού 57,00 ευρώ, σε βάρος του Κ.Α 30.7424.01 για αποζημίωση απαλλοτριωθείσης εκτάσεως στην περιοχή της Κηφισιάς «Γράμμος- Φοίνικας».
 21. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή οφειλέτη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (παρ. 3β άρ. 174 Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ).
 22. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλής ΤΑΠ ποσού τριακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (385,73 ευρώ) από χρηματικό κατάλογο.
 23. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλής ποσού δεκαεννέα ευρώ και σαράντα λεπτών (19,40 ευρώ) από χρηματικούς καταλόγους.
 24. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλής ΤΑΠ ποσού εξακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτών (695,16 ευρώ) από χρηματικό κατάλογο.
 25. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.
 26. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή χρεών (ποσού 17,22 ευρώ και 21,38 ευρώ) από τον 829/2015 χρηματικό κατάλογο και την επαναβεβαίωση αυτών.
 27. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 227/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά τον καθορισμό αμοιβής της δικηγόρου Κωνσταντίνας Καραμπατσώλη, για την υπόθεση του  Κόνιαρη Κων/νου κ.ά.
 28. Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 228/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά τον καθορισμό αμοιβής του δικηγόρου Γρηγορίου Μιχαηλόπουλου σχετικά με την με αρ. πρωτ.: 8129/25-02-2015 πράξη του ΚΑΠΕ.
 29. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1oυ  ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ».
 30. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1oυ  ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ)».
 31. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α/07».
 32. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού» και επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
 33. Λήψη απόφασης για την έγκριση εθελοντικής εργασίας στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Κηφισιάς.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.