Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς θα διεξαχθεί την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 στις 19:30 στην αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» του δημαρχείου Κηφισιάς (Διονύσου & Μυρσίνης, Κηφισιά).

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Έγκριση για την πρόσληψη δύο (2) ΔΕ Οδηγών Ασθενοφόρου με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας οκτώ μηνών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών.
 2. Αίτημα κάλυψης κενών θέσεων προσωπικού από προσληφθέντες βάσει προσωρινών πινάκων κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 82του Ν. 4483/2017.
 3. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Μέριμνα» οικ. έτους 2018.
 4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή χορηγιών για την «4η Ενιαία Καλοκαιρινή Γιορτή των Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Κηφισιάς».
 5. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση διάθεση πιστώσεων σε βάρος των Κ.Α. 00.6735 «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» και Κ.Α. 00.6736.01 «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» σε συνέχεια των υπ΄ αριθ. 226/2018 και 303/2018 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.
 6. Έγκριση δαπάνης ύψους 198,40 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων», που έχει προϋπολογιστεί στο ύψος των 10.000,00 ευρώ για το έτος 2018.
 7. Έγκριση δαπάνης ύψους 12.453,40 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης  σε βάρος του Κ.Α. 15.6473.02  με τίτλο «Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων-δραστηριοτήτων κοινωνικής πολιτικής», που έχει διαμορφωθεί στο ύψος των 17.000,00 ευρώ για το έτος 2018.
 8. Έγκριση: α) της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής επί του πρακτικού Νο 1 ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο, «Μεταφορές προσώπων μαθητών των Παιδικών Σταθμών και μελών ΚΑΠΗ» συνολικής δαπάνης ύψους 65.186,80 ευρώ με ΦΠΑ, β) της συνέχισης του διαγωνισμού με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αρ. 32 του ν.4412/16), γ) του συνημμένου σχεδίου προκήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.
 9. Επί της 7/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (Ρ-2) STOP επί των οδών Ηρακλέους και Θησέως, στη συμβολή τους με τις οδούς Γ. Λύρα, Σειρήνων, Πλειάδων και Εσπέρου, στην Κηφισιά.
 10. Επί της 8/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την επανατοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (P-2) STOP επί της οδού Θήρας, στη συμβολή της με την οδό Δάσους, στην Κηφισιά.
 11. Επί της 15/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση σχετικά με την τροποποίηση των διαστάσεων εγκεκριμένης θέσης στάθμευσης ΑμεΑ στην οδό Όθωνος αρ. 52 στην Κηφισιά και τροποποίηση εσοχής πεζοδρομίου.
 12. Επί της 31/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για την κατασκευή οριζόντιας σήμανσης επί της οδού Αγ. Σαράντα στη Νέα Ερυθραία.
 13. Επί της 32/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για την μονοδρόμηση της οδού Ερυθρών στη Νέα Ερυθραία, κατ΄ εφαρμογή των υπ΄ αριθμ. 164/2005 & 92/1998 αποφάσεων του Δ.Σ. της Ν. Ερυθραίας.
 14. Επί της 33/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για την μονοδρόμηση της οδού Μιλήτου στη Νέα Ερυθραία, κατ΄ εφαρμογή των υπ΄ αριθμ. 164/2005 & 92/1998 αποφάσεων του Δ.Σ. της Ν. Ερυθραίας.
 15. Επί της 34/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για την εγκατάσταση μεταλλικών εμποδίων επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 164Α στη Νέα Ερυθραία.
 16. Επί της 35/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για την μονοδρόμηση της οδού Σκουφά μεταξύ των οδών Καζαντζάκη και Σεβδικίου με κατεύθυνση προς την οδό Σεβδικίου, στη Ν. Ερυθραία.
 17. Έγκριση εφαρμογής (λειτουργία) χρήσεως Ξενοδοχείου, επί των οδών Χαρ. Τρικούπη & Δηλιγιάννη, Ο.Τ. 176, Κηφισιά.
 18. Συμπλήρωση – επικαιροποίηση της υπ΄ αρ. 397/2005 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή πράξης διόρθωσης συμβολαίου.
 19. Έγκριση παράτασης της σύμβασης συνεργασίας για το κοινωνικό πρόγραμμα «Εστίαση για τους δημότες».
 20. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. πρωτ. 3777/02-5-2018 Πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ.
 21. Λήψη απόφασης περί της αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης για τη συλλογή και μεταφορά Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Κηφισιάς, με τη διαδικασία της εκποίησης δια της διενέργειας φανερής, προφορικής και πλειοδοτικής δημοπρασίας.
 22. Συγκρότηση Επιτροπής για την παράδοση – παραλαβή των χώρων του κτιριακού συγκροτήματος του ΟΑΕΔ.
 23. Λήψη απόφασης για την εφαρμογή των  διατάξεων αρ. 6 παρ. 4 του Ν. 4315/2014 για την εκπόνηση του Γ΄ σταδίου της πράξης εφαρμογής περιοχής «Πανόραμα».
 24. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση πλατείας επί των οδών Αγίων Θεοδώρων και Κυριακού»  με αρ. Μελέτης : 110/2010.
 25. Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου «Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού 2016» με αναθεώρηση.
 26. Έγκριση αναγκαιότητας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «47η Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων», προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) και Κ.Α. 25.7312.08.
 27. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Περιφράξεις Παιδικών Χαρών Δήμου Κηφισιάς».
 28. Έγκριση για την καταστροφή άχρηστων υλικών.
 29. Επιστροφή χρηματικού ποσού 1.598,50 ευρώ από προκαταβολή σύνδεσης με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης.
 30. Διαγραφή συνολικού ποσού 2.863,50 ευρώ οφειλών ΤΑΠ  από τους  Χ.Κ. 711/2012, 825/2012,792/2013, 871/2014, 961/2015 και 924/2016 και επαναβεβαίωση.
 31. Διαγραφή ποσού 60,00 ευρώ οφειλής τελών οικογενειακού τάφου από τον 971/05-03-2018 χρηματικό κατάλογο.
 32. Διαγραφή ποσού 1438,80 ευρώ από δαπάνη εξωτερικών διακλαδώσεων και επαναβεβαίωση.
 33. Επί αιτήματος διαγραφής ποσού 178,49 ευρώ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.
 34. Επί αιτήματος διαγραφής ποσού 1.434,86 ευρώ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.
 35. Επί αιτήματος διαγραφής ποσού 660,00 ευρώ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.
 36. Επί αιτήματος διαγραφής ποσού 522,10 ευρώ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.