ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Σε τακτική συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017, στις 19:00, στην αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» του δημαρχείου Κηφισιάς (Διονύσου & Μυρσίνης).

Στην ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

 1. Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2017.
 2. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2017.
 3. Επί της 267/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην αποδοχή δωρεάς μελέτης για τη διαμόρφωση της πλατείας Δροσίνη.
 4. Εκδίκαση ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της 9/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς, με την οποία εγκρίθηκε η πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς, στα Ο.Τ. 221 και 223, με καθορισμό χρήσεων και όρων και περιορισμών δόμησης, επί ακινήτων ιδιοκτησίας Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.
 5. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας εκκίνησης της σχετικής διαδικασίας σύναψης εργολαβίας  λόγω αδυναμίας εκτέλεσης  εργασίας κλάδευσης – κοπής υψηλών δένδρων με ίδια μέσα (ανεπάρκεια εξοπλισμού και προσωπικού του Δήμου), προϋπολογισμού 74.400 ευρώ με ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 35.6495.10 του προϋπολογισμού 2017.
 6. Λήψη απόφασης για «Πρόσληψη υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών για τις ανάγκες πυρασφάλειας κατά την θερινή περίοδο για το έτος 2017».
 7. Ορισμός νέων μελών υποχρεωτικής «Επιτροπής Προσκυρωτέων Εκτάσεων» του Δημοτικού συμβουλίου (άρθρα 101 του ΚΔΚ και 70 του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»).
 8. Ορισμός νέων μελών υποχρεωτικής «Επιτροπής Χαρακτηρισμού παλαιότητας Υδρογεωτρήσεων» του Δημοτικού συμβουλίου (άρθρα 101 του ΚΔΚ και 70 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»).
 9. Ορισμός νέων μελών υποχρεωτικής «Α/Βάθμιας Επιτροπής  Ελέγχου Σταβλισμού ζώων» του Δημοτικού συμβουλίου (άρθρα 101 του ΚΔΚ και 70 του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»).
 10. Ορισμός νέων μελών υποχρεωτικής «Β/Βάθμιας Επιτροπής  Ελέγχου Σταβλισμού ζώων» του Δημοτικού συμβουλίου (άρθρα 101 του ΚΔΚ και 70 του Ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»).
 11. Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής προσδιορισμού αξίας ακινήτων που περιλαμβάνονται στις πράξεις εφαρμογής.
 12. Έγκριση αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης έκτασης συνολικά 222,87 τ.μ., στην περιοχή της Κηφισιάς σε κοινόχρηστο χώρο μεταξύ των οδών Λεβίδου και Ζεφύρου στα Ο.Τ. 317, 331 και 391 για διάνοιξη οδού.
 13. Λήψη απόφασης για εγγραφή του Δήμου Κηφισιάς ως συνδρομητή, σε εφημερίδες και περιοδικά.
 14. Έγκριση δαπάνης ύψους 1.310,00 ευρώ και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης  σε βάρος του Κ.Α. 15.6473.02 με τίτλο «Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων – δραστηριοτήτων κοινωνικής πολιτικής»,  που έχει διαμορφωθεί στο ύψος των 20.000,00 ευρώ για το έτος 2017.
 15. Λήψη απόφασης για την εποχικότητα λειτουργίας της εταιρίας με την επωνυμία ΕΚΑΛΗ Α.Ε.
 16. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού 2015».
 17. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού 2015».
 18. Έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης του έργου «Τοπογραφική αποτύπωση οικοπέδου ιδιοκτησίας Δήμου Κηφισιάς στην οδό Εθνικής Αντίστασης στη Δημοτική Ενότητα Ν. Ερυθραίας».
 19. Έγκριση οριστικής παραλαβής της μελέτης του έργου «Αρχιτεκτονική και Συγκοινωνιακή μελέτη αξιοποίησης της περιοχής του Γράμμου – Φοίνικα που περιλαμβάνει τις σχολικές μονάδες (Ο.Τ. 1037), τις  αθλητικές εγκαταστάσεις (Ο.Τ. 1039), και την παιδική χαρά (Ο.Τ. 1040), με κατάλληλη διαμόρφωση του πεζοδρόμου και των λοιπών οδικών προσβάσεων».
 20. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή της υπολόγου υπαλλήλου κ. Βαλλιάνου Σταματίνας, για το οικονομικό βοήθημα απόρων του Πάσχα 2017.
 21. Έγκριση για κατανομή επιχορήγησης β΄ δόσης 2017, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής  Επιτροπής με το ποσό των 66.609,93 ευρώ.
 22. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού έτους 2016 του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Κηφισιάς».
 23. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού έτους 2016 του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Κηφισιάς».
 24. Έγκριση για παραχώρηση σχολικών χώρων, σχολικών κτιρίων Π.Ε στο ΝΠΔΔ «Κοινωνική Μέριμνα», για την υλοποίηση προγράμματος Καλοκαιρινού Παιδότοπου 2016. (απόφαση Σχολικής Επιτροπής 34/17 και αποφ. ΔΕΠ).
 25. Μειώσεις – Διαγραφές χρεών τελών ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας.
 26. Διαγραφή συνολικού ποσού 6.660,34 ευρώ που αφορά προσκύρωση ακινήτου στην περιοχή Μορτερό, Ο.Τ. 265 και με κωδικό 010214.
 27. Διαγραφή ποσού 1.553,16 ευρώ από σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης.
 28. Διαγραφή ποσού 61,63 ευρώ από τον χρηματικό κατάλογο 434/2003 παραβάσεων Κ.Ο.Κ..
 29. Επιστροφή ποσού 175,47 ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
 30. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 394,75 ευρώ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.
 31. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 753,13 ευρώ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.
 32. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 491,88 ευρώ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.
 33. Επί αιτήματος για διαγραφή ποσού 3.097,04 ευρώ από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.