ΤΟ ΝΠ∆∆ «∆. ΒΙΚΕΛΑΣ» Δήμου Κηφισιάς ανακοινώνει- προκηρύσσει την πρόσληψη έντεκα (11) ατόµων µε σύµβαση µίσθωσης έργου καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) διάρκειας µέχρι (1) έτους για την λειτουργία των ερασιτεχνικών τµηµάτων του ΝΠ∆∆ (∆.Β.) για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίµου από τους ωφελούµενους, για την περίοδο 2017 µε τις κάτωθι συγκεκριµένες ειδικότητες:

  • 1  ∆.Ε. Ηθοποιός
  • 3  ∆.Ε. Μαέστροι
  • 2 ∆.Ε. Μουσικοί
  • 2 ∆.Ε. Χοροδιδάσκαλοι
  • 1 Π.Ε. Ζωγράφος
  • 1 ∆.Ε. Χειροτεχνία
  • 1 Καλ. ∆ιευθυντής

ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ενήλικοι.
  2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγµένη προϋπηρεσία διδασκαλίας τουλάχιστον (2) ετών.

Από το σύνολο των έντεκα (11) δασκάλων που πρόκειται να προσληφθούν το ΝΠ∆∆ (∆.Β.) διατηρεί το δικαίωµα να προσλάβει σε ποσοστό µέχρι 10% του ανωτέρου αριθµού δασκάλους χωρίς την απαιτούµενη προϋπηρεσία προκειµένου να δώσει την δυνατότητα σε νέους δασκάλους να αποκτήσουν την σχετική εµπειρία και προϋπηρεσία .

  1. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού κώδικα  (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική συµπαράσταση, δικαστική απαγόρευση).

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους είτε αυτοπρόσωπος είτε µα άλλο νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο στο ΝΠ∆∆ «∆.Β.» (οδός Εµ. Μπενάκη 3) τηλ. Επικοινωνίας 2132007207-205 κατά τις ώρες 10.00 πµ έως 14.30 από την 17-2-2017 και για πέντε ηµερολογιακές ηµέρες έως και 23-2-2017.

Αιτήσεις µε τηλεοµοιοτυπία ( φαξ) ή e-email δεν θα γίνονται δεκτές.Σε περίπτωση συστηµένης αποστολής των δικαιολογητικών µέσω ΕΛΤΑ ή «εταιρείας ταχυµεταφοράς» το εµπρόθεσµο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ηµεροµηνία αποστολής εντός της προαναφεροµένης προθεσµίας.

Πληροφορίες για τις αιτήσεις στο Τµήµα Πολιτισµού ΝΠ∆∆ «∆.Β.» του ∆ήµου Κηφισιάς: Εµµανουήλ Μπενάκη 3, Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132007-207-205 καθηµερινά στις εργάσιµες ηµέρες και από ώρα 10.00πµ έως 14.30.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι από 17-2 -2017 έως και 23-2 -2017

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.