kavgalakis_mixalis

του ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΥΓΑΛΑΚΗ Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο Νοέμβριος είναι ο μήνας του σχεδιασμού και του προγραμματισμού του Δήμου για το νέο οικονομικό έτος.
Σύμφωνα με τον Δημοτικό κώδικα, το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού και οι ενδιάμεσες εκτιμήσεις αξιολόγησής του, αποτελούν δείκτες αποτελεσματικότητας και συσχετισμού για την κατάρτιση του νέου ετήσιου προγράμματος δράσης μας.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Ερυθραίας, τις επόμενες μέρες, αρχίζει η συζήτηση του τεχνικού προγράμματος καθώς και του νέου προϋπολογισμού.
Το Τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2010 στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες:
Προστασία Περιβάλλοντος
Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών
Κυκλοφοριακές υποδομές

Πάνω στον καμβά αυτών των κατευθύνσεων εικονογραφήσαμε την πολιτική μας.
Στην πίτα του ετήσιου προγραμματισμού έργων, προτείνουμε:
το 35% για πράσινα προγράμματα,
το 25% για έργα με χαρακτήρα εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας,
το 16% για διάνοιξη δρόμων ? οδοποιία,
το 14% για υποδομές αποχέτευσης και ύδρευσης,
το 7% για συντηρήσεις και αναβαθμίσεις όλων των Δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων (Διοικητήρια ? σχολεία ? πολιτισμικοί αθλητικοί χώροι),
το 3% για έργα πολιτικής προστασίας και καθημερινότητας.
Στο Τεχνικό πρόγραμμα που θα υποβάλλουμε περιλαμβάνονται με σειρά προτεραιότητας, τα έργα που θα επιδιώξουμε να υλοποιηθούν το έτος 2010.

Τις δαπάνες των έργων αυτών, τις υπολογίζουμε κατά προσέγγιση, σύμφωνα με προκατακτικές εκθέσεις ? προμελέτες και μελέτες. Μέσα από το Τεχνικό μας πρόγραμμα επιχειρούμε να συμπεριλάβουμε έργα που πρέπει να εκτελεστούν σε όλες τις γειτονιές του Δήμου μας και να πετύχουμε μία ισοκατανομή των πιστώσεων που διαθέτουμε ή έχουμε εξασφαλίσει ή θα εξασφαλίσουμε ως Δημοτική αρχή. Είναι γνωστό άλλωστε ότι για τη σημερινή Διοίκηση του Δήμου, όλες οι γειτονιές του Δήμου αντιμετωπίζονται με την ίδια μέριμνα και αφοσίωση σε δεσμεύσεις και μόνο, αυτές που προέρχονται από τις εξαγγελίες του προεκλογικού μας προγράμματος και την εντολή προς την παράταξή μας να διοικήσει το Δήμο.
Σχετικά με τη σύνταξη των προκαταρκτικών εκθέσεων, των μελετών, η τεχνική υπηρεσία του Δήμου έχει εμπειρία και ετοιμότητα για το μεγαλύτερο ποσοστό των συμπεριλαμβανομένων έργων. Υπάρχουν περιπτώσεις μελετών που, με ειδικά αιτιολογημένη αδυναμία των υπηρεσιών μας, προγραμματίζουμε να αναθέσουμε σε ιδιωτικά γραφεία μελετών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
Στο τεχνικό μας πρόγραμμα γίνεται πρόβλεψη όλων των πηγών χρηματοδότησης και επιδιώκεται μέσα από αυτό η τοπική μας ανάπτυξη, σε συνάφεια με την περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη. Εδώ στηρίζεται και το γεγονός ότι οι επιχορηγήσεις, οι προερχόμενες από τα κοινοτικά κονδύλια, απευθύνονται σε έργα βελτίωσης της διαβίωσης των πολιτών, στο σύνολο των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης και δεν ακολουθούν τις συγκυριακές τοπικές ανάγκες.

Από το τεχνικό μας πρόγραμμα επιδιώκουμε ακόμη, την προσέλκυση νέων πρόσθετων οικονομικών πόρων, αφού θα αποτελέσει μέρος ενός διεκδικητικού προϋπολογισμού.
Στο τεχνικό μας πρόγραμμα εκφράζεται και απαίτηση έναντι φορέων, οργανισμών του Δημοσίου, κοινωφελών έργων δικής τους αρμοδιότητας, τα οποία ο Δήμος διεκδικεί, σύμφωνα με τα ισχύοντα, δηλαδή την προϋπόθεση να είναι καταγεγραμμένα ενδεικτικά στον προγραμματισμό του π.χ. αντιπλημμυρικά έργα, εκπαιδευτήρια, έργα που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας και την πράσινη ανάπτυξη.

Μέσα από το τεχνικό μας πρόγραμμα θέλουμε να περιορίσουμε την αποσπασματική αντιμετώπιση της καθημερινότητας και της προστασίας του πολίτη και να καθιερώσουμε κανόνα εναρμονισμένης πρόνοιας και συναισθήματα εμπιστοσύνης προς την τοπική Διοίκηση.

Τις κλιματικές αλλαγές και τις συνέπειές τους στην καθημερινή ζωή της πόλης μας, τις θεομηνίες και τις απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις στη ζωή μας, οφείλουμε να τις αντιμετωπίσουμε με προγραμματισμένες ενέργειες, εγγεγραμμένες με τίτλους, κωδικούς και κονδύλια στο τεχνικό μας πρόγραμμα, π.χ. αποψιλώσεις, καθαρισμοί κοινόχρηστων χώρων, εκχιονισμοί, αντιπλημμυρικές θωρακίσεις, συστήματα άρδευσης περιαστικών εκτάσεων, γεωτρήσεις για την εξασφάλιση νέων πηγών άρδευσης για κοινόχρηστους χώρους και συστήματα πυρανίχνευσης.

Το τεχνικό πρόγραμμα 2010 συντάσσεται με την προοπτική της εξαγγελθείσας αλλαγής του αυτοδιοικητικού χάρτη της χώρας και συγκεκριμένα μιας άλλης προοπτικής για το Δήμο μας, στο πλαίσιο των αναμενόμενων μεταρρυθμίσεων Επιβάλλεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή σε άξονες μέτρα δράσεις του προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων του.
Προσπαθήσαμε στην πρότασή μας να ιεραρχήσουμε τις δράσεις για την ολοκλήρωση στόχων με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενός έτους.

Για την αποτελεσματικότητα του τεχνικού προγράμματος 2010, περισσότερο από άλλοτε, πρέπει να είναι συγκεκριμένο ως προς τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους που θα συμβάλλουν στην υλοποίησή του.
Στον οικονομικό προϋπολογισμό των έργων εκτιμήθηκαν:
α) τα τακτικά έσοδά μας ανά πηγή και χαρακτήρα για τις αντίστοιχες επενδυτικές δαπάνες,
β) τα κοινοτικά κονδύλια που έχουμε εξασφαλίσει,
γ) οι διεκδικήσεις μας από κονδύλια που διαχειρίζονται άλλοι κρατικοί φορείς.
Καταρτίσαμε χρηματοδοτικούς πίνακες που να διακρίνονται από σταθερότητα και ακρίβεια.
Αξιολογήσαμε την υφιστάμενη πορεία και οικονομική κατάσταση των συνεχιζόμενων έργων.
Στηριχθήκαμε στη συμβουλευτική υποστήριξη κάθε ενέργειάς μας, από τις Τεχνικές, τις Οικονομικές και τις Διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου.
Για τη σύνταξή του ελήφθησαν υπόψη οι άξονες 2,3,4,5, του Επιχειρησιακού Σχεδίου της τρέχουσας Δημοτικής περιόδου και οι ανά μέτρο προγραμματισμοί αυτών.
Η πρόσκληση για τη σύνταξή του δημοσιοποιήθηκε προς διαβούλευση με καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Κατά τη διάρκεια της δημοσιοποίησης, συγκεντρώσαμε προτάσεις εγγράφως ή ηλεκτρονικά από φορείς και πολίτες κατ? αντιστοιχία προς τους άξονες και τα μέτρα που προαναφέραμε.

Το τελικό του σχέδιο ως σύνθεση όλων των προτάσεων, θα τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και έγκριση.
Υπενθυμίζουμε ότι η σύνταξη του τεχνικού μας προγράμματος, επιδιώκουμε να ξεπεράσει αδυναμίες και να λειτουργήσει ως θεσμός πολιτικός, κοινωνικός και αναπτυξιακός.
Πρόθεσή μας είναι να βελτιώσουμε συστηματικά την αποδοτικότητά του.

Επιδιώκουμε την ωρίμανση των έργων και στοχεύουμε στο τελικό στάδιο της ανάθεσής τους, ώστε να αποτελέσουν πυρήνα μελλοντικών αναπτυξιακών έργων για το Δήμο μας, με οποιαδήποτε αυτοδιοικητική μορφή θα προκύψει από το νέο αυτοδιοικητικό χάρτη.
?

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.